29.08.2022 – 04.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; poprawki rowów; DJ16 (rowy, zjazdy); WSZ L02; L03 (osmulanie); DG18 (odmulanie).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ.
 • Nasyp - wypełnienie pod ekranami, km. ED-9; PZDs-10; WS-11.
 • WUP, km. UTPU 16+750 - 17+000 str. prawa.
 • Podbudowa z KŁSM, km. MOP BZ P1; UTPU 16+560 - 16+720; 16+720 - 17+100.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. UTPU 7+980 - 16+560 str. P i L.
 • Podbudowa zasadnicza CNR gr. 10cm, km. MBZ L17-L21 wyspa dzieląca.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm. KR5, km. MKP Szypliszki.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MKP Szypliszki.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm., KR3, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód L02.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód S>C>; BUS; ZN.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR7, km. S61 10+440 - 10+548 JL.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. UTPU.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3 gr. 4 cm., km. MKP Szypliszki.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA KR5 gr. 4 cm., km. MKP Szypliszki.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA KR7 gr. 4 cm., km. S61 20+205 - 20+402 JL; S61 16+950 - 17+375; S61 18+709 - 19+130.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego Z1BITUM gr. 4cm, km. CPR Węzeł Szypliszki; zjazdy publiczne DW651.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 1+725 - 2+700; 3+100 - 5+120 L; S61 0+000 - 0+275 P.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 - 16+560; DJ16; MOP BZP1 (teren płaski).
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. 7+980 - 16+560.
 • Pobocza z kruszywa, km. 7+980 - 16+560.
 • Pobocza z kruszywa za ekranami, km. ED-9; PZDs-10; WS-11.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG8 0+006 – 0+025 P i L.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. TG 13+800 - 14+100 P i L; DJ9.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. TG 16+040 - 16+331 P i L; DG11.
 • Rów szczelny, km. TG 16+010 - 16+093 P i L.
 • Wykonanie poboczy, km. DG20; DJ16.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBZ L17-L21 wyspa dzieląca.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L04 0+000 - 0+080 L.
 • Krawężnik betonowy 15x30 cm., km. DG18 0+000 - 0+460 L.
 • Opornik 12x25, km. 17+360 – 17+377 JL str. P.
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi, km. DG18 0+074 - 0+120 L; 0+340 - 0+410 L.
 • Obróbka wpustów przy ścieku trójkątnym betonem C35/45, km. S61 17+000 - 19+000 L i P; 19+000 - 21+800 P.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. MKP Szypliszki JZR 0+000 - 0+086 P.
 • Poprawki brukarskie przed MMA, km. CPR DW651; 19+160 L; 20+450 P.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – pas rozdziału wzdłuż trasy S61.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A - Montaż deski gzymsowej nad konstrukcjami.
 • PZGd-5A –  P1 Fundament pod ekrany str. Budzisko – seg. 2 - I etap.
 • PZGd-5A – P1; P4 Fundament pod ekrany Skrzydła str. Suwałki - II etap.
 • PZGd-5A –  P4 Beton wyrównawczy pod fundament ekranów Skrzydło, str. Budzisko.
 • PZDs-10 – Ściek skarpowy.
 • WS-11 - Ściek skarpowy.
 • WS-12 - Obruk kamienny JL.
 • WS-15 - Ściek skarpowy.
 • WS-15 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-21 – Obruk kamienny JL.
 • WS-24 – Warstwa ścieralna.
 • WD-25 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Warstwa ścieralna.
 • WD-27 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-29 – Obruk kamienny.
 • PZDd-29 - Schody skarpowe.
 • WD-32 – Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-33 – Schody skarpowe.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KD198 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KD202 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KDz-3 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Regulacja kratek i włazów - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego - MOP B-Z L05.
 • Montaż opraw oświetleniowych – Budzisko.

     Kanał technologiczny

 • KT, km. 17+100 – 17+700.

     Przepusty ekologiczne

 • Obruk kamienny na przepustach ekologicznych, km. 10+150 - 22+100.

Melioracje

 • Mel 12 – wykop + umocnienie rowu, km. 10+700.
 • Mel 17 – wykop + umocnienie rowu, km. 12+800.

     Zbiorniki

 • ZB 39 - umocnienie zbiornika, km. 16+974 P.
 • ZB 40 - budowa drenażu opaskowego, km. 17+090 L.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR 14, km. 17+600.
 • Układanie kabla zasilającego KSZR 17, km. 23+600.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż wiat - MOP Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów na kotwach - E3.
 • Montaż belek podwalinowych – E3.
 • Montaż słupów na kotwach – E4.
 • Montaż belek podwalinowych – E4.
 • Montaż belek podwalinowych – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż słupów na kotwach - EP11-L i EP11-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż słupów na kotwach - EP12-L i EP12-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).