Maj 2022 r.

 

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 06 Wykonawca na koniec miesiąca kwiecień 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 693 478 774,76 PLN netto, co stanowi 82,19 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (według nie zatwierdzonego Programu rew. 09 – 644 430 550,29 PLN netto, co stanowi 76,38 % ZKK). Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca kwietnia 2022 r. wynika, że na dzień 30.04.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 656 680 098,57 PLN netto, co stanowi 77,82% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Na koniec miesiąca kwietnia 2022 r. Wykonawca nie zrealizował założonego przerobu na kwotę w wysokości około 36,80 mln. zł netto (Inżynier informuje, że kwota ta obejmuje między innymi roboty o wartości około 16,97 mln PLN netto za wykonaną nawierzchnię z betonu cementowego, których ze względu na toczącą się procedurę wdrożenia na Kontrakt Instrukcji DPT -14 z 2020 r. i podjęcie ewentualnej decyzji o stosowaniu potrąceń za niewłaściwie wbudowane dyble i kotwy, Inżynier nie mógł na koniec kwietnia odebrać i zaliczyć do zrealizowanego przerobu). W stosunku do poprzedniego miesiąca (marzec 2022 r.) zwiększyła się kwota niezrealizowanego przerobu  (Wykonawca zakładał w Programie rew. 06 osiągnąć w miesiącu kwiecień 2022 r. przerób w wysokości 29 779 565,41  mln zł, a rozliczył roboty na kwotę 8 317 899,67 zł netto). Należy wskazać, że faktyczna różnica pomiędzy planem i realizacją jest jeszcze większa, gdyż w podaną kwotę uzyskanego przerobu wliczona jest waloryzacja, która na koniec miesiąca kwietnia wyniosła narastająco 18 578 932,56 zł netto.

W opinii Inżyniera mniejszy przerób na koniec miesiąca kwietnia 2022 r. wynika przede wszystkim z opóźnienia w wydaniu decyzji zamiennej ZRID przez Wojewodę Podlaskiego, opóźnienia w wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.