Wrzesień 2022 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 11 Wykonawca na koniec miesiąca sierpień 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 731 835 688,83 PLN netto, co stanowi 86,74 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca sierpnia 2022 r. wynika, że na dzień 31.08.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 727 375 190,26 PLN netto, co stanowi 86,21 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Inżynier wskazuje, iż osiągnięty przez Wykonawcę przerób obejmuje Polecenie Zmiany nr 3 w kwocie 10 467 575,74 zł oraz waloryzację w kwocie 30 073 503,55 zł, nie obejmuje natomiast wartości wykonanej nawierzchni betonowej w kwocie 47 485 578,37 zł. (wartość nawierzchni betonowej wnioskowana w Przejściowym Świadectwie Płatności nr 34). W opinii Inżyniera dla celów porównawczych faktycznego zaawansowania finansowego Robót w stosunku do Programu rew. 11, należałoby od przerobu z PŚP nr 34 odjąć wartość Polecenia Zmiany nr 3 i waloryzacji oraz dodać wartość wykonanej nawierzchni betonowej. W tym przypadku zaawansowanie finansowe wynosiłoby 734 319 689,34 zł, co stanowiłoby 87,03% ZKK, czyli byłoby w zasadzie zgodne ze zbiorczym zestawieniem wartości przerobów ujętym z Programie rew. 11.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.