01.02.2024 – 29.02.2024 r.

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona Rada Budowy oraz nie odbywały się Narady Techniczne.

Na koniec miesiąca wrzesień 2023 r. Inspektorzy przeprowadzili szczegółowe przeglądy Budowy celem weryfikacji prowadzonych Robót związanych z usuwaniem usterek. W trakcie w/w przeglądu Inspektorzy potwierdzili usunięcie usterek.

 

1.  Branża drogowa:

  • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.     

2.  Branża mostowa:

  • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

3.  Roboty branżowe:

  • Potwierdzenie usunięcia usterek.

4.  Roboty kubaturowe:

  • Potwierdzenie usunięcia usterek.

5.  Dokumentacja powykonawcza

  • Potwierdzenie usunięcia usterek

   Protokoły z dokonanych przez Inspektorów Nadzoru przeglądów budowy w miesiącu luty 2024 r. załączono do Raportu Konsultanta. W protokołach z przeglądu miesięcznego robót przejętych Inspektorzy odnoszą się również do stanu usuwania usterek wskazanych w protokołach z poprzedniego miesiąca. W miesiącu luty 2024 r Wykonawca usunął część usterek wskazanych przez Inspektora Nadzoru w zakresie branży elektroenergetycznej, natomiast niekorzystne warunki atmosferyczne (niskie temperatury, pokrywa śniegu lub opady deszczu) uniemożliwiły usuwanie innych usterek wskazanych w poprzednich protokołach z przeglądów.

   Przedłożony przez Wykonawcę program naprawczy dotyczący spękań i wykruszeń na jezdni LO1 MOP Żubryn Zachód został przez Inżyniera zwrócony do poprawienia i uzupełnienia. Naprawa powyższej usterki możliwa będzie dopiero w okresie wiosennym 2024 r. Powyższa usterka została ujęta w Wykazie Wad i Usterek z Przeglądów Gwarancyjnych.

   W dalszym ciągu procedowana jest w Ministerstwie Infrastruktury sprawa ustalenia nowych linii brzegowych rzek Czarna i rzeki Kamionka. W przypadku rzeki Czarna I Minister Infrastruktury postanowieniem z dn. 22 lutego 2024 r. zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu cieku naturalnego i wezwał wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie charakteru wód na działce ew. nr 73/1. W przypadku rzeki Kamionka, Minister Infrastruktury ustali linię brzegu rzeki Kamionka z wyłączeniem odcinka na wysokości przepustu PZM 5, w przypadku którego Wykonawca wystąpił do Gminy Suwałki o opinię w sprawie proponowanego nowego podziału działki.

   Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminy Suwałki, Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Gminy Szypliszki, celem uzgodnienia warunków przejęcia dróg obsługujących przyległy teren. W przypadku Gminy Suwałki została wydana ostateczna decyzja podziałowa. Gmina Szypliszki pozytywnie zaopiniowała wstępny projekt podziału i wydała ostateczną decyzję podziałową. W przypadku miasta Suwałki, Prezydent miasta negatywnie zaopiniował przedstawiony wstępny projekt podziału nieruchomości. W dniu 15.02.2024 r. Prezydent Miasta Suwałki ponownie negatywnie zaopiniował uzupełniony wniosek – wstępnego projektu podziału nieruchomości. Dnia 29.02.2024 r. Wykonawca wniósł Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na Postanowienie Prezydenta Miasta Suwałk.

   W dniu 25.01.2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, zawiadomił o przystąpieniu do przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych. Termin oględzin w terenie ustalono na dzień 13.03.2024 r.