01.11.2022 – 30.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61.
 • PTOR- etapy VIII - XII projektu TOR – Budzisko.
 • PTOR - czasowe wyłączenie z użytkowania MOP Żubryn.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DJ15.
 • Wykop, km. S61 0+000 – 7+980.
 • Wykop - kopanie rowów i profilowanie skarp, km. DG11; DG101629B 0+400 - 0+500 L; Rów na MKP 19+800 Lewa; PD Budzisko; 22+900 - 23+000 str. Lewa; DG17.
 • Pobocza z kruszywa łamanego, km. 0+000 – 7+980; DJ12; DJ13; DG19; JZR MOP BW; PD Budzisko.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa, km. S61 0+000 - 7+980.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. 10+600 - 13+600 P i L.
 • Roboty brukarskie - Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 0+000 - 7+980.  
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu, km. 7+980 - 8+200 P i L.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. WSZ L01 0+100 - 0+120 P; WSZ L04 0+300 - 0+420 P.
 • Ściek typu mulda w pasie dzielącym wraz z zabudową studzienki, km. 8+964 - 16+559.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15 wraz z obróbką włazów, km. S61 2+500 - 4+000.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L02A; L03-L05; L04.
 • Krawężnik kamienny na ławie z betonu, km. Rondo L01.
 • Obrzeże 8x30, km. DK8 – CPR.
 • Obrzeże betonowe 8x30 (ściek liniowy), km. JZR MKP Szypliszki.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. Rondo MBZ.  
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. na pcp 1:4, km. MBZ L05; L12.   
 • Kliny uzupełniające, km. WSP L-01; MŻW L01; MŻW L-02; MBW L-01.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 0+000 - 7+980; TG 7+980 – 16+560; TG 20+000 - 22+200 L; 19+800 - 21+700 P; Węzeł Szypliszki - tereny płaskie, 22+900 - 23+200 Prawa; DJ12; DJ13; PD Budzisko, MOP BZ.
 • Uszczelnienia nawierzchni betonowej, km. S61 6+120 - 8+450 P.
 • Frezowanie korekcyjne L01, km. WSP-L01.
 • Nawierzchnia z płyt YOMB, km. S61 24+110 - 24+130 pas dzielący.
 • Odmulanie rowów, km. TG 20+000 - 20+500 L; 23+400 - 23+800 P.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. MBZ L02A 0+390 - 0+446 L.
 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza, km. PD Budzisko 0+000 - 0+300 L i P; JZR MOP BW 0+100 - 1+000; DJ12; DJ13; MOP BW L10.
 • Podbudowa z kruszywa, km. Zjazdy DG18; Zjazd DG20; L04 0+500 - 0+660; L02 0+280 - 0+520; Zjazd do ZBR 54; L04 0+500 - 0+660.
 • Podbudowa z kruszywa CNR gr. 20 cm., km. MBZ; MBW.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29cm, km. MOP B-W L01; (S61 23+770 - 23+955 P).
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P W gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód L05; L12; L02A; L04; JZR.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód: SO.
 • Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm. KR6, km. WSP-L01.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód: L05; L12; L02A; L04; JZR.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód: SO.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR1, km. CPR; UTPU; DJ12; DJ13; DJ15.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm., km. zjazdy indywidualne dr. obsł.; zjazdy ind. dr. obsł. i przejazdy.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR2, km. Przejazd drogowy Budzisko, DG19, WA.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód i Zachód.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) gr. 4 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód: SO, ŁN.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA ) gr. 4 cm. KR6, km. WSP-L01.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Montaż słupów na kotwach – E2.
 • Montaż belek podwalinowych – E2.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E2.
 • Montaż panela drzwiowego – E2. 
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż słupów na kotwach - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż belek podwalinowych - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż panela drzwiowego - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP2-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP3-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP3-P.
 • Montaż panela drzwiowego – E3.
 • Montaż panela drzwiowego – E4.
 • Montaż słupów na kotwach – E5.
 • Montaż belek podwalinowych – E5.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E5.
 • Montaż panela drzwiowego – E5.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E6.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E9.
 • Uzupełnienie wypełnień akustycznych – E9.
 • Montaż panela drzwiowego – E11.
 • Montaż panela drzwiowego – EP9-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP9-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E17.

4.  Roboty wykończeniowe:

 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm. - uszczelnienia nawierzchni, km. S61 0+000 - 0+275; S61 1+725 - 5+675 P; S61 6+120 - 8+450 P; S61 6+965 - 7+320 L; S61 7+840 - 8+150 L; S61 23+770 - 23+955 P.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29cm - uszczelnienie połączenia nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią betonową, km. S61 0+520 L i P; S61 0+955 L i P; S61 1+310 L i P; S61 1+725 L i P; S61 5+675 L i P; S61 6+120 L i P; S61 10+440 L i P; S61 10+860 L i P; S61 14+660 L i P; S61 15+075 L i P; S61 15+760 L i P; S61 16+195 L i P; S61 16+950 L i P; S61 17+370 L i P; S61 18+710 L i P; S61 19+130 L i P; S61 20+205 L i P; S61 20+620 L i P; S61 23+955 L i P; WSP L01-L04; MŻW; MŻZ; WSZ L01-L04; MKP Szypliszki; MOP B-W; MOP B-Z.
 • Bariery drogowe skrajne – S61 i pozostałe drogi.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – S61.
 • Oznakowanie poziome – S61.
 • Montaż znaków oznakowania pionowego wraz ze słupkami – S61.
 • Montaż U-19 – pas rozdziału.
 • Montaż U-11a – S61.
 • Nasadzenia drzew i krzewów - wzdłuż trasy S61.

5.  Roboty mostowe:

 • ED-3

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

 • WS-4

-  Humusowanie.

-  Balustrady schodów skarpowych.

 • PZGd-5A

-  Humusowanie.

-  Balustrady schodów skarpowych.

 • PZM-5

-  Balustrady schodów skarpowych.

 • PP-6

-  Obrukowanie wieńca.

 • ED-9

-  Roboty wykończeniowe.

 • WS-12

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

-  Balustrady schodów skarpowych.

 • PZDd-13

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

-  Balustrady schodów skarpowych.

 • WD-14

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

 • PZDd-16

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

 • PZDs-20

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

 • WS-21

-  Balustrady schodów skarpowych.

 • WS-22

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

   Sekcja III

-  Prace wykończeniowe i porządkowe.

6.  Roboty branżowe:

      Melioracje

 • Rów melioracyjny R-1 (kolizja 33), km. 19+800.

     Zasilanie

 • Uzbrajanie skrzynek zasilających do urządzeń SZR – S61.

     Kanał technologiczny

 • Uzbrajanie skrzynek do urządzeń SZR – S61.
 • Uzbrajanie studni teletechnicznych – S61.

Kanalizacja deszczowa

 • Montaż wylotów - S61.
 • Montaż piaskowników – S61.
 • Regulacja kratek i włazów – S61.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.