01.05.2021 – 31.05.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1. Projekt Wykonawczy:

 •  Akceptacja projektu KSZR przez IK. Zamawiający wniósł uwagi do opracowania. 
 • Przedłożenie projektu światłowodu do podłączenia SZR. 
 •  Ponowne przedłożenie projektu kanału technologicznego, zaktualizowanego o rozwiązania SZR. 
 • Opracowanie STWiORB (drogowe, mostowe, przebudowy sieci).
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR - prace związane z bieżącym utrzymaniem drogi krajowej w obrębie budowy "MOP Budzisko".

3. Projekt Budowlany:

 • Oczekiwanie na wydanie zamiennej decyzji ZRID.

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP L04 0+020 – 0+487; WSP L03 0+025 – 0+550; 0+000 – 0+715; 0+800 – 1+060; 1+220 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+100 – 2+200; 2+675 – 2+955; 3+590 – 3+820; 5+710 – 5+876; 6+370 - 7+070; 7+100 – 7+480; 7+530 – 7+980; 8+180 – 8+210;  8+590 - 8+700; 8+750 – 8+800; 10+110 – 10+330; 10+350 - 10+650; 10+660 - 10+820; 12+810 – 12+890; 13+960 – 14+300; 14+880 - 15+420; 16+560 – 16+770; 16+770 – 17+100; 19+000 - 19+800; 20+075 – 20+375; 20+725 – 21+025; DG 20; MOP B W i Z.
 • Wykop, km. 1+680 - 2+100; 3+000 - 3+590; 4+800 – 5+120; 9+860 - 10+100; 11+960 – 12+590; DG5 0+220 – 0+320; DG6 0+110 – 0+170; DG7 0+000 – 0+260; 19+800 – 19+880; 22+500 – 22+750; MOP B W; MOP B-Z.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, km. 9+850 – 10+100; 11+960 – 12+190; 18+570 – 18+680; 19+000 – 19+350; 19+725 – 20+080.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 4+850 – 5+677 P; 5+470 – 5+677 L; 6+119 - 6+700 L i P; 7+100 – 7+480 L; 0+000 – 0+518 L; 0+300 – 0+518 P; 4+850 – 5+677 L i P; 17+200 – 18+040; 18+550 – 18+950; 19+500 – 19+800.
 • Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0-31,5, km. 9+850 – 10+200 JL; 10+850 – 11+400 JL; 11+450 – 12+180; 12+920 – 13+670 JL .
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10, km. 0+290 – 0+518 P; 0+000 – 0+518 L; 4+900 – 5+465 L i P; 5+525 – 5+677 L i P; 6+119 – 6+560 L i P; 8+820 – 10+200 JL; 10+850 – 11+400 JL; 11+450 – 12+180 JL; S61 17+200 – 17+600 P; S61 17+600 P - 18+200.
 • GWN, km. 7+000 – 7+480; 7+530 – 7+980; 11+700 – 11+950; 15+250 – 15+670; 18+680 – 18+950; 19+350 – 19+725; 21+175 – 21+500.
 • Stabilizacja podłoża, km. 4+390 – 4+770 L.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 5+950 – 6+370 L i P; 9+850 – 10+100; 11+450 – 11+700; 11+960 – 12+190; 12+920 – 13+500 JL; 15+670 – 15+840 JL; 18+570 – 18+680; 19+000 – 19+350; 19+725 – 20+080.
 • Zahumusowanie skarp, km. 1+750 – 2+050 L i P; 3+000  - 3+400.
 • Materac geosyntetyczny wypełniony kruszywem na Obszarze 4 i 5, km. 8+745 – 8+760; 10+620 – 10+640.
 • Materac geosyntetyczny wypełniony kruszywem  na Obszarze 6, km. 10+660 – 10+670.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1

-  Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych.

-  Betonowanie karp.

 • WS-2

-  Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P1 JP.

-  Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P1 JL.

 -  Montaż dylatacji w osi P1 JP.

 -  Montaż dylatacji w osi P1 JL.

 -  Przygotowanie powierzchni betonowej ustroju pod izolację grubą – śrutowanie.

 • WS-4:

 -  Zasypki.

 • WD-7

 -  Roboty zbrojarskie ustroju.

 -  Betonowanie ustroju.

 -  Zasypki.

 • WD-8

 -  Roboty zbrojarskie ustroju.

 • ED-9

 -  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JL.

 -  Beton skrzydła w osi P1 JL.

 -  Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P1 JL i JP.

 -  Betonowanie poprzecznicy w osi P1 JL i JP.

 -  Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P3 JL.

 -  Betonowanie poprzecznicy w osi P3 JL.

 -  Montaż belek T-21 JP i JL.

 -  Drenaż zasypki (geokompozyt drenażowy).

 -  Drenaż zasypki (Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem).

 -  Zasypki.

 • PZDs-10

  -  Zasypki.

  -  „Parasol” z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.

  -  Drenaż „Parasola”.

  -  Roboty zbrojarskie wieńców konstrukcji stalowej.

 • PZDd-13

 -  Montaż konstrukcji stalowej.

 -  Zasypka inżynierska.

 • WD-14

 -  Montaż dylatacji.

 -  Izolacja gruba.

 • WS-15

 -  Zasypka inżynierska.

 -  Montaż konstrukcji stalowej.

 • PZDd-16

 -  Montaż belek T.

 -  Zbrojenie płyty ustroju nośnego.

 -  Beton ustroju nośnego.

 • WD-16A

 -  Montaż zbrojenia ustroju nośnego.

 • WD-17

 -  Beton poprzecznic.

 • PZDs-18

 -  Zasypka inżynierska.

 • WD-19

  -  Montaż dylatacji.

  -  Zbrojenie płyt przejściowych.

  -  Beton płyt przejściowych.

 • PZDs-20

 -  Beton ustroju nośnego.

 -  Zasypka inżynierska.

 • WS-21

 -  Zasypka inżynierska.

 • WS-24

 -  Zbrojenie ustroju.

 -  Zasypki.

 -  Zbrojenie płyt przejściowych P2.

 -  P1, P2 Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe.

 • WD-25

 -  Zbrojenie ustroju nośnego.

 • PZDd-26

 -  P1, P2 Skrzydła – Zbrojenie.

 -  Betonowanie skrzydeł P1 P i L, P2 L.

 -  Montaż belek.

 -  Zasypka.

 • WD-27

 -  Zasypka fundamentów P2, P3.

 -  Montaż łożysk.

 • WS-28

 -  P2 Ścianka zapleczna JL – Beton.

 -  Poprzecznice P1, P2 – Zbrojenie.

 -  Poprzecznice P1, P2 – Beton.

 -  P1 skrzydła JP, JL – Beton.

 -  Zasypka fundamentów P1, P2.

 • PZDd-29

 -  Zasypka.

 -  Drenaż.

 • PZDs-31

 -  Zasypka.

 -  Wykonanie parasola.

 -  Drenaż.

 • WD-32

 -  P1 Skrzydła – Zbrojenie.  

 -  P1 Skrzydła – Beton.

 -  P5 Fundament – Zbrojenie.

 -  P5 Fundament – Beton.

 -  Poprzecznice P2, P3 – Zbrojenie.

 -  Poprzecznice P2, P3 – Beton.

 • WD-33

 -  Zbrojenie fundamentów P4, P5. 

 -  Betonowanie fundamentów P4, P5.

4. Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

-  Wpusty deszczowe na drodze DK8, km. 0+700.

-  Wpusty deszczowe, km. 1+700 – 2+000. 

-  KD 67, km. 8+700.

-  Wpusty deszczowe, km. 9+900 – 10+200.

-  KD 143, km. 18+500.

-  Wpusty deszczowe, km. 18+500 – 19+300.

-  Wpusty deszczowe, km. 21+300.

Przepusty:

-  PZDd-23, km. 16+600.

Teletechnika:

-  Kanał technologiczny WS, km. 0+700.

-  Kolizje Orange 14 - Budzisko.

Wodociąg:

-  Kolizja W16, km. 23+690.

Kanalizacja sanitarna:

-  KS przy MOP Budzisko Zachód, km. 23+800.

-  Wybudowanie oczyszczalni ścieków, km. 23+920.

Zbiorniki:

-  Wykop ZB 14, km. 5+800.

-  Wykop ZB 15, km. 5+950.

-  Wykop ZB 19, km. 8+670.

-  Wykop ZB 20, km. 8+850.

-  Wykop ZB 33, km. 14+200.

-  Wykop ZB 49, km. 20+200.

-  Wykop ZB 53, km. 23+300.