Sierpień 2022 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 06 Wykonawca na koniec miesiąca lipiec 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 821 935 266,95 PLN netto, co stanowi 97,42 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (według nie zatwierdzonego Programu rew. 09 – 768 008 350,09 PLN netto, co stanowi 91,02 % ZKK). Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca lipca 2022 r. wynika, że na dzień 31.07.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 702 215 808,35 PLN netto, co stanowi 83,21 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Na koniec miesiąca lipca 2022 r. Wykonawca nie zrealizował założonego przerobu na kwotę w wysokości około 119,7 mln. zł netto (Inżynier informuje, że kwota ta obejmuje między innymi roboty o wartości około 39 mln PLN netto za wykonaną nawierzchnię z betonu cementowego, których ze względu na toczącą się procedurę wdrożenia na Kontrakt potrąceń za niewłaściwie wbudowane dyble i kotwy, Inżynier nie mógł na koniec lipca odebrać i zaliczyć do zrealizowanego przerobu).

W stosunku do poprzedniego miesiąca (czerwiec 2022 r.) zwiększyła się kwota niezrealizowanego przerobu  (Wykonawca zakładał w Programie rew. 06 osiągnąć w miesiącu lipiec 2022 r. przerób w wysokości 38 174 262,62  mln zł, a rozliczył roboty na kwotę 12 174 063,82 zł netto). Należy wskazać, że faktyczna różnica pomiędzy planem i realizacją jest jeszcze większa, gdyż w podaną kwotę uzyskanego przerobu wliczona jest waloryzacja, która na koniec miesiąca lipca wyniosła narastająco 27 063 319,11 zł netto.

W opinii Inżyniera mniejszy przerób na koniec miesiąca lipiec 2022 r. wynika przede wszystkim z opóźnienia w wydaniu decyzji zamiennej ZRID przez Wojewodę Podlaskiego, opóźnienia w wykonywaniu nawierzchni z  betonu  cementowego wynikającego z niekorzystnych warunków atmosferycznych i awarii sprzętu.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.