01.10.2022 – 31.10.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • W okresie sprawozdawczym nie składano nowych PTOR.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ.
 • Wykop, km. S61 0+000 – 7+980; zjazdy dróg DP; DG; DJ; rowy; TG 12+100 – 12+250.
 • GWN, km. DG166504B I II; DJ13; DJ12.
 • WUP na UTPU, km. TG 7+980 – 16+560; Zjazd publiczny 0+000 - 0+179,53 Aleksandrówka; zjazd indywidualny 0+042 DG101632B, DJ12, MOP BZ.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG19; rondo MOP BZ; MOP BZ L05 parkingi; DJ15.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. DG166504B I II; DG19; MBZ MP; zjazd do ZBR54; MBW L07 0+000 - 0+150; MBZ L05 0+300 - 0+538; MBZ L02 0+280 - 0+520; DJ13; DJ12; DJ15.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM na UTPU, km. TG 10+700 – 11+450.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa, km. S61 0+000 – 7+980.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. S61 0+000 - 7+980.
 • Umocnienie rowów odparowujących, km. RRO 49.2, RRO 43.1.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. S61 0+000 - 7+980; DG; DJ.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 - 7+980; TG 7+980 – 16+560; DG14; DG15; MKP; S61(uzupełnianie), Trasa Główna.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna, km. TG; DG; DJ km. 7+980 - 15+900 P i L; S61 18+320 - 22+100 L i P.
 • Odmulanie rowów, km. TG 19+000 - 19+800 P; 18+500 - 19+000 L i P.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km.  S61 2+710 - 5+675 P; S61 6+120 - 8+450 P; WSP-L01 (S61 0+000 - 0+275 P); MŻZ-L01 (S61 6+965 - 7+320 L); MŻZ-L01 (S61 7+875 - 8+135 L); MŻW-L01 (S61 6+945 - 7+280 P); MŻW-L01 (S-61 7+840 - 8+150 P); MOP BW-L01 (S61 23+770 - 23+955 P); S61 PA 4+950 - 5+040 P; S61 PA 7+150 - 7+240 P; WSZ L01, L04 (Kliny uzupełniające).
 • Nawierzchnia na poboczach, km. MKP; DG18; TG 23+100 - 24+157,96; TG 16+560 - 17+880 P.
 • Roboty brukarskie - Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 3+000 - 7+980; S61 16+559 - 16+765 L; S61 16+550 - 16+759 P; WSZ L01 0+000 - 0+120 P; WSZ L04 0+300 - 0+418 P.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu, km. TG 8+150 - 8+200 JL; 12+113 - 12+150 JL.
 • Ściek typu mulda, km. TG str. P WA 13+680.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L02A 0+280 – 0+520 L i P; L12; PD Budzisko 0+000 – 0+120 L i P; L05 0+280 – 0+540 L i P.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. MBZ L13; L15.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. na pcp 1:4, km. MBZ L13; L15.
 • Podbudowa CNR gr. 20 cm., km. chodnik MBZ L05 (budynek sanitarny).
 • Profilowanie skarp, km. TG 23+400 - 23+900 L; MBZ.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P W gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU; DJ5a; DJ13; DJ12.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG166504B; przejazd drogowy Budzisko; DG19.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód; MOP Budzisko Wschód.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm.  KR5, km. MOP Budzisko Zachód; MOP Budzisko Wschód ŁN.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR1, km. UTPU; DJ5a.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S zjazdy gr. 4 cm., km. zjazdy indywidualne Dr. Obsł. i przejazdy.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR1, KR2, km. DG166504B, DJ5a.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR2, km. WA 13+680 str. P.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) gr. 4 cm. KR7, km. S61 5+677 - 6+120 JP.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) gr. 4 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Nie wykonywano żadnych prac.

4 . Roboty wykończeniowe:

 • Bariery drogowe skrajne – S61 i pozostałe drogi.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – S61.
 • Oznakowanie poziome – S61.
 • Montaż znaków oznakowania pionowego wraz ze słupkami – S61.
 • Montaż U1a, U1b – S61.
 • Montaż konstrukcji bramowych – S61.
 • Montaż konstrukcji wysięgnikowej – S61.
 • Montaż tablic oznakowania pionowego – S61.

5.  Roboty mostowe:

 • ED-3

-  Prace wykończeniowe.

-  Przeciwspadek z asfaltu lanego.

 • WS-4

-  Umocnienie sztywne.

-  Schody skarpowe.

-  Zbrojenie fundamentu pod ekrany.

-  Fundament pod ekrany i bariery.

 • PZM- 5

-  Schody skarpowe.

 • PZGd-5A

-  Schody skarpowe.

-  Nawierzchnia z gruntu urodzajnego.

 • PP-6

-  Prace wykończeniowe.

 • ED-9

-  Powłoka odporna na chlorki.

-  Prace wykończeniowe.

 • PZDs-10

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-11

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-12

-  Prace wykończeniowe.

-  Zbrojenie fundamentu pod ekrany.

-  Beton fundamentu pod ekrany.

 • PZDd-13

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-15

-  Prace wykończeniowe.

 • PZDd-16

-  Przeciwspadek z asfaltu twardolanego.

 • PZDs-18

-  Prace wykończeniowe.

 • PZDs-20

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-21

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-22

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-24

-  Prace wykończeniowe.

 • PZDd-26

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-28

-  Prace wykończeniowe.

 • PZDd-29

-  Prace wykończeniowe.

 • WS-30

-  Prace wykończeniowe.

 • PZDs-31

-  Prace wykończeniowe.

 • WD-33

-  Prace wykończeniowe.

6.  Roboty branżowe:

      Melioracje

 • Mel 39 – wykop + umocnienie rowu, km. 23+600 – 23+650.
 • Wykop rowu melioracyjnego przy kolizji 38, km. 23+000.
 • Mel 12 - budowa zbieracza Z1, km. 10+700.
 • Mel 3 - rzeka Kamionka - umocnienie rowu, km. 2+950.
 • Mel 13 - wykop i umocnienie, km. 11+420.

     Oświetlenie

 • Montaż opraw oświetleniowych, km. 6+700 – 8+000.
 • Montaż opraw oświetleniowych – Budzisko.
 • Układanie kabla oświetleniowego – Budzisko.
 • Montaż słupów oświetleniowych – MOP Żubryn.
 • Montaż opraw oświetleniowych – MKP.
 • Montaż opraw oświetleniowych - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

     Zasilanie

 • KSZR16 - Układanie kabla zasilającego, km. 22+750.

     Kanał technologiczny

 • Wdmuchiwanie światłowodu, km. S61; MOP BZ; MOP.
 • KT od studni 218 do studni 219 wraz z odejściem od studni 218 do studni 21/01A/01/01, km. 23+100.
 • KT od studni 225 do studni 225/03, km. 23+500.
 • KT od studni 237 do studni 237/02.

Kanalizacja deszczowa

 • Regulacja kratek i włazów – S61; MOP-BZ; MOP.
 • KD164.1 przy zbiorniku 50, km. 21+850.
 • KD211, km. 24+000.
 • Montaż wylotów - S61; MOP-BZ; MOP.
 • KDq-5/Piaskowniki, km. 16+800.
 • Sw168.1/2; Sw201/2; Sw181/4; Sw179/8; Sw170/27 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Regulacje kratek żeliwnych i włazów - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KDq4, km. 17+300.
 • Regulacje włazów, kratek żeliwnych, km. S61.
 • Kdu-5, km. 21+150.
 • KDr-1, km. DJ13.

     Zbiorniki

 • ZB 5 - roboty ziemne, km. 2+550.
 • ZB 5 - umocnienie zbiornika, km. 2+571 P.
 • ZB 39 - umocnienie zbiornika, km. 16+974 P.
 • ZB 53.2 - roboty ziemne, km. 23+450.
 • ZB 53.2 - umocnienie zbiornika, km. 23+437 L.
 • ZB 20 - umocnienie zbiornika, km. 8+850.

     Drenaż w pasie rozdziału

 • MOP BUDZISKO ZACHÓD - obok budynku toalet, km. 23+700.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.