22.11.2021 - 28.11.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 8+138 – 8+160 (W1, W2, W3); MOP B-W L07 (W2, W1); PD WD-33 (W5, W4); TG 23+300 – 23+700 pas rozdziału; DG20 (W2).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DP 1139B 0+000 – 0+225; DG8a 0+000 – 0+096; DJ16; MOP B-Z L02, L03, JZR; Rondo Z.
 • GWN, km. DJ8 0+730 – 1+120.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. MOP Z L01+ miejsca postojowe 0+080 – 0+650; Zjazdy DJ1 (szt. 8).
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. MOP Z - miejsca postojowe.
 • Prace brukarskie – odwodnienia do rowu, km. S61 8+800 – 11+000 P i L.
 • Roboty brukarskie – umocnienie rowów brukiem, km. DG2 0+290 – 0+352 P.
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi, km. DG2 0+025 – 0+418.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 20+740 – 21+500 SP; S61 20+620 – 20+775 SL; S61 21+317 – 21+720 SL.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; DG16; 22+350 – 22+700 str. L.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. Rondo MBW.
 • Warstwa  podbudowy AC22P, km. MOP Żubryn Wschód L-01; MKP; S61 10+440 – 10+640.
 • Warstwa wiążąca AC16W, km. S61 10+440 – 10+640.
 • Warstwa ścieralna AC11S, km. UTPU  str. L 4+800.
 • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB, km. S61 23+957 – 24+157.

 3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Umocnienie brukiem.
 • ED-3 – Betonowanie skrzydła w osi P2 JL.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JP.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie ustroju JP.
 • ED-3 – Zasypka.
 • ED-3 – Drenaż w osi P1.
 • PZM-5 – Wykonanie parasola ochronnego.
 • PZM-5 – Drenaż zasypki.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P3 – segment 3.4.
 • PP-6 – Zasypka.
 • WD-8 - Montaż gum dylatacyjnych w osi P1 i P3.
 • WD-8 – Umocnienie brukiem.
 • WS-12 – Parasol nad Viacon.
 • PZDs-16 – Umocnienie kostką.
 • WD-17 – Montaż schodów.
 • WD-17 – Demontaż szalunków.
 • WS-22 – Beton Skrzydło P3 JL.
 • WS-22 – Montaż szalunków ustroju nośnego JP.
 • PZDd-26 – Kapy chodnikowe A, E, F, G.
 • PZDd-26 – Schody skarpowe.
 • WS-28 – Kapy chodnikowe JL – Zbrojenie.
 • WS-28 – Kapa chodnikowa A Segment 1.2 – Beton.
 • WS-28 – Kapy chodnikowe A Segment 1.3; B Segment 1.2 i 1.3 – Betonowanie.
 • WD-32 – Kapa chodnikowa KP-3 – Deski gzymsowe.
 • WD-32 – Kapa chodnikowa KP-3 – Zbrojenie.
 • WD-32 – Kapa chodnikowa KP-3 – Beton.
 • WD-32 – Kapa chodnikowa KP-8 – Deski gzymsowe.
 • WD-32 – Kapa chodnikowa KP-8 – Zbrojenie.
 • WD-32 – Kapa chodnikowa KP-8 – Beton.
 • WD-33 – P5 Beton wyrównawczy pod drenaż.
 • WD-33 – Drenaż P5.
 • WD-33 – Zasypka.

 4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 13, km. 5+400.
 • Wykop ZB 40, km. 17+090.
 • Montaż studni hydrostatycznych ZB 48, km. 19+700.
 • Umocnienie ZB 48, km. 19+700.

     Przepusty:

 • P/Dj10/0+043/RL – Dj10
 • P/Dj10/0+050 – Dj10
 • P/Dj10/0+347/RL – Dj10
 • P/Dj10/0+506/RL – Dj10
 • P/Dj10/0+567/RL – Dj10
 • P/Dj10/0+655/RL – Dj10
 • P/Dj11/0+042/RP – Dj11
 • P/DG10/0+071/RP – DG10

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 135 L04 – Węzeł Szypliszki, km. S61 16+900.
 • KD 148 przy Zbiorniku Zb R48 3, km. S61 19+500.
 • KD 176 MOP Budzisko Zachód 1, km. S61 23+400.

    Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 7+300 – 7+600 JL i JP.

 5. Roboty kubaturowe:

 • Betonowanie stropu w osi B-C - MOP Budzisko Wschód.
 • Murowanie attyk - MOP Budzisko Wschód.
 • Murowanie ścianek działowych – MOP Budzisko Zachód.

 6. Ekrany akustyczne :

 • Montaż słupów 2,55/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP8-L.
 • Montaż słupów 2,55/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP8-P.
 • Montaż słupów 2,5/P1 z wykonaniem głowicy pala – E10.
 • Montaż słupów 2,5/P1 z wykonaniem głowicy pala – E11.
 • Montaż słupów 2,55/K do kap chodnikowych – EP8-L.
 • Montaż słupów 2,55/K do kap chodnikowych – EP8-P.

 7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).