24.04.2023 – 30.04.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

- Podbudowa z KŁSM – zjazdy.

- Ścieki skarpowe z umocnieniem dna rowu.

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – DG3; DG4; DP1139B.

- Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) KR5 stanowiska postojowe gr.4 cm – MOP Żubryn Wschód; Zachód MP.

     - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. KR1 – UTPU, zjazdy DJ5a.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, poprawa rozmyć.

    - Podbudowa z KŁSM – zjazdy.

    - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – DG5; DG6; DG7; DG101621B; DG101620B; DG101618B; DG9.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Humusowanie – S61 22+650 – 22+750 L; DG101629B.

- Pobocza z kruszywa – Zjazdy DG20; DG18; DG19; TG 22+800 – 24+000 str. P; zjazdy na DG101629B; zjazd do ZBR 53.2.

- Poprawa skarp, rozmyć, prace porządkowe.

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – MOP BW; MOP BZ.

 3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Montaż barier skrajnych.
 • Nasadzenia: drzew, krzewów, pnączy.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • Rz. Kamionka naprawa umocnień, km. 2+950.
 • ZB-6 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń, km. 3+000.
 • ZB-10 - naprawa rozmyć, km. 5+080.
 • ZB-17.1 - naprawa rozmyć, umocnienie przelewu, km. 7+500.
 • ZB-18 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń, km. 7+800.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

     7.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).