01.03.2022 – 31.03.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 •  PTOR - Oznakowanie wykonania zjazdu na teren MOP Żubryn stanowiącego magazyn kruszyw oraz jego funkcjonowania jako wyjazd z budowy na DK8. Złożony 15.03.2022.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Prace porządkowe i utrzymanie placu budowy, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; 16+560 – 24+160,73.
 • Roboty ziemne – kopanie nowego przebiegu rzeki Kamionka – wymiana gruntu, km. 2+900 L.
 • Nasyp, km. 2+940,60 – 2+980 L i P (W12; W13); 5+710 – 5+876,92 L i P (GWN); 8+148 – 8+160 (W2; W1); MOP B-Z L16; L17; L18; L19; L20; L21; L22; L23; L02A W2 DG15.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+340 L i P; 4+800 – 4+850 L i P; 7+980 – 8+160; MOP B-Z L01; L02; L03; L16; L17; L18; L19; L20; DW 651.
 • Wykop (odwodnienie, porządkowanie terenu) – DG 14.
 • GWN, km. 5+710 – 5+876,92 L i P; WSz L04.
 • UTPU, km. Zjazdy DG5 0+005; 0+032; 0+335.
 • WUP C04/0,5, km. DG8a 0+000 – 0+096,25.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. DJ8 0+730 – 1+159,01; DG5 0+000 – 0+139,38; DG5 0+181,88 – 0+437,24; DG6 0+002,75 – 0+797,78; DG7 0+000 – 0+249,99.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, km. MOP B-W parking 1 i 2 WSz L04.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 17+190 – 17+376 JP str. P; S61 18+725 – 18+898 JL str. L; S61 18+918 – 19+100 JL str. L; S61 19+337 – 19+409 JP str. P; S61 20+430 – 20+592 JP str. L; S61 21+713 – 22+210 JL str. L.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na betonie C12/15, km. WSP L02 S61 0+512 – 0+545 L i P.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. DK8 0+250 – 0+350 P; WSP L02; S61 0+780 – 1+110 L i P; S61 1+000 – 2+400.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu, km. DJ4 0+020 – 0+048 P.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu brukiem, km. DJ5a 0+755 – 0+955 P.
 • Roboty brukarskie - krawężnik betonowy 15x30, km. DJ8 0+840 – 0+960 P i L.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBW L03 0+190 – 0+280 P; MBW L17 0+000 – 0+117 P; MBW L16 0+000 – 0+148 P; JZR P 0+300 – 0+410.
 • Roboty brukarskie - odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 10+430 – 10+625 L; S61 9+900 – 10+250 P i L; S61 15+020 – 15+850.
 • Obróbka wpustów przy ścieku trójkątnym, km. S61 19+700 – 20+400 JP str. L.
 • Rozbiórki: nawierzchni bitumicznych; podbudowy z KŁSM, km. DK8; S61 22+700 – 23+200; 23+600 – 24+158 JL.
 • Kopanie zbiornika zastępczego dla płazów, km. 10+800 P.

3.  Ekrany akustyczne:

 • WS-11 – Beton korpusu fundamentu pod ekran akustyczny E3/2.
 • WS-11 – Fundament pod ekran akustyczny.
 • PZDd-13 – Beton fundamentu pod barierę etap I.
 • PZDd-13 – Beton korpusów fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy.
 • PZDs-18 – Korpus fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy.
 • PZDd-29 – Beton fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy.
 • PZDd-29 – Fundament pod ekran przeciwolśnieniowy EP-11L/3; EP-11L/1; EP-11P/3.

4.  Roboty mostowe:

 • ED-3

-  Zasypki.

-  Montaż dylatacji.

-  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1.

-  Beton płyt przejściowych P1.

 • PZGd-5A

-  Beton ściany w osi P2 – Segment 2.2.

-  Roboty zbrojarskie ściany w osi P2 – Segment 2.1.

-  Beton ściany w osi P2 – Segment 2.1.

-  Zasypka fundamentów.

-  Ułożenie izolacji z żywic podpora P2 i P3.

-  Montaż konstrukcji stalowej K3.

 • PP-6

-  Zasypki.

-  Roboty zbrojarskie wieńca.

 • PZDs-10

-  Schody skarpowe P1, P2 str. L i P.

 • WS-11

-  Schody skarpowe P1 str. L, P2 str. L i P.

 • WS-22

-  Zasypki.

-  Płyty przejściowe.

-  Montaż dylatacji.

 • WS-24

-  Betonowanie III etapu skrzydła P1L.

-  Montaż desek gzymsowych na skrzydle P1P, P1L.

-  Betonowanie kap na skrzydłach.

-  Krawężnik mostowy.

-  Krawężnik zanikający.

-  Schody skarpowe.

-  Obrukowanie kostką betonową.

-  Betonowanie kap w pasie rozdziału.

 • PZDd-26

-  Obrukowanie kostką betonową.

-  Beton niekonstrukcyjny kap chodnikowych (pas rozdziału).

-  Schody skarpowe.

 • WD-27

-  Izolacja gruba.

 • WS-28

-  Krawężnik mostowy.

-  Krawężnik mostowy zanikający.

-  Beton niekonstrukcyjny kap chodnikowych.

-  Betonowanie kap na skrzydłach.

 • WD-33

-  Izolacja gruba kap.

5.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 7 – Umocnienie rowu, km. 7+100.
 • Mel 9 – Umocnienie rowu, km. 8+730.
 • Mel 9 – Budowa rurociągu, km. 8+730.
 • Mel 32 – wykop + umocnienie, km. 19+600.
 • Mel 39 – Budowa rurociągu, km. 23+640.

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – WSP L04.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 0+500 – 1+000.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – MOP Żubryn.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 9, km. 4+800 – 5+000.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD70, km. 8+800.
 • KD180; KD190; KD192; KD204, km. 23+500.

     Przepusty

 • DN500, DN600, DN800 – Dj3, Dj7, Dj5a.

6.  Roboty kubaturowe:

-  Izolacja dachu z papy podkładowej - MOP Budzisko Wschód.

-  Izolacja dachu z papy podkładowej - MOP Budzisko Zachód.

-  Tynki wewnętrzne - MOP Budzisko Wschód.

-  Elewacja - MOP Budzisko Zachód.

-  Instalacja wentylacji – kanały - MOP Budzisko Wschód.

-  Instalacja wentylacji – kanały - MOP Budzisko Zachód.

-  Drzwi wewnętrzne – montaż - MOP Budzisko Wschód.

-  Instalacja elektryczna – montaż rozdzielni - MOP Budzisko Zachód.

-  Drzwi wewnętrzne – montaż - MOP Budzisko Zachód.

-  Instalacja elektryczna – montaż rozdzielni - MOP Budzisko Wschód.

-  Instalacja wentylacji – montaż central wentylacyjnych - MOP Budzisko Wschód.

-  Instalacja wentylacji – montaż central wentylacyjnych - MOP Budzisko Zachód.