Opis Inwestycji

Nazwa Kontraktu:
„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek”.

Ogólny Opis Kontraktu:
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa). Inwestycja kończy się na terenie dawnego przejścia granicznego z Litwą w m. Budzisko.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Suwalskim, na terenach gmin Suwałki i Szypliszki.

Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz w załączniku nr 1 do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Trasa ma być elementem sieci Transeuropejskiego korytarza transportowego VIA BALTICA. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • wytworzenie sprawnego połączenia drogowego w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym mającym za zadanie połączenie krajów Europy zachodniej przez Polskę z Krajami Bałtyckimi.
 • wytworzenie połączenia drogowego, które będzie istotnym szlakiem tranzytowym w kraju, łączącym centralną Polskę z regionami północno – wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji;
 • zintensyfikowanie rozwoju sieci usługowej o charakterze transportowo-spedycyjno-logistycznym (centra logistyczne, terminale);
 • zwiększenie aktywności przedsiębiorstw powodujące powstanie nowych i rozwój istniejących miejsc pracy;
 • zwiększenie mobilności mieszkańców, rozwój różnych form turystyki – kongresowo- biznesowa, przyrodnicza, kulturowo- etniczna, wypoczynkowa;
 • poprawienie dostępności transportowej terenu, generujące zwiększenie inwestycji gospodarczych na tym obszarze i zapewniające spójność gospodarczą i terytorialną makroregionu;
 • odciążenie odcinka istniejącej drogi krajowej nr 8 oraz drogi wojewódzkiej nr 651 poprzez przejęcie ruchu tranzytowego, a tym samym zmniejszenie jej uciążliwego oddziaływania, oraz ograniczenie ilości wypadków drogowych;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Miejsca Obsługi Podróżnych:

Planowane przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):
1) MOP II Żubryn Wschód - strona prawa drogi
2) MOP III Żubryn Zachód - strona lewa drogi
3) MOP I Budzisko Wschód - strona prawa drogi
4) MOP I Budzisko Zachód - strona lewa drogi

Termin realizacji:

W dniu 06.06.2017 r. podpisana została umowa Nr 2410.2.2016/2017 pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Konsorcjum IMPRESA PIZZAROTTI & C. S. p. z siedzibą w Parmie (Włochy), Via A.M. Adornl 1, 43121 Parma – lider Konsorcjum oraz Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano – partner konsorcjum.

Czas realizacji Kontraktu wynosi 31 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, która jest tożsama z datą podpisania  Umowy.  Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Czas na ukończenie zgodnie z Kontraktem upływa w dniu 06.07.2020 r.

Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie milowe):

Kamień Milowy nr 1 [10 miesięcy od daty rozpoczęcia (data zawarcia Umowy przez obie Strony) – 06.04.2018] – złożenie do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o ZRID/PnB.
Kamień Milowy nr 2 [16 miesięcy od daty rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych – 06.10.2018] – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek.
Kamień Milowy nr 3 [22 miesiące od daty rozpoczęcia – 06.07.2019 ] – wykonane i zaakceptowane zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości nie mnieSjszej niż 30% Zaakcentowanej Kwoty Kontraktowej.

Wartość Kontraktu:

Kontrakt współfinansowany z programu Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Zgodnie z Umową o Dofinansowanie Nr. CEF/004/2014/Z  z dnia 07 listopada 2018 roku współfinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych Projektu, zgodnie z GA, wynosi 795 492 009 euro.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 492 342 246,26 zł netto plus 23% podatek VAT w kwocie 113 238 716,64 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto 605 580 962,90 zł.

Kontrakt realizowany jest w systemie ,,Projektuj i Buduj”.

 

W dniu 14.06.2019 r. Zamawiający odstąpił od umowy Nr 2410.2.2016/2017 zawartej 06.06.2017 r., zmienionej Aneksem nr 1   26.06.2018 r. z w/w Wykonawcą.

W wyniku ogłoszenia ponownego przetargu wyłoniono nowego Wykonawcę i w dniu 08.01.2020 r. podpisana została umowa Nr 2410.3.2019 pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a spółką BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzka 9.

Czas realizacji Kontraktu  wynosi 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia, która jest tożsama z datą podpisania  Umowy.  Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca). Czas na ukończenie zgodnie z Kontraktem upływa w dniu 08.09.2022 r.

Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie milowe):

Kamień Milowy nr 1 – 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (data zawarcia Umowy przez obie Strony – 08.01.2020 r.) – Wymagana Minimalna Ilość Wykonania – Dokumenty Wykonawcy, Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, termin do 08.05.2021 r.

Kamień Milowy nr 2 – 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia – wykonanie 9 szt. ustrojów nośnych dla obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej oraz wykonanie 75% wszystkich fundamentów obiektów mostowych, termin do 08.06.2021 r.

Wartość Kontraktu:

Kontrakt współfinansowany z programu  Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Zgodnie z Umową o Dofinansowanie Nr. CEF/004/2014/Z  z dnia 07 listopada 2018 roku współfinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych Projektu, zgodnie z GA, wynosi 742 824 553 euro.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 843 737 091,00 zł netto plus 23% podatek VAT w kwocie 194 059 530,93 zł, co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto 1 037 796 621,93 zł.

Kontrakt realizowany jest w systemie ,,Projektuj i Buduj”.

 

Zakres robót

Wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61, obejmuje:

 1. Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 o długości około 24,2 km, zlokalizowanej na terenie Miasta Suwałk, gminy Suwałki i gminy Szypliszki, o parametrach: klasa drogi „S”, prędkość projektowa 100 km/h, ilość jezdni 2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość pasów awaryjnych 2,50 m, szerokość poboczy gruntowych 2×0,75 m (szerokość zwiększona na odcinkach stosowania urządzeń brd i urządzeń ochrony środowiska), szerokość pasa dzielącego min. 5,00 m.
 2. Budowę węzłów drogowych stanowiących powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą siecią drogową:
  Węzeł Suwałki Północ – jest to węzeł wlotowy z/do miasta Suwałki łączący drogę ekspresową S61 z istniejącą drogą krajową nr 8 (ul. Pułaskiego wyjazd z miasta w kierunku Budziska),
  Węzeł Szypliszki – na drodze wojewódzkiej nr 651 w Szypliszkach – łączący drogę ekspresową S61 z istniejącą drogą wojewódzką 651 (Gołdap – Żytkiejmy – Sejny, klasy Z),
 3. Przebudowę krzyżujących się z drogą ekspresową dróg istniejących:
 • droga wojewódzka nr 651,
 • droga powiatowa nr 1137B relacji DK8 – Ignatowizna – Sadzawki droga powiatowa nr 1141B relacji DK8 – Kaletnik,
 • droga powiatowa nr 1160B relacji DK8 – Puńsk,
 • przebudowę krzyżujących się dróg gminnych w zakresie niezbędnym dla budowy wiaduktów,

 4. Budowę sieci dróg dojazdowych – klasy D,

 5. Budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP-y).

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • budowę dróg dojazdowych, przeznaczonych dla ruchu lokalnego;
 • budowę 34 obiektów inżynierskich (m.in.: obiekty mostowe – mosty, wiadukty, przepusty i przepusty
 • zmodyfikowane, przejścia dla zwierząt – samodzielne i zintegrowane);
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in.: ekrany akustyczne, osadniki wraz z separatorami substancji ropopochodnych);
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  budowę zbiorników retencyjnych;
 • przełożenie i przebudowę istniejących dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich kolidujących z planowaną inwestycją;
 • przebudowę kolidujących z przedsięwzięciem istniejących urządzeń infrastruktury (m.in. sieci gazowych,
 • energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych), w szczególności przebudowę linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

 

 

 

Mapa interaktywna: