08.11.2021 - 14.11.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DJ2 0+000 – 0+050 (W1); WSP L03 0+025 – 0+420 (W1); 5+910 – 5+960 (W1); 8+140 – 8+160; W-SZ L-04 0+020 – 0+410 (W1); MOP B-W L10 0+000 - 0+130 (W1); DG 20 (W3).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DP 1139P 0+000 – 0+225; DJ16; MOP B-Z L02, L03, JZR.
 • WUP, km. DP 1139P 0+000 – 0+225.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. W-SZ L01.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 13+180 – 13+320 P; S61 16+860 – 16+960 P; S61 16+450 – 16+960 L.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 20+430 – 20+480; 23+957 – 24+157,96 str. P.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DP 1139P 0+000 – 0+225.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30, km. Rondo MBW; MBW wyspy L02-L03-L04; MBW L03 0+075 - 0+210 L.
 • Roboty brukarskie – krawężnik kamienny, km. MOP ZZ 0+000 – 0+716.
 • Prace brukarskie – odwodnienia do rowu, km. S61 8+800 – 9+600 P i L; S61 12+585 – 12+995 P i L.
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu, km. DG3 0+040 – 0+140.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 17+900 – 18+308 JP str. P; S61 17+370 – 17+459 P; 18+471,5 – 18+509 P.
 • Obróbka wpustów deszczowych przy ścieku trójkątnym, km. S61 17+900 – 18+308 JP str. P.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; 22+350 – 22+700 str. L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego gr. 29 cm., km. S61 20+620 – 22+755 L.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. Rondo MBW.
 • Warstwa  podbudowy AC22P, km. S61 14+660 – 15+075.
 • Warstwa wiążąca AC16W, km. S61 14+660 – 15+075.
 • Materac geosyntetyczny, km. 2+935 – 2+945.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Montaż reperów.
 • ED-3 – Beton skrzydła w osi P1 JP.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JL.
 • PZM-5 – Parasol z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P3 – segment 3.2.
 • PZGd-5A – Beton ściany w osi P3 – segment 3.2.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P1 – segment 1.3.
 • PP-6 – Drenaż.
 • PP-6 – Zasypka.
 • WD-7 - Montaż reperów.
 • WD-8 – Montaż krawężnika zanikającego.
 • ED-9 – Montaż reperów.
 • WD-14 - Umocnienie kostką.
 • WD-17 – Papa przy dylatacji pod kapami i pod jezdnią.
 • WD-17  - Montaż desek gzymsowych i ustawienie krawężników.
 • WS-22 – P1 Skrzydło JL.
 • WS-22 – P3 Skrzydło JP.
 • WS-22 – Zbrojenie skrzydełek przyczółków.
 • WD-25 – Betonowanie kap KP-3.
 • PZDd-26 – Zbrojenie III etapu skrzydeł P1.
 • PZDd-26 – Betonowanie III etapu skrzydeł P1.
 • WD-27 – Betonowanie płyty przejściowej P4.
 • WD-27 – Montaż dylatacji.
 • WD-27 – Montaż kolektora.
 • WS-28 – Izolacja gruba kap JL.
 • WS-28 – Izolacja gruba ścianki zaplecznej P1L.
 • WD-32 – Izolacja gruba kap.
 • WD-32 - Montaż desek gzymsowych na skrzydłach.
 • WD-32 – Beton wyrównawczy płyt przejściowych.
 • WD-32 – Zbrojenie płyt przejściowych.
 • WD-32 – Betonowanie płyt przejściowych.
 • WD-33 – Montaż dylatacji.
 • WD-33 - Montaż kolektora.

4. Roboty branżowe:

Zbiorniki:

 • Wykop ZB 13, km. 5+417 P.
 • Umocnienia ZB 13, km. 5+417 P.
 • Umocnienia ZB 43, km. 17+082 P.

Przepusty:

 • P/DG1139B/0+060, km. DP1139 0+060.

Kanalizacja deszczowa:

 • KD 65, km. 8+150.
 • Kd SQ 1 i 3, km. 17+100.
 • KD 182 – MOP Budzisko Wschód.
 • KD 188, km. 23+100.

Kanał technologiczny:

 • KT przy MOP Żubryn, km. 7+600.

5. Roboty kubaturowe:

 • Zbrojenie i betonowanie stropu w osiach A-B i C-D - MOP Budzisko Wschód.

6. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).