18.10.2021 – 24.10.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 5+910 – 5+960 (W1, W2); WSP L03 0+140 – 0+420 (W2); W-SZ L-04 0+020 – 0+410 (W4, W3); W-SZ L-01 0+000 – 0+310 (W4, W3); MOP B-W L10 0+000 - 0+130 (W3);  Pd-33 (W8); DG 20 (W6, W5).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; CPR; DP 1139B 0+000 – 0+225 SL; TG 22+760 – 22+780, DJ16, MOP B-W JZR.
 • GWN, km. DG 101620B 0+350 – 0+420; DG 101620B 0+470 – 0+629,84; TG 20+360 – 20+390; TG 21+080 – 21+200.
 • WUP, km. TG 23+700 – 24+000 JP.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. DG 101620B 0+350 – 0+629,84.
 • Podbudowa z KŁSM C50/30, km. MOP BW P2.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 1+850 – 2+650 P; S61 21+070 – 21+200; S61 22+720 – 23+250 P.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 23+600 – 23+000 JP.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG 101620B 0+420 – 0+470; MOP BW P2; TG 23+700 – 24+000 JP.
 • Wał akustyczny, km. S61 13+730 – 13+805 str. P; S61 16+324 – 16+530 str. L.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny, km. wyspy MBW parking 2 (L03-L04-L05).
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy 15x30, km. DG 101629B 0+100 – 0+185 L; 0+260 – 0+324 L; 0+295 – 0+324 P.
 • Roboty brukarskie – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. - Plac rekreacyjny MBZ.
 • Prace brukarskie – ścieki trójkątne, km. 0+770 – 0+950.
 • Prace brukarskie – ściek skarpowy, km. 0+770 – 0+950.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 18+709 – 18+899 P.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. DG12 0+390,5 – 0+483 L i P; DG13 0+065 – 0+326 L i P.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. S61 10+210 – 10+270 P.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG5 0+060 – 0+373 P i L.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; 19+000 – 21+100.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego gr. 29 cm., km. S61 17+370 – 18+710 P; S61 19+130 – 20+205 P; S61 20+620 – 21+030 P.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 - Humusowanie stożków.
 • WS-2 - Humusowanie stożków.
 • WS-2 - Krawężnik mostowy.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JL.
 • ED-3 – Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P1 JL.
 • ED-3 – Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P2 JL.
 • ED-3 – Montaż łożysk w osi P1 JL.
 • ED-3 - Montaż łożysk w osi P2 JL, JP.
 • PZDG-5A – Wykop pod fundament.
 • PZDG-5A - Beton niekonstrukcyjny pod fundament w osi P2.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie ścian w osi P3 – segment 3.3.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie ścian w osi P4 – segment 4.1.
 • PP-6 – Montaż konstrukcji SuperCor.
 • WD-8 - Roboty zbrojarskie kap na skrzydłach KP-1, KP-3, KP-5, KP-6.
 • WD-8 – Krawężnik mostowy 20x30 za obiektem.
 • ED-9 – Prefabrykowane deski gzymsowe.
 • ED-9 – Beton kap chodnikowych KP-2; KP-8; KP-5; KP-6.
 • ED-9 - Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.
 • WS-12 – Zasypka konstrukcji.
 • WD-17 – Montaż dylatacji.
 • WD-17 – Betonowanie kap.
 • WS-22 – Beton Korpusu P3 JL.
 • WS-22 – Beton ścianki zaplecznej P1 JL.
 • WS-24 – Montaż schodów skarpowych.
 • WS-24 – Umocowania sztywne.
 • WD-25 – Montaż krawężników przy skrzydłach.
 • WD-25 - Montaż schodów skarpowych.
 • WS-28 – Zbrojenie kap chodnikowych JP.
 • WS-30 – Zasypka.
 • WD-33 – Zbrojenie ustroju.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Roboty ziemne ZB 10, km. 5+083 P.
 • Umocnienie ZB 28, km. 12+738 P.
 • Umocnienie ZB 33, km. 14+222 P.

Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+500 – 17+000 JL, JP.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 17+300 – 17+450 JL, JP.
 • Układanie rur osłonowych, km. 23+400 MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 22+800 – 23+200 JP.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+300 – 23+700 JP.

     Drenaż:

 • Drenaż przykrawężnikowy w drodze wojewódzkiej, km. 17+150.
 • Drenaż przykrawężnikowy MOP Budzisko Wschód 2, km. 22+630.
 • Drenaż przykrawężnikowy MOP Budzisko Zachód 2, km. 22+630.
 • Drenaż w pasie rozdziału od WS-30 w stronę Budziska, km. 21+160.
 • Drenaż pod obiektem WS-30, km. 21+160.

Kanalizacja deszczowa:

 • KD49 przy ED-9, km. 5+880.
 • Wpusty WD27 lewa strona, km. 19+890.
 • KD187, km. 23+100.
 • KD188, km. 23+100.
 • KD194 MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+300.

     Teletechnika:

 • Poprzeczka przy WS-2, km. 0+730.

     Przepusty:

 • P/DG101629B/0+037/RP DN500, km. 0+037.
 • P/DG101629B/0+250/RP DN500, km. 0+250.
 • P/DG101629B/0+645/RP DN500, km. 0+645.
 • P/DG7/0+115/RP DN500 - DG7/0+115.
 • P/Dj2/0+380 DN800 – Dj2/0+380.
 • P/Dj2/0+530 DN800 – Dj2/0+530.
 • P/Dj3/0+140 DN800 – Dj3/0+140.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie attyk – MOP Budzisko Zachód.
 • Szalowanie i zbrojenie stropu w osiach B-C - MOP Budzisko Zachód.
 • Betonowanie stropu w osiach B-C, wieńców attyk w osiach A-B i C-D - MOP Budzisko Zachód
 • Szalowanie, zbrojenie i betonowanie belek nadziemia - MOP Budzisko Wschód.

6. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E1
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E2
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E2
 • Wykonanie pali fundamentowych L=5,0m – E2
 • Wykonanie pali fundamentowych L=6,0m – E9

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).