25.10.2021 – 31.10.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP L03 0+140 – 0+420 (W2); WSP L03 0+025 – 0+420 (W1); DG3 0+190 – 0+300; DG3 0+330 – 0+420; W-SZ L-04 0+020 – 0+410 (W2); W-SZ L-01 0+000 – 0+310 (W2); MOP B-W L10 0+000 - 0+130 (W3, W2); PD-33 (W6); DG 20 (W5).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DG8A 0+000 – 0+096,25; DP 1139B 0+140 – 0+225; TG 22+750 – 22+770; DJ16; MOP B-Z L02, L03; JZR.
 • GWN, km. MOP ZZ; DJ2 0+200 – 0+440.
 • WUP, km. TG 24+000 – 24+157 JP.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. WSP-L02 0+112 – 0+340.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. MOP B-W: L16, L17; Rondo W.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 23+250 – 23+960 P.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 23+800 – 23+950 JP.
 • Podbudowa C16/20 gr. 24 cm., km. Rondo MBW.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP ZZ; WSP-L02 0+112 – 0+340; MOP B-W: L16, L17; Rondo W; TG 24+000 – 24+157 JP.
 • Wał akustyczny nasyp, km. S61 16+324 – 16+530 str. L.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30, km. Rondo MBW.
 • Prace brukarskie – ścieki trójkątne, km. 0+770 – 0+950.
 • Prace brukarskie – odwodnienie do rowu, km. 0+770 – 0+950.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 18+942 – 19+130; S61 18+709 – 18+899 JP str. P; 18+942 – 19+130 JP str. P; 19+409 0 19+710 JP str. L; 20+210 – 20+394 JP str. L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. S61 12+585 – 12+995 P i L.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 12+500 – 12+900 P i L.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; 19+000 – 21+100.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego gr. 29 cm., km. S61 19+580 – 20+205 P; S61 20+620 – 23+960 P.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. Rondo MBW.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 - Humusowanie stożków.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P1 JP.
 • ED-3 – Beton poprzecznicy w osi P1 JP.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P1 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P2 JL.
 • ED-3 – Beton poprzecznicy w osi P2 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P2 JP.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JP.
 • ED-3 – Betonowanie ścianki zaplecznej oś P2 JP.
 • PZM-5 – Betonowanie gurtów - etap II.
 • PZM-5 – Zasypka.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie fundamentu w osi P2.
 • PZGd-5A – Beton ścian w osi P4 – segment 4.1.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P3 – segment 3.4.
 • PP-6 – Zasypka fundamentów w osi P1 i P2.
 • WD-8 – Betonowanie kap na skrzydłach KP-1, KP-3, KP-5, KP-6.
 • ED-9 – Prefabrykowane deski gzymsowe.
 • PZDs-10 – Roboty zbrojarskie fundamentów pod ekrany.
 • WS-11 – Schody skarpowe oś A JP.
 • WS-11 – Roboty zbrojarskie fundamentów pod ekrany.
 • WS-12 – Zasypka konstrukcji.
 • WD-17 – Betonowanie dylatacji na P1.
 • WD-17 – Betonowanie kap chodnikowych.
 • WS-22 – Roboty zbrojarskie przy podporach.
 • WS-22 – Betonowanie – P2 Poprzecznica JP, JL.
 • WS-22 – Betonowanie – P1, P3 Poprzecznica JP.
 • WS-22 – Betonowanie – P1, P3 Ciosy podłożyskowe JL.
 • WD-25 – Umocowania sztywne.
 • WD-25 – Zbrojenie kap KP-3.
 • PZDd-26 – Montaż krawężników.
 • WD-27 – Betonowanie ustroju.
 • WD-27 – Montaż rur osłonowych podpora P4.
 • WS-28 – Zbrojenie kap chodnikowych JP.
 • WD-32 – Montaż rur osłonowych.
 • WD-32 – Zbrojenie płyt przejściowych.
 • WD-32 – Montaż kolektora.
 • WD-33 – Betonowanie ustroju.

4. Roboty branżowe:

Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 10, km. 5+083 P.
 • Wykop ZB 43, km. 17+082 P.
 • Umocnienia ZB 43, km. 17+082 P.

Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+900 – 1+500 JL.
 • Układanie kabla oświetleniowego - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+700 – 24+000.

Kanalizacja deszczowa:

 • KD 49, km. 5+950.
 • WSZ L01 – węzeł Szypliszki, km. 17+150.
 • KD156, km. 20+450.
 • MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+350.

Teletechnika:

 • Przełączanie kolizji ORANGE14, km. 23+400.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie attyk nad stropem B-C – MOP Budzisko Zachód.
 • Szalowanie, zbrojenie i betonowanie słupów - MOP Budzisko Wschód.
 • Murowanie ścian działowych - MOP Budzisko Zachód.

6. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=6,0m – E9.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E15.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=5,0m – E12.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E14.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E14.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).