Listopad 2022 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 11 Wykonawca na koniec miesiąca października 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 805 926 172,97 PLN netto, co stanowi 95,52 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca października 2022 r. wynika, że na dzień 31.10.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 828 351 970,94 PLN netto, co stanowi 98,16 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Inżynier informuje, iż osiągnięty przez Wykonawcę przerób obejmuje Polecenie Zmiany nr 3 w kwocie 10 467 575,74 zł netto, roboty dodatkowe w postaci zabezpieczenia prześwitów obiektów inżynierskich (wprowadzone na Kontrakt Aneksem nr 1 z dn. 29.07.2021 r.) o wartości 129 853,58 zł netto oraz waloryzację w kwocie 46 327 014,07 zł, nie obejmuje natomiast 20% wartości wykonanej nawierzchni betonowej (pozostała jeszcze do rozliczenia kwota ok. 13,1 mln zł netto i przynależnej do wykonania nawierzchni waloryzacji). W opinii Inżyniera dla celów porównawczych faktycznego zaawansowania finansowego Robót w stosunku do Programu rew. 11, należałoby od przerobu z PŚP nr 35 odjąć wartość Polecenia Zmiany nr 3, zabezpieczenia prześwitów na obiektach inżynierskich i waloryzacji oraz dodać pozostałą wartość wykonanej nawierzchni betonowej. W tym przypadku zaawansowanie finansowe na koniec października 2022 r. wynosiłoby 784 456 658,13 zł netto, co stanowiłoby ok. 93 % ZKK, i byłoby mniejsze o około 21,5 mln zł netto w stosunku do założonego przerobu, przyjętego w zbiorczym zestawieniu wartości przerobów ujętym z Programie rew. 11. Inżynier informuje, że podane powyżej wartości przerobów nie uwzględniają potrąceń z wniosków sprzedażowych, wynikających np. z braku kompletu badań kontrolnych czy też Robót zausterkowanych. Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Inżyniera zaawansowanie finansowe Kontraktu odpowiada w zasadzie przyjętym założeniom Wykonawcy.

            Reasumując przedstawione informacje, na koniec miesiąca listopada 2022 r. realizacja Robót jest nieznacznie opóźniona w stosunku do założeń przyjętych w Programie rew. 11 (w porównaniu do Programu rew. 06, opóźnienie w realizacji Robót wynosiłoby około 4 miesiące).

            W związku z opóźnieniem w wydaniu pozwoleń wodnoprawnych i zamiennej decyzji ZRID termin realizacji Kontraktu uległ przedłużeniu do dnia 07.04.2023 r. (Aneks nr 2 z dn. 04.08.2022 r.). Przedłużenie terminu Czasu na Ukończenie może jeszcze ulec zmianie w wyniku rozpatrzenia wszystkich roszczeń związanych z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz opóźnień w dostawie kruszyw do produkcji mieszanki betonowej do nawierzchni.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.