13.12.2021 - 19.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Wykop, km. 2+200 – 3+400.
 • Realizacja programu naprawczego nasypu drogowego trasy głównej, km. 2+880 – 2+925.
 • Nasyp pod pobocza, km. S61 23+950 – 24+160 JP; 22+750 – 24+157 JP, PR.
 • Umocnienie poboczy warstwa KŁSM, km. S61 22+700 – 24+160 JP.
 • Bariera H1/W3/A skrajna, km. S61 22+700 – 24+160 JP.
 • Nawierzchnia betonowa – uszczelnienia, km. S61 22+650 – 23+955 JP.

3. Roboty mostowe:

 • ED-3 - Roboty zbrojarskie ustroju JL.
 • ED-3 – Betonowanie ustroju JL, JP.
 • WS-4 – Betonowanie wieńca JP - etap I.
 • PZGd-5A – Betonowanie ściany w osi P1 – segment 1.3.
 • PZGd-5A – Betonowanie ściany w osi P3 – segment 3.4.
 • PP-6 – Zasypki.
 • ED-9 – Beton kap chodnikowych KP-3, KP-9.
 • ED-9 – Asfalt twardolany JP.
 • WD-17 – Nawierzchnia z asfaltu twardolanego.
 • WS-22 – Zasypka przyczółków.
 • WS-22 – Beton ustroju nośnego.
 • PZDd-26 – Bariery mostowe skrajne.
 • WD-27 – P1, P4 Skrzydła etap III.
 • WS-28 – P1, P2 Skrzydła etap III JP, JL.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 48 (prace wykończeniowe), km. 19+728 L.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 100 Zbiornik 28, km. 12+700.
 • KD 149 MKP, km. 19+630.
 • MOP Budzisko Zachód 1, km. S61 23+400.

     Kanalizacja sanitarna:

 • KS-1 MOP Budzisko Wschód – montaż kanału, km. 23+370.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+650 – 16+900.

5. Roboty kubaturowe:

 • Instalacje sanitarne - MOP Budzisko Wschód.
 • Izolacja stropodachu - MOP Budzisko Wschód.

6. Ekrany akustyczne :

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,0m – E6.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).