01.09.2021 – 30.09.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

 

1. Projekt Wykonawczy:

 • Ponownie przedłożenie KZSR, Projektu oświetlenia oraz Światłowodu do podłączenia SZR.
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR - tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych na drodze gminnej nr 101632B - obiekt WS-30.

3. Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+700; MOP ZW L01 0+000 – 0+700; WSP-L03 0+140 – 0+576; DG166504B 0+240 – 0+560; 0+750 – 0+955; 1+527 – 1+680; 2+650 – 2+900; 4+000 – 4+120; 5+919 – 5+960; DJ2 0+000 – 0+050; DJ2 0+200 – 0+440; DJ4 0+260 – 0+360; DG2 0+020 – 0+120; DG 101620B 0+310 – 0+420; DG 101620B 0+470 – 0+630; W. Szypliszki L01; L04; DG 13; DG 101629B; MKP; DG 20+430 – 20+470; DG 20; MOP B-W i Z.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; CPR 0+000 – 0+670; DG 101620B 0+000 – 0+629; MKP; MOP B-W; MOP B-Z JZR 0+000 – 0+200; DG14, DJ16, DG18.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, km. TG 23+020 – 23+800; DG 20 0+300 – 0+600; MOP B-W, B-Z.
 • WUP, km. DG5 0+230 – 0+320; DG5 0+420 – 0+437,24; DG6 0+000 – 0+040; DG6 0+110 – 0+180; DG7 0+000 – 0+260; DG 101620B 0+130 – 0+260; DG 101620B 0+420 – 0+470.
 • Wymiana gruntu, km. DG11, DG8.
 • GWN, km. 0+752 – 0+940; 1+330 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+420 – 2+800; 5+710 – 5+876; 5+919 – 5+960; WSP-L02 0+112 – 0+340; MOP ZZ L01 0+000 – 0+716; MOP ZW L01 0+000 – 0+736; DJ2 0+000 – 0+050; DJ2 0+200 – 0+440; DJ4 0+260 – 0+360; DG5 0+190 – 0+230; DG5 0+320 – 0+420; DG6 0+040 – 0+110; DG6 0+670 – 0+750; 16+560 – 17+100; DG 13; DG 101629B; TG 20+430 – 20+480; MOP B-W; B-Z.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 0+750 – 0+955; 1+520 – 1+680; 2+100 – 2+409; 5+710 – 5+876; 5+919 – 5+970; 16+560 – 17+150; 20+430 – 20+480; 22+700 – 23+700.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm, km. S61 10+860 – 11+450 P; S61 11+260 – 13+500 L; S61 12+160 – 13+500 P; S61 16+190 - 16+950.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 5+710 – 5+876; 5+919 – 5+970; DP 1154B 0+000 – 0+241; DG2 0+000 – 0+417; DJ8 0+000 – 0+600.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 10+440 – 10+860; DG5 0+000 – 0+437,24; DG6 0+000 – 0+797,78; DG7 0+000 – 0+260.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG 101620B 0+000 – 0+240.
 • Podbudowa KŁSM C50/30, km. DG 13; MOP B-W parking 1.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG5 0+230 – 0+320; DG5 0+420 – 0+437,24; DG6 0+000 – 0+040; DG6 0+110 – 0+180; DG7 0+000 – 0+100; S61 17+100 – 17+145; 23+020 – 23+800.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100, W. Szypliszki; TG 18+900 – 19+200; TG 21+200 – 21+400 P; 22+350 – 22+650 P.
 • Odhumusowanie, km. DJ16.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBW Parking 2, MBW L01 0+330 – 0+450 P.
 • Prace brukarskie – odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. 0+000 – 7+980.
 • Prace brukarskie – odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem wylotu, km. DG101618B, DG9, DJ9.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na pcp 1:4, km. MBZ L06 0+000 – 0+250 MOP Budzisko Wschód wyspy dzielące L15-L14; L14-L13, chodnik przy IDT.
 • Wał akustyczny, km. S61 16+324 – 16+530 str. L; DG 101620B 0+310 – 0+420 (W1).
 • Uzupełnienie pasów rozdziału i poboczy, km. S61 8+500 – 10+660.
 • Umocnienie rowu, km. DG101618B, DG9, DJ9.
 • Umocnienie dna rowu przy wylocie do rowu + odwodnienie do rowu,km. S61 21+200 – 21+500 LP.
 • Rów umocniony elementami betonowymi, km. 1+300 – 2+400; 4+185 – 4+200 P; 4+300 – 4+390 L; S61 20+190 – 20+300 P.
 • Rów umocniony brukiem kamiennym, km. 0+955 – 1+300, S61 21+940 – 21+990 L.
 • Warstwa podbudowy z AC22P – 10 cm., km. DP1154B 0+000 - 0+241; WSP-L04 0+180 – 0+350.
 • Warstwa wiążąca z AC16W – 6 cm., km. DP1154B 0+000 - 0+241; WSP-L04 0+020 – 0+350.
 • Warstwa ścieralna z AC11S – 4 cm., km. 0+525 – 0+710; WSP-L04 0+020 – 0+350.
 • Bariery drogowe, km. WSP-L04 0+037 – 0+320 L i P; DK 0+142,5 – 0+259 pas rozdziału; DP1154B 0+010 – 0+176 L i P, DG 102015B 0+089 – 0+148 P; DG 102015B 0+085 – 0+148 L.
 • Bariery ochronne stalowe N2/W3/A, km. DW 651.

3. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP8-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E10.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E11.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP11-L.

4. Roboty mostowe:

 • WS-1

-  Ściek skarpowy prefabrykowany.

 • WS-2

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Roboty zbrojarskie kap chodnikowych JL, JP.

-  Beton kap chodnikowych JP, JL.

-  Krawężnik mostowy 18x20.

-  Zasypka.

-  Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.

-  Izolacja gruba.

-  Schody skarpowe.

-  Rura osłonowa w gruncie.

 • ED-3

-  Beton fundamentów w osi P2 JL, JP.

-  Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JP.

-  Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JL.

-  Betonowanie korpusu w osi P1 JP.

-  Betonowanie korpusu w osi P2 JL.

-  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JP.

-  Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JP.

-  Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JL.

-  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JL.

 • PZDG-5A

-  Beton fundamentu w osi P4.

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P4 – segment 4.3.

-  Roboty zbrojarskie fundamentu, ścian – segment 3.3 w osi P3.

-  Beton fundamentu w osi P3.

-  Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P1.

-  Wykop.

-  Beton niekonstrukcyjny pod fundament w osi P1.

-  Izolacja cienka fundamentów w osi P4, P3.

-  Zasypka fundamentów w osi P4 i P3.

 • PP-6

-  Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P1 i P2.

-  Beton fundamentów w osi P1 i P3.

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P1.

-  Beton ścian w osi P1.

-  Roboty zbrojarskie ścian w osi P2.

-  Beton ścian w osi P2.

-  Izolacja cienka fundamentów.

 • WD-7

-  Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą.

-  Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.

-  Nawierzchnia jezdni z SMA - gr. 4 cm – w. ścieralna.

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm.

-  Izolacja gruba.

-  Schody skarpowe.

-  Ściek skarpowy prefabrykowany.

-  Bariery ochronne z poręczą H2/W3/A vi2/vi3 skrajne.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.

-  Próbne obciążenie obiektu mostowego.

 • WD-8

-  Beton wnęki dylatacyjnej w osi P1.

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwód.

-  Krawężnik mostowy.

-  Izolacja gruba.

-  Roboty zbrojarskie kap chodnikowych KP-4, KP-2.

-  Beton kap chodnikowych KP-4, KP-2.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.

 • ED-9

-  Beton wnęki dylatacyjnej w osi P1 JP.

-  Beton wnęki dylatacyjnej w osi P3 JP.

 • WS-12

 -  Zbrojnie ścian.

-  Beton ław fundamentowych.

-  Beton ścian.

-  Montaż konstrukcji stalowej.

 • WD-14

-  Drenaż płyty pomostu.

 • PZDd-16

-  Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - Jednowarstwowa.

 • WD-16A

-  Izolacja z papy pod kapami.

-  Krawężnik.

-  Deska gzymsowa.

-  Beton kap.

 • WD-19

 -  Balustrady.

 -  Przeciwspadek z asfaltu twardolanego.

 • PZDs-20

-  Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - Jednowarstwowa. 

 • WS-22

-  Zbrojenie ław fundamentowych i przyczółków.

-  Beton ław fundamentowych.

-  Beton przyczółków.

 • WS-24

-  Izolacja gruba na jezdniach.

-  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

-  Montaż barier.

-  Zbrojenie kap na skrzydłach.

-  Montaż krawężników za obiektem.

-  Betonowanie kap na skrzydłach.

-  Hydrofobizacja.

-  Uciąglenie nawierzchni.

 • WD-25

-  Izolacja gruba na jezdniach.

-  Montaż desek gzymsowych na skrzydłach.

-  Nawierzchnia z żywic na kapach ustroju.

-  Hydrofobizacja.

-  P1, P3 Skrzydła etap III Zbrojenie.

-  P1, P3 Skrzydła etap III Betonowanie.

 • PZDd-26

-  Montaż desek gzymsowych na ustroju.

-  Zbrojenie kap na ustroju.

-  Montaż krawężników na ustroju.

-  Betonowanie uciąglenia nawierzchni.

-  Hydrofobizacja.

-  Montaż kolektora.

-  Zbrojenie uciąglenia nawierzchni.

 • WD-27

-  Zbrojenie ustroju.

 • WS-28

-  Betonowanie ustroju JP, JL.

-  Zbrojenie ustroju JL.

-  Rura osłonowa P1.

-  Zasypka.

-  Montaż dylatacji P1 JP.

-  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P2.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P2.

-  Betonowanie płyt przejściowych P2.

 • WS-30

-  Zbrojenie korpusów w osi A i B.

-  Betonowanie korpusów.

-  Zasypka fundamentów.

-  Montaż konstrukcji stalowej.

-  Izolacja cienka fundamentów.

 • WD-32

-  Zbrojenie ustroju.

-  Betonowanie ustroju.

-  Drenaż P1, P5.

-  Zasypka.

 • WD-33

-  Betonowanie poprzecznicy P5.

-  Zbrojenie skrzydeł P5.

-  Beton skrzydeł P5.

-  Montaż belek prefabrykowanych.

-  Betonowanie poprzecznicy P5.

5. Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

-  MOP Budzisko Zachód.

-  MOP Budzisko Wschód.

-  KD 61, km. 7+600.

-  KD 189, km. 23+500.

-  KD 10, km. 0+950.

-  KD Q1, km. 17+000.

-  Wpusty 223, 225, 227, km. 3+600.

-  KD 147, km. 18+950.

-  KD 195/KD194, km. 23+400.

-  KD 201, km. 23+600.

-  KD 180, km. 22+900.

-  Wpusty 62, 56, 54, 61, 65, 52, 52a, km. 0+900.

-  KD 4, km. 0+500.

-  KD 80, km. 10+300.

-  Zbiorniki na substancje niebezpieczne ZB2, km. 23+600/MOP B-Z L13.

-  Wpusty MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+500.

-  KD 29, km. 3+230.

-  KD 30, km. 3+700.

-  KD 146, km. 18+860.

-  KD 147, km. 18+950.

-  MOP Budzisko Wschód 1 – MOP Budzisko, km. 22+850.

-  MOP Budzisko Wschód 2 – MOP Budzisko, km. 23+300.

-  KD 18.2, km. 2+400.

-  KD 19.1, km. 2+450.

-  KD 40, km. DP 1154B.

-  KD 47, km. 5+850.

-  KD 63 - MOP Żubryn Wschód.

-  KD 64 - MOP Żubryn Wschód.

-  KD 79, km. 10+380.

-  KD 80, km. 10+320.

-  KD 137, km. 17+110.

-  KD 148, km. 19+450.

-  KD 169, km. 22+350.

-  KD 169.2, km. 22+600.

-  Wpusty, km. 16+700 – 17+100.

-  MOP Budzisko Wschód 1 – MOP Budzisko.

-  MOP Budzisko Wschód 2 – MOP Budzisko.

Drenaż podłużny:

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+300 – 11+420.

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 11+800 – 13+800.

 Zbiorniki:

-  Umocnienia ZB 1, km. 0+880 L.

-  Umocnienie ZB 8, km. 4+800.

-  Umocnienie ZB 9, km. 4+800.
-  Umocnienie ZB 14, km. 5+831 L.

-  Umocnienie ZB 29, km. 13+500.

-  Wykop ZB 48, km. 19+700.

-  Umocnienie ZB 53, km. 23+350.

Melioracje:

-  Kolizja 4 rów – roboty ziemne + umocnienie, km. 5+900.

-  Mel 5 – umocnienia rowu, km. 6+450.

-  Mel 6 – umocnienia oraz konserwacja rowów, km. 6+750.

-  Mel 16 – budowa zbieracza, km. 12+200.

-  Kolizja 19 rów – roboty ziemne + umocnienie, km. 13+700.

Przepusty:

-  P/DG5/0+263/RP, km. DG5/0+263.

-  P/DG5/0+300/RL, km. DG5/0+300.

-  P/DG5/0+400/RP, km. DG5/0+400.

-  P/DG11/0+195, km. DG 11 0+195.

-  P/DG13/0+073/RL, km. DG13/0+073.

P/DG13/0+095, km. DG13/0+095.

-  P/DG13/0+270/RP, km. DG13/0+270.

-  PD-28, km. DG13 0+319.

-  P/Dj1/0+111/RL – Dj1/0+111.

-  P/Dj1/0+161/RL – Dj1/0+161.

-  P/Dj1/0+268/RL – Dj1/0+268.

-  P/Dj1/0+316/RL – Dj1/0+316.

-  P/Dj1/0+370/RL – Dj1/0+370.

-  P/Dj1/0+423/RL – Dj1/0+423.

-  P/Dj8/0+915, km. Dj8/0+915.

-  P/Dj8/0+980, km. Dj8/0+980.

-  P/DG6/0+135, km. DG6/0+135.

-  P/DG6/0+660/RP, km. DG6/0+660.

-  P/DG8/0+330, km. DG8/0+330.

-  P/DG9/0+248/RP, km. DG9/0+248.

-  P/DG9/0+495, km. DG9/0+495.

-  P/DG9/0+652/RP, km. DG9/0+652.

-  P/DG9/0+680, km. DG9/0+680.

-  P/Dj9a/0+063/RL, km. Dj9a/0+063.

-  P/Dj9a/0+128, km. Dj9a/0+128.

-  PD-34, km. Dj nr 9/0+360.

-  P/Dj9/0+416/RL, km. Dj9/0+416.

-  P/Dj9/0+454/RL, km. Dj9/0+454.

-  P/Dj9/0+571/RL, km. Dj9/0+571.

-  PD-27, km. Dj nr 10/0+398.

-  PD-26, km. Dj nr 11/0+120.

-  P/DG12/0+360, km. DG12/0+360.

-  P/WSP-L03/0+200/RP, km. WSZ-L03/0+200.

P/S61/2+130, km. S61/2+130.

-  P/S61/3+660, km. S61/3+660.

-  P/S61/13+673/RP, km. S61/13+673.

-  P/S61/13+680/RP, km. S61/13+680.

-  P/S61/13+710/RL, km. S61/13+710.

Zasilanie:

-  Układanie kabla zasilającego, km. 2+100 – 2+400.

-  Układanie kabla zasilającego, km. 7+500.

-  Układanie rur osłonowych, km. 17+150.

-  Układanie kabla zasilającego, km. 17+450 - 18+200.

Oświetlenie:

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+950 - 1+500 JL.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 22+300 – 22+700.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+400.

-  Układanie rur osłonowych, km. 23+400.

Teletechnika:

-  Kanał technologiczny – MOP Budzisko Zachód.

6. Roboty kubaturowe:

-  Ściany zewnętrzne – MOP Budzisko Zachód.

Instalacja podposadzkowa - MOP Budzisko Zachód.

-  Instalacja podposadzkowa - MOP Budzisko Wschód.

-  Chudy beton pod posadzkę – MOP Budzisko Zachód.

-  Chudy beton pod posadzkę – MOP Budzisko Wschód.

-  Stropy – MOP Budzisko Zachód.

 

.

 

.