Inżynier Kontraktu Pismem z dnia 26.04.2021 r. wskazuje, iż zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe, Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy nr 2) stanowi:

"Kamień Milowy nr 2 - wykonanie w terminie 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia ustrojów nośnych dla 9 szt. obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, oraz

wykonanie w terminie 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 75% wszystkich fundamentów obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej.

Do terminu wykonania kamieni Milowych nie wlicza się okresów zimowych zgodnie z określeniem w pozycji Czas na Ukończenie (Subkl. 1.1.3.3 & 8.2)."

Zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami Dokumentów Kontraktowych termin osiągnięcia Kamienia Milowego nr 2 przypada na dzień 08.06.2021 r.

Według stanu na dzień 22.04.2021 r. Wykonawca zrealizował następujące ustroje nośne na obiektach mostowych: wykonał konstrukcje gruntowo-powłokowe obiektów: WS-4, PZDs-10, WS-11, PZDs-18, WS-21, PZDd-29 i PZDs-31 oraz zabetonował ustroje nośne obiektów WS-1 i WS-2, wypełniając tym samym warunek dotyczący wykonania ustrojów nośnych dla 9 sztuk obiektów mostowych.

Odnośnie wykonania w terminie 13 miesięcy od daty Rozpoczęcia 75% wszystkich fundamentów obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej Inżynier wskazuje, iż z 22 obiektów mostowych na dzień 24.04.2021 r. Wykonawca wykonał fundamenty dla następujących obiektów mostowych: WS-1, W-2, WS-4, ED-9, PZDs-10, WS-11, PZDd-13, WS-15, PZDd-16, PZDs-18, PZDs-20, WS-21, WS-24, PZDd-26, WS-28, PZDd-29, PZDs-31 - 17 obiektów, co stanowi 77,3% ich ogólnej liczby.

Inżynier wskazuje, iż wypełnienie obydwu zobowiązań oznacza, że Wykonawca z dniem 24.04.2021 r. osiągnął Kamień Milowy nr 2.