20.03.2023 – 26.03.2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I – km. 0+000 – 7+980

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Wykonanie poboczy i wykonanie nawierzchni z kruszywa – DG3.

 • Sekcja II - km. 7+980 – 16+560

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe.

    - Pasy technologiczne wykonanie poboczy, km. 10+600 – 12+600.

 • Sekcja III - km. 16+560 – 23+900

- Utrzymanie wprowadzonych TOR.

- Prace porządkowe i wykończeniowe.

- Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki) – S61.

- Odmulanie rowu, km. 17+300 – 18+900 P.

- Wykonanie ścieków skarpowych 20+200, DG20 w km. od 0+030 do 0+150 wraz z umocnieniem rowu – S61.

- Humusowanie pasa rozdziału, km. 23+700 – 23+900.

- Humusowanie terenów płaskich – MOPBZP2.

- Profilowanie podbudowy z kruszywa S61 24/-150 Zawrotka.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja II – Prace porządkowe w obrębie obiektów.
 • Sekcja III – Prace porządkowe w obrębie obiektów.

5.  Roboty branżowe:

 • PE5, PE7, PE8, PE9, PZD23, PE9, PE13 – S61.
 • Obruki przy przepustach KSZR.
 • Czyszczenie studni kanalizacyjnych.
 • Naprawa zbiorników retencyjnych.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

7.  7.  Ekrany akustyczne

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).