Luty 2023 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 11 Wykonawca na koniec miesiąca styczeń 2023 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 835 708 627,83 PLN netto (bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca – Wykonawca nie zakładał żadnego przerobu), co stanowi 99,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca stycznia  2023 r. wynika, że na dzień 31.01.2023 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 895.220.175,12 PLN netto, czyli przekroczył Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową (105.65%). Inżynier informuje, iż osiągnięty przez Wykonawcę przerób obejmuje Polecenie Zmiany nr 3 w kwocie 10 467 575,74 zł netto, Polecenie Zmiany nr 4 w kwocie 13.981.768,10 zł netto, roboty dodatkowe w postaci zabezpieczenia prześwitów obiektów inżynierskich (wprowadzone na Kontrakt Aneksem nr 1 z dn. 29.07.2021 r.) o wartości 129 853,58 zł netto, roboty dodatkowe w postaci dodatkowych wymian gruntów (wprowadzone na Kontrakt Aneksem nr 5  o wartości 3.439.680.34 PLN netto oraz waloryzację w kwocie 57.972.304,53 zł netto, nie obejmuje natomiast 20% wartości wykonanej nawierzchni betonowej. W opinii Inżyniera dla celów porównawczych faktycznego zaawansowania finansowego Robót w stosunku do Programu rew. 11, należałoby od przerobu z PŚP nr 38 odjąć wartość Polecenia Zmiany nr 3 i nr 4, zabezpieczenia prześwitów na obiektach inżynierskich, dodatkowych wymian gruntów nienośnych i waloryzacji oraz dodać pozostałą wartość wykonanej nawierzchni betonowej. W tym przypadku zaawansowanie finansowe na koniec stycznia 2023 r. wynosiłoby 822.265.746,11 zł netto, co stanowiłoby ok. 97,46 % ZKK, i byłoby mniejsze o około 11,44 mln zł netto w stosunku do założonego przerobu na koniec miesiąca stycznia 2023 r, przyjętego w zbiorczym zestawieniu wartości przerobów ujętym z Programie rew. 11. Inżynier informuje, że podane powyżej wartości przerobów uwzględniają potrącenia z wniosków sprzedażowych, wynikających np. z braku kompletu badań kontrolnych czy też Robót zausterkowanych.

            Reasumując przedstawione informacje, na koniec miesiąca luty 2023 r. realizacja Robót jest nieznacznie opóźniona w stosunku do założeń przyjętych w Programie rew. 11 (w porównaniu do Programu rew. 06, opóźnienie w realizacji Robót wynosiłoby około 4 miesiące).

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.