10.04.2023 – 16.04.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG2.

- Obrzeża betonowe 8x30 – Rondo węzeł Suwałki.

- Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 - Rondo węzeł Suwałki.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

    - Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren – gr. 5  cm. – DJ11.

    - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 4 cm. – DJ11, zjazd DG10.

    - Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG5, DG6, DG8.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Podbudowa z kruszywa łamanego - zawrotka w km. 24+100 str. P; UTPU 22+700 – 22+800.

- Humusowanie – DG19; MOP BZ L04.

- Poprawa skarp, rozmyć, prace porządkowe.

- Pobocza na zjazdach – DG16; DG19.

    - Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 5  cm. – DJ15.

    - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 4 cm. – DJ15; zjazdy DJ14; DG16.

    3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Bariery linowe w pasie rozdziału – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • PE-13 naprawa obruku – S61.
 • ZB-6 - naprawa rozmyć, umocnień wlotów.
 • ZB-7 – naprawa rozmyć.
 • ZB-17.1 – umocnienie przelewu ze zbiornika.
 • Regulacja studni teletechnicznych.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).