01.01.2024 – 31.01.2024 r.

 

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona Rada Budowy oraz nie odbywały się Narady Techniczne.

Na koniec miesiąca wrzesień 2023 r. Inspektorzy przeprowadzili szczegółowe przeglądy Budowy celem weryfikacji prowadzonych Robót związanych z usuwaniem usterek. W trakcie w/w przeglądu Inspektorzy potwierdzili usunięcie usterek.

 

1.    Branża drogowa:

·         Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

·         Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

·         Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.  

2.  Branża mostowa:

·         Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

·         Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

·         Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

3.  Roboty branżowe:

·         Potwierdzenie usunięcia usterek.

4.    Roboty kubaturowe:

·         Potwierdzenie usunięcia usterek.

5.    Dokumentacja powykonawcza

·         Potwierdzenie usunięcia usterek

 

Protokoły z dokonanych przez Inspektorów Nadzoru przeglądów budowy w miesiącu styczeń 2024 r. załączono do Raportu Konsultanta. W protokołach z przeglądu miesięcznego robót przejętych Inspektorzy odnoszą się do stanu usuwania usterek wskazanych w protokołach z poprzedniego miesiąca. Niekorzystne warunki atmosferyczne (niskie temperatury i gruba warstwa śniegu) uniemożliwiły usuwanie wskazanych poprzednio usterek.

Przedłożony przez Wykonawcę program naprawczy dotyczący spękań i wykruszeń na jezdni LO1 MOP Żubryn Zachód został przez Inżyniera zwrócony do poprawienia i uzupełnienia. Naprawa powyższej usterki możliwa będzie dopiero w okresie wiosennym 2024 r. Powyższa usterka zostanie ujęta w Wykazie Wad i Usterek z Przeglądów Gwarancyjnych.