01.11.2021 – 30.11.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

 

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Ponownie przedłożenie KZSR oraz Projektu oświetlenia. Opracowania zostały zatwierdzone.
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR - VI etap projektu TOR – Budzisko.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP L03 0+025 – 0+420; DG 166504B 0+240 – 0+560; 8+140 – 8+160; DG 101621B 0+010 – 0+080; DG 101620B 0+310 – 0+350; W. Szypliszki L01; L04; DG 15; DG 101629B; MKP; TG 20+430 – 20+470; PD WD 33; DG 20; MOP B-W i B-Z.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; DP 1139B 0+000 – 0+255; DG8A 0+000 – 0+096,25; MKP; MOP B-W; MOP B-Z; DJ13; DG14, DJ16, DG18, DP 1160B.
 • WUP, km. DP 1139B 0+000 – 0+255; DG 8A 0+000 – 0+096,25; DG11 0+090 – 0+140.
 • GWN, km. 8+110 – 8+220; DG 101621B 0+000 – 0+080; DG 101620B 0+310 – 0+420; DG 101620B 0+470 – 0+629,84; DG 11 0+140 – 0+160.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30, km. DJ2 0+000 – 0+440; MOP ZW 0+080 – 0+650; MOP ZZ 0+070 – 0+630.
 • Podbudowa zasadnicza KŁSM,  C 50/30, km. MOP B-W: JZR, Rondo W; DW651.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm, km. S61 16+860 – 16+960 P; S61 16+450 – 16+960 L.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. MOP Z – miejsca postojowe; TG 20+430 – 20+480; 23+957 – 24+157,96 str. P.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. DP 1139B 0+000 – 0+225; DG 8A 0+000 – 0+096,25; DG101621B 0+000 – 0+080; DG101620B 0+310 – 0+629,84; DG 11 0+090 – 0+160.
 • Podbudowa C16/20 gr. 24 cm, km. MBW Rondo.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DP 1139B 0+000 – 0+225; DG 8A 0+000 – 0+096,25; DG 101620B 0+420 – 0+470; DG 11 0+090 – 0+140; DG101629B; DJ16; DG14; MOP B-W, B-Z.
 • Materac geosyntetyczny, km. 2+935 – 2+945.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; TG 16+560 – 17+200; Pow. płaskie 17+200 – 19+400; MOP B-W, B-Z.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+716.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBW Rondo.
 • Prace brukarskie – opornik, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+716.
 • Prace brukarskie – obrzeże, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+716.
 • Prace brukarskie – kostka betonowa, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+716.
 • Prace brukarskie – odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem rowu przy wylocie, km. DG5; S61.
 • Prace brukarskie - Umocnienie dna rowu, km. DG3 0+040 – 0+140;  DG2 0+290 – 0+352 P.
 • Obróbka wpustów deszczowych przy ścieku trójkątnym, km. S61 17+900 – 18+308 JP str. P.
 • Prace brukarskie - Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. MBW Rondo.
 • Prace brukarskie - Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 17+900 – 18+308 JP str. P; 18+471 – 18+509 JP str. P; 19+337 – 19+409 JP str. P; 19+426 – 20+567 JP str. L; S61 19+710 – 20+210 JP str. L; 20+734 – 21+741 JP str. P; 21+741 – 22+462 JP str. L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego gr. 29 cm., km. S61 19+130 – 20+205 L; S61 20+620 – 22+780 L; S61 22+640 – 23+955 P.
 • Warstwa wiążąca AC16W, km. UTPU 4+360 – 4+785 L i P; UTPU 4+800 – 5+450 P; UTPU 5+900 – 6+725 L; DJ9; DG5; DG6; DG7; S61 14+662 – 15+077; S61 10+442 – 10+860; S61 JP 23+957 – 24+157.
 • Warstwa ścieralna AC11S, km. UTPU 4+360 – 4+785 L i P; UTPU 4+800 – 5+450 L; UTPU 4+796 – 5+700 P.
 • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB, km.S61 23+957 – 24+157.
 • Warstwa podbudowy AC22P, km. MOP Żubryn Wschód: L01, MKP; S61 14+662 – 15+077; S61 10+442 – 10+860; S61 JP 23+957 – 24+157; MOP Budzisko Zachód L-01.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP5-L
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP7-L
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP7-P
 • Wykonanie pali fundamentowych L=5,0m – E1
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-L
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-P
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP8-L
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP8-P
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP8-L
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP8-P
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E10
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E11

4.  Roboty mostowe:

 • WS-2

-  Beton kap chodnikowych JL, JP.

-  Schody skarpowe.

-  Umocnienie brukiem.

 • ED-3

-  Beton poprzecznic w osi P1 JL.

-  Beton poprzecznic w osi P2 JP.

-  Beton skrzydła w osi P1 JP.

-  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JL.

-  Beton skrzydła w osi P1 JL.

Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JP.

-  Beton skrzydła w osi P2 JP.

-  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JL.

-  Beton skrzydła w osi P2 JL.

-  Montaż prefabrykowanych belek typu T.

-  Roboty zbrojarskie poprzecznic JP.

-  Roboty zbrojarskie ustroju JP.

-  Drenaż za podporą P1.

-  Izolacja cienka.

 • WS-4

-  Roboty zbrojarskie wieńca.

-  Montaż gum dylatacyjnych.

-  Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty ekranów.

-  Roboty zbrojarskie fundamentów pod ekrany.

 • PZM-5

-  Zasypka.

-  Drenaż zasypki.

-  „Parasol” z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.

 • PZGd-5A

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P3 – Segment 3.1, 3.2, 3.4.

-  Beton ścian w osi P3 – Segment 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

-  Zasypka fundamentu w osi P1.

-  Beton fundamentów w osi P2.

-  Zasypka fundamentu w osi P2.

 • PP-6

-  Zasypka.

-  Drenaż zasypki.

 • WD-8

-  Montaż gum dylatacyjnych.

-  Umocnienie brukiem.

 • ED-9

-  Beton kap chodnikowych JL.

 • PZDs-10

-  Montaż gum dylatacyjnych.

 • WS-11

-  Montaż gum dylatacyjnych.

 • WS-12

-  „Parasol” z geomembrany.

-  Drenaż.

 • WD-17

-  Izolacja z papy pod kapami i jezdnią.

-  Krawężnik.

-  Deska gzymsowa.

-  Beton kap.

 • WS-22

-  Zbrojenie skrzydełek.

-  Beton skrzydełek.

-  Beton poprzecznic na P1 i P3.

-  Montaż belek T – 52 szt.

-  Szalowanie ustroju nośnego – 1 nitka.

 • WS-24

-  Montaż krawężników za obiektem.

 • WD-25

-  Betonowanie kap KP-3.

 • PZDd-26

-  Betonowanie III etapu skrzydeł.

-  Schody skarpowe.

-  Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1.

-  Kapy chodnikowe A,E,F,G.

 • WD-27

-  P4 Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową.

-  P4 Zbrojenie płyty przejściowej.

-  P4 Beton płyty przejściowej.

-  Montaż dylatacji.

-  Montaż kolektora.

-  Zbrojenie nisz dylatacyjnych P1, P4.

-  Beton nisz dylatacyjnych P1, P4.

 • WS-28

-  Zbrojenie kap JL.

-  Izolacja gruba pod kapami JL.

-  Kotwy kap JL.

-  Krawężniki na ustroju JL.

-  Zbrojenie uciąglenia nawierzchni P2JL.

-  Betonowanie uciąglenia nawierzchni P2 JL.

-  Montaż desek gzymsowych JP, JL.

-  Betonowanie kap JP.

-  Montaż kolektora.

-  Kapa chodnikowa A Segment 1.2 – Beton.

-  Kapy chodnikowe A Segment 1.3; B Segment 1.2 i 1.3 – Betonowanie.

 • WD-32

-  Izolacja gruba pod kapami.

-  Kotwy kap.

-  Zbrojenie kap.

-  Krawężniki na ustroju.

-  Montaż desek gzymsowych.

-  Beton wyrównawczy płyt przejściowych P1, P5.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1, P5.

-  Betonowanie płyt przejściowych P1, P5.

-  Zasypka.

-  Kapa chodnikowa KP-3 – Beton.

-  Kapa chodnikowa KP-8 – Beton.

 • WD-33

-  Drenaż zasypki.

-  Zasypka.

-  Montaż dylatacji.

-  P5 Beton wyrównawczy pod drenaż.

-  Montaż kolektora.

-  Zbrojenie nisz dylatacyjnych P5.

-  Beton nisz dylatacyjnych P1, P5.

 

5.  Roboty branżowe:

    Kanalizacja deszczowa:

-  MOP Budzisko Zachód 1, km. 23+500.

-  MOP Budzisko Zachód 2, km. 23+500.

   Drenaż podłużny:

-  Drenaż MOP Żubryn Zachód, km. 7+200.

-  Drenaż w pasie rozdziału za obiektem WS-24, km. 17+190 – 17+300.

-  Drenaż - pas rozdziału, MOP Budzisko Wschód, km. 22+800 – 24+000.

   Zbiorniki:

-  Wykop ZB 13, km. 5+400.

-  Umocnienia ZB 13, km. 5+400.

-  Nasyp ZB 23, km. 10+500.

-  Umocnienie ZB 28, km. 12+750.

-  Wykop ZB 40, km. 17+090 L.

-  Umocnienie ZB 43, km. 17+100.

-  Umocnienie ZB 48, km. 19+700.

-  Montaż studni hydrostatycznych ZB 48, km. 19+700.

   Melioracje:

-  Mel 4 – wykop rowu melioracyjnego, km. 5+800.

   Przepusty:

-  P/DG1139B/0+060, km. 8+100.

-  DP1139B/0+060, km. 8+160.

-  DJ10/0+655, km. 14+500.

-  DJ10/0+564, km. 14+500.

-  DJ10/0+050, km. 14+500.

-  DG11/0+800, km. 16+600.

-  DG101629B/0+610, km. 19+800.

-  DG101629B/0+200, km. 19+800.

-  DJ14/0+134, km. 21+150.

-  DG16/0+152, km. 21+350.

   Oświetlenie:

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+800 – 1+450 JP.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 7+300 – 7+600 JL i JP.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+500 – 17+000 JL.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 22+300 – 22+700.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+000 – 24+100 JL.

-  Układanie rur osłonowych, km. MKP Budzisko Zachód.

   Wodociąg:

-  Montaż wyposażenia w studniach wodomierzowych SP1, SP2 na Zw-1 i Zw-2, km. 23+500.

   Kanalizacja sanitarna:

-  Kolizja sanitarna KS-1 – MOP Budzisko Wschód, km. 23+350.

 

6.  Roboty kubaturowe:

-  Stropy – MOP Budzisko Wschód.

-  Ścianki działowe – MOP Budzisko Zachód.

-  Ścianki attykowe z wieńcem - MOP Budzisko Wschód.