15.11.2021 - 21.11.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DJ2 0+000 – 0+050 (W1); 5+910 – 5+960 (W1); MOP B-W L07 (W2); PD WD-33 (W6).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DP 1139P 0+000 – 0+225; DJ16; MOP B-Z L02, L03, JZR; Rondo Z.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. DP 1139P 0+000 – 0+225; TG 23+950 – 24+157 JP; MOP B-W P1.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 20+430 – 20+480.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DP 1139P 0+000 – 0+225.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30, km. MBW L03 0+020 – 0+100 P; 0+200 – 0+260 P.
 • Roboty brukarskie – kostka betonowa, km. MOP ZZ 0+000 – 0+716 + parkingi.
 • Roboty brukarskie – obrzeże, km. MOP ZZ 0+000 – 0+716 + parkingi.
 • Prace brukarskie – odwodnienia do rowu, km. S61 8+800 – 9+600 P i L; S61 12+585 – 12+995 P i L.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu, km. DG3 0+040 – 0+140.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 20+740 – 21+400; S61 24+137 – 24+200 P; 23+960 – 24+005 P; 23+725 – 23+763 P;  22+768 – 22+790 P; 23+225 – 23+285 P; WSZ L01 0+130 - 0+247 P.
 • Krawężnik betonowy 20x30 na ławie z betonu C12/15 , km. DW651 0+424 – 0+525 P.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; 22+350 – 22+700 str. L.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. Rondo MBW.
 • Warstwa  podbudowy AC22P, km. S61 10+442 – 10+860; S61 JP 23+957 – 24+157; MOP Budzisko Zachód L-01.
 • Warstwa wiążąca AC16W, km. UTPU 4+360 – 4+785 L i P; UTPU 4+800 – 5+450 P; UTPU 5+900 – 6+725 L; S61 JP 23+957 – 24+157.
 • Warstwa ścieralna 11S, km. UTPU 4+360 – 4+785 L i P; UTPU 4+800 – 5+450 L; UTPU 4+796 - 5+700 P.

  3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Schody skarpowe podpora P3.
 • WS-2 – Umocnienie brukiem.
 • ED-3 – Betonowanie skrzydła w osi P1 JL.
 • ED-3 – Montaż belek prefabrykowanych typu T.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P2 JL.
 • ED-3 – Zbrojenie poprzecznicy JP.
 • WS-4 – Montaż gum dylatacyjnych.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P3 – segment 3.4.
 • PZGd-5A – Betonowanie ściany w osi P3 – segment 3.2.
 • PP-6 – Zasypka.
 • PZDs-10 – Montaż gum dylatacyjnych.
 • WS-11 – Montaż gum dylatacyjnych.
 • WD-14 - Umocnienie kostką.
 • WD-17 – Papa pod jezdnią.
 • WD-17  - Montaż desek gzymsowych i ustawienie krawężnika.
 • WS-22 – Beton Skrzydło P1 JP.
 • WS-22 – Zbrojenie Skrzydła P3 JL.
 • WS-22 – Montaż belek.
 • PZDd-26 – Zbrojenie III etapu skrzydła P2L.
 • PZDd-26 – Betonowanie III etapu skrzydła P2L.
 • PZDd-26 – Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1.
 • WD-27 – Zbrojenie nisz dylatacyjnych P1, P4.
 • WD-27 – Beton nisz dylatacyjnych P1, P4.
 • WS-28 – Beton kap chodnikowych C, D.
 • WS-28 – Montaż desek gzymsowych JP.
 • WS-28 – Montaż krawężników na ustroju JL.
 • WS-28 – Izolacja gruba ścianki zaplecznej P1L.
 • WD-32 – Zbrojenie kap na skrzydłach.
 • WD-32 – Izolacja gruba.
 • WD-32 – Kotwy kap.
 • WD-32 - Montaż krawężników na ustroju.
 • WD-33 – Zbrojenie nisz dylatacyjnych P5.
 • WD-33 – Beton nisz dylatacyjnych P1, P5.

 4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 13, km. 5+417 P.
 • Wykop ZB 40, km. 17+090 L.
 • Montaż studni hydrostatycznych ZB 48, km. 19+700.
 • Umocnienie ZB 48, km. 19+700.

     Przepusty:

 • P/S61/7+930/RL, km. S61 7+930.
 • P/S61/7+930/PL, km. S61 7+930.

     Kanalizacja deszczowa:

 • Kd 64.1, km. S61/DJ9 – 7+920/0+940.
 • Kd Sq 1 + Sq 3, km. 17+150.
 • KD 187 + 188, km. 22+820.
 • MOP Budzisko Zachód 1, km. 22+800.

     Kanał technologiczny:

 • KT przy MOP Żubryn, km. 7+600.

 5. Roboty kubaturowe:

 • Szalowanie i zbrojenie stropu w osi B-C - MOP Budzisko Wschód.

 6. Ekrany akustyczne :

 • Montaż słupów 2,4/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP5-L.
 • Montaż słupów 2,55/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP7-L.
 • Montaż słupów 2,55/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP7-P.
 • Montaż słupów 2,55/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP8-L.
 • Montaż słupów 2,55/P1 z wykonaniem głowicy pala – EP8-P.

 7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).