01.05.2022 – 31.05.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • Nie składano nowych PTOR w okresie sprawozdawczym.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DG5; DG6; DG7; DG8; DG9; DJ9; DG10; DJ11; DG11; DG15; DG18; PD WD-33; MBZ L02A; L13; L15.
 • Wykop, km. DJ4A; DJ6; DJ2 3+400 – 3+600; DG5; DG6; DG7; DG8; DG9; DJ9; DG10; DJ11; DG11; DG101632B; DJ16; DP1160; DG18; MBZ P1.
 • GWN, km. 2+700 – 3+000; 3+600 – 3+800; DG11; DG15; DG18; PD WD-33; MBZ L02A; L13; L15.
 • UTPU, km. 3+000 – 4+150.
 • WUP, km. 3+150 – 3+360 L; 3+810 – 4+000 L; DG 14; DG 101632B; DJ16; DP 1160; DG18; MBZ P1.  
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG166405B, S61 5+910 - 6+110; DG10 0+000 - 0+168; DJ10 0+000 - 0+769; DJ11 0+000 - 0+180; DG11 0+000 - 0+730; DG14; DG 101632B; DP 1160; DG18; MBZ P1.  
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM na zjazdach, km. DG5; DG6; DG7; DG8; DG9; DJ9; DG10; DJ11; DG11.
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową, km. MOP Budzisko Zachód L01 zatoka MK+ITD.
 • Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. 2+450 - 4+210 L i P; 4+630 - 4+900 L i P; 5+475 - 5+525 L i P.
 • Podbudowa pomocnicza, km. 2+700 – 4+200 L; 3+800 – 4+200 P.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG166405B; DG14; DG 101632B; DJ16; DP 1160; DG18; MBZ P1.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 0+000 – 7+980; 7+980 – 10+450 P; S61 16+871 – 17+137 L; 16+877 – 17+137 P.  
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 0+000 – 7+980; 7+980 – 14+300 P i L. 
 • Roboty brukarskie – umocnienie rowów elementami betonowymi, km. TG 8+115 – 8+150 P.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBW L07 0+200 – 0+420 L i P; L08; L09; MBZ L13; L15.
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej, km. DG 101621B 0+000 – 0+040 L.
 • Roboty brukarskie – obrzeże betonowe 8x30, km. MBW plac rekreacyjny.
 • Roboty brukarskie – opornik 12x25, km. MKP Szypliszki WGD, WGS MBW L13 0+035 – 0+126 P.
 • Roboty brukarskie – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBW L07-L08 wyspa dzieląca; MBZ L13-L15 wyspa dzieląca.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km.  WSP L02 S61 1+075 - 1+310 L; WSP L03 S61 0+975 - 1+310 P; WSP L04 S61 0+080 - 0+485 L; S61 10+860 - 14+660 P; S61 15+070 - 15+760 P; S61 16+195 - 16+560 P; S61 16+560 - 16+960 P; S61 22+760 - 23+955 L.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 0+000 - 7+980; 7+980 – 16+560; Węzeł Szypliszki; DG 101629B; S61; MOP BW, MOP BZ.
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych, km. S61.
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy niebitumiczne, km. S61 0+518 -0+715; 0+752 - 0+955 (WS-2); WSP-L02 0+110 - 0+350; WSP-L03 0+024 - 0+425; S61 1+366 - 1+510; 1+530 - 1+730 (ED-3); DG5; DG6; DG7; DG101621B; DG8; DG8A; DG101620B.
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy bitumiczne, km. S61 0+518 -0+715; 0+752 - 0+955 (WS-2); WSP-L02 0+110 - 0+350; WSP-L03 0+024 - 0+425; S61 1+366 - 1+510; 1+530 - 1+730 (ED-3); DG5; DG6; DG7; DG101621B; DG8; DG8A; DG101620B.
 •  Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, km. S61 0+518-0+715; 0+752 - 0+955 (WS-2); WSP-L02 0+110 - 0+350; WSP-L03 0+024 - 0+425; S61 1+366 - 1+510; 1+530 - 1+730 (ED-3).
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, km. S61 0+518-0+715; 0+752 - 0+955 (WS-2); WSP-L02 0+110 - 0+350; WSP-L03 0+024 - 0+425; S61 1+366 - 1+510; 1+530 - 1+730 (ED-3); DG5; DG6; DG7; DG101621B; DG8; DG8A; DG101620B.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, km. WSP-L02 0+110 - 0+350; WSP-L03 0+024 - 0+425; DG5; DG6; DG7; DG101621B; DG8; DG8A; DG101620B.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB, km. S61 0+518 - 0+715; 0+752 - 0+955 (WS-2).
 • Warstwa ścieralna AC16s 50/70 gr. 4 cm., km. DJ1.
 • Ogrodzenia trasy – słupki, km. wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne, km. 21+000 – 18+200 w możliwych frontach str. L i P.
 • Makroniwelacja terenu, km. Węzeł Szypliszki 16+800 str. P.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala - E1.
 • Montaż belek podwalinowych – E1.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP-5P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP-6P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap – EP-6P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E7.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP9-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP9-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP10-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP10-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4m – E16.

4.  Roboty mostowe:

 • WS-2

-  Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB.

 • ED-3

-  Beton kap chodnikowych KP-A, KP-B.

-  Montaż deski gzymsowej.

-  Izolacja gruba ustroju nośnego.

-  Warstwa wiążąca – asfalt lany.

-  Montaż schodów skarpowych.

 • PZM-5

-  Montaż schodów skarpowych.

 • PZGd-5A

-  Montaż konstrukcji stalowej K2.

-  Zbrojenie ław fundamentowych ścian oporowych.

-  Beton ław fundamentowych ścian oporowych.

-  Montaż bloczków ścian oporowych.

-  Zasypka obiektu.

 • PP-6

- Montaż schodów skarpowych.

 • ED-9

-  Montaż balustrady schodów skarpowych.

-  Montaż schodów skarpowych.

 • PZDs-10

-  Montaż balustrady schodów skarpowych.

 • WS-11

-  Montaż balustrady schodów skarpowych.

 • WS-12

-  Betonowanie wieńców żelbetowych.

-  Montaż balustrad przy schodach.

 • PZDd-13

-  Montaż balustrad przy schodach.

 • WD-14

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S.

 • WS-15

-  Montaż balustrad przy schodach.

 • WD-16a

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S.

-  Bariery.

-  Nawierzchnia z żywicy na chodnikach.

 • WD-17

-  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S.

-  Bariery.

-  Nawierzchnia z żywicy na chodnikach.

 • PZDs-18

-  Montaż balustrad przy schodach.

 • WS-22

-  Izolacja gruba pod jezdnią.

-  Nawierzchnia z asfaltu lanego.

-  Nawierzchnia z żywicy na chodnikach.

-  Montaż balustrad przy schodach.

 • WS-24

-  Balustrady skarpowe.

 • WD-25

-  Ściek przykrawężnikowy.

-  Drenaż otoczony żywicą.

 • PZDd-26

-  Balustrady skarpowe.

 • WD-27

-  Beton kapy KP-2.

-  Nawierzchnia na kapach (gruntowa + I warstwa).

-  Deski gzymsowe.

-  Krawężniki 20x30 betonowy.

-  Balustrady skarpowe.

-  Izolacja gruba (ustrój).

-  Asfalt lany.

-  Kapy chodnikowe KP-1; KP-5; KP-6.

 • WS-28

-  Schody skarpowe.

-  Asfalt lany.

-  Izolacja gruba (ustrój).

-  Uciąglenie nawierzchni.

-  Balustrady skarpowe P1, P2.

 • PZDd-29

-  Schody skarpowe.

-  Balustrady skarpowe.

-  Zbrojenie wieńca JL.

-  Beton wieńca JP – II etap.

-  Beton wieńca JL – I, II etap.

 • WS-30

-  Balustrady skarpowe JL, JP.

 • WD-32

-  Bariery KP-8.

-  Asfalt lany.

 • WD-33

-  Izolacja gruba (ustrój).

-  Bariery.

-  Asfalt lany.

-  Betonowanie płyt przejściowych.

-  P1, P5 III etap skrzydeł; Kapy chodnikowe KP-1, KP-4.

-  P5 III etap skrzydeł; Kapa chodnikowa KP-4.

5.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 28 – wykop rowu + umocnienie, km. 17+000.
 • Mel 29 – wykop rowu + umocnienie, km. 18+000.
 • Mel 33 – wykop rowu + umocnienie, km. 20+000.

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 16+600 – 17+000.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 21+900 – 22+400.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie kabla oświetleniowego – MOP Budzisko Zachód.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. S61 23+000 – 23+400.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 14, km. 17+400 – 17+700.
 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 15, km. 19+800.

     Kanał technologiczny

 • KTu1, KTp1, km. 5+480 – 5+880.
 • KTu1, KTp1, km. 7+100 – 7+300.
 • KTu1, KTp1, km. 9+850 – 10+300.
 • SKR-2 nr 199 – SKR-2 nr 207, km. 21+500 – 22+300.

Kanalizacja deszczowa

 • KD205, km. 23+750 – 23+850.
 • KDo1, km. 16+000 DG 11.
 • KD170, km. 23+375 – 23+500.
 • KDz-1, km. 23+300.
 • KDz-4, km. 23+300.
 • KD108, km. 14+000.
 • KD176, km. 23+050.
 • KD177, km. 22+980.
 • KD178, km. 22+960.
 • KDn, km. 15+240.
 • KD5.1, km. 0+600.
 • KD24, km. 2+980.
 • Przykanaliki na DG166504B, km. 2+900.

     Zbiorniki

 • ZB23 – wykop nasypu z grobli, km. 10+500.
 • ZB24 – umacnianie, km. 10+800.
 • ZB R 40, km. 17+100.

     Przepusty

 • Umocnienie przepustów, km. 7+930 – 14+000.
 • Montaż schodów przy PE-6  str. L, km. 7+930 – 14+000.
 • Montaż schodów przy PE-7  str. L i P, km. 7+930 – 14+000.
 • Montaż schodów przy PE-8  str. L i P, km. 7+930 – 14+000.
 • Montaż schodów przy PE-9  str. L i P, km. 7+930 – 14+000.
 • Montaż schodów przy PE-11 str. L i P, km. 20+140.
 • Montaż schodów przy PZDd-23 str. L i P, km. 7+930 – 14+000.

     Drenaż

 • Drenaż przy MOP B-W L07, km. 23+300.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 3+000 – 3+300.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 4+000 – 4+200.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 4+650 – 4+900.
 • Drenaż w pasie rozdziału i przykrawędziowy, km. 5+820 – 6+010.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+025 – 8+270.

6. Roboty kubaturowe:

 • Elewacja – wyprawa tynkarska - MOP Budzisko Wschód.
 • Rynny i obróbki blacharskie - MOP Budzisko Wschód.
 • Płytki gresowe podłogowe - MOP Budzisko Zachód.
 • Zabudowy G-K - MOP Budzisko Wschód.
 • Płytki ścienne - MOP Budzisko Zachód.
 • Izolacja odgromowa - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Montaż huśtawek, zjeżdżalni oraz piaskownicy - MOP Budzisko Wschód/Zachód.