14.11.2022 – 20.11.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów.
 • Wykop - kopanie  rowów i profilowanie skarp, km. DJ12; PD Budzisko; DG17.
 • Nasyp, km. DJ15.
 • Pobocza z kruszywa łamanego, km. 0+000 – 7+980; DJ12; DJ13; DG19; JZR MOP BW; PD Budzisko.
 • Podbudowa z kruszywa, km. Zjazdy DG20; DG18; do zbiorników 51.2; 53.1; 55.1; DJ15.
 • Podbudowa z kruszywa CNR gr. 20 cm., km. MBW budynki sanitarne; MBZ budynki sanitarne; L12.
 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza, km. 23+900 - 24+150 Prawa; PD Budzisko 0+000 - 0+330; DG19.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15 wraz z obróbką włazów, km. S61 0+000 - 0+300; MOP Żubryn.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 - 7+980; Węzeł Szypliszki - tereny płaskie; 22+900 - 23+200 Prawa; DJ12; DJ13; PD Budzisko.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBW budynki sanitarne; MBZ budynki sanitarne; L12.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. Rondo MBZ.
 • Obrzeże betonowe 8x30 (ściek liniowy), km. JZR, MKP Szypliszki.
 • Krawężnik kamienny na ławie z betonu, km. Rondo L01.
 • Frezowanie korekcyjne L01, km. WSP-L01.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód L04.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód L04; L02A; JZR.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR3, km. MOP Żubryn Wschód, Zachód; MOP Budzisko Wschód; MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa ścieralna z  mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA ) gr. 4 cm. KR5, km. MOP Żubryn Wschód, Zachód MP; MOP Budzisko Zachód.
 • Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 7+980 - 16+560.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału - wzdłuż trasy S61.
 • Nasadzenia drzew i krzewów - wzdłuż trasy S61.
 • Montaż U-19 – pas rozdziału.
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe, km. 16+500 – 20+000 JL; 22+000 – 22+700 JL i JP; 1+500 – 8+400 JP.

4.  Roboty mostowe:

 • WS-4 - Prace wykończeniowe.
 • WS-12 - Prace wykończeniowe.
 • PZDs-18 - Prace wykończeniowe.
 • WS-22 - Prace wykończeniowe.
 • Sekcja III – Prace porządkowe i wykończeniowe.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • Regulacja włazów i kratek żeliwnych –  S61.
 • Montaż piaskowników – S61.

     Kanał technologiczny

 • Uzbrajanie studni teletechnicznych – S61.

     Przepusty

 • Umacnianie wlotów i wylotów przepustów przy schodach do KSZR – S61.

     Oświetlenie

 • Montaż opraw oświetleniowych - MOP ŻUBRYN Wschód/Zachód.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów na kotwach - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż słupów wraz z głowicą pala - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż belek podwalinowych - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych - PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP2-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP3-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP3-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E5.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E6.
 • Montaż panela drzwiowego – EP9-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP9-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E17.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).