01.11.2021 - 07.11.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DJ2 0+000 – 0+050 (W2, W1); 5+910 – 5+960 (W1, W2); 8+140 – 8+160; W-SZ L-04 0+020 – 0+410 (W2); W-SZ L-01 0+000 – 0+310 (W1); MOP B-W L10 0+000 - 0+130 (W2); PD-33 (W6, W5); DG 20 (W5, W4).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; DP 1139P 0+000 – 0+225; DJ16; MOP B-Z L02, L03, JZR.
 • GWN, km. W-SZ L01.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. MOP B-W: JZR, Rondo W; DW651.
 • Podbudowa C16/20 gr. 24 cm., km. Rondo MBW.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP B-W: JZR; DW651.
 • Roboty brukarskie – krawężnik kamienny, km. MOP ZZ 0+000 – 0+716.
 • Roboty brukarskie – opornik, km. MOP ZZ 0+000 – 0+716.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 19+710 - 20+210 JP str.L; 17+900 – 18+308 JP str.P; S61 21+740 – 22+461 JP str.L.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; 19+000 – 21+100.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego gr. 29 cm., km. S61 22+640 – 23+955.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17, km. Rondo MBW.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 - Beton kap chodnikowych KP-3, KP-6, KP-9.
 • WS-2 – Humusowanie.
 • ED-3 – Beton poprzecznicy w osi P1 JP.
 • ED-3 – Beton poprzecznicy w osi P2 JL.
 • WS-4 – Roboty zbrojarskie wieńców.
 • PZM-5 – Zasypka.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P3 – segment 3.2.
 • PZGd-5A – Roboty zbrojarskie ściany w osi P1 – segment 1.3.
 • PZGd-5A – Zasypka fundamentu w osi P1.
 • PZGd-5A – Betonowanie fundamentu w osi P2.
 • PZGd-5A – Beton ścian w osi P3 – segment 3.3.
 • PP-6 – Beton niekonstrukcyjny pod drenaż.
 • WD-8 – Umocnienie brukiem.
 • ED-9 – Beton kap chodnikowych JL kapa KP-2.
 • PZDs-16 – Umocnienie kostką krawężników.
 • WS-22 – P1, P3 Poprzecznica JP, JL.
 • WS-22 – Zbrojenie skrzydełek przyczółków.
 • WD-27 – Beton wyrównawczy płyty przejściowej P4.
 • WD-27 – Zbrojenie płyty przejściowej P4.
 • WD-27 – Montaż kolektora.
 • WS-28 – Montaż kolektora.
 • WS-28 – Zbrojenie uciąglenia nawierzchni P2L.
 • WS-28 – Betonowanie uciąglenia nawierzchni P2L.
 • WD-32 – Zasypka.
 • WD-32 – Montaż desek gzymsowych.
 • WD-33 – Zasypka.

4. Roboty branżowe:

Zbiorniki:

 • Wykop ZB 40, km. 17+090 L.
 • Umocnienia ZB 43, km. 17+082 P.
 • ZB 48 – montaż studni hydrostatycznych, km. 19+728 L.

Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+800 – 1+450 JP.
 • Układanie rur osłonowych - MKP Budzisko Zachód.

Drenaż:

 • Drenaż w pasie rozdziału za obiektem WS-24, km. 17+200 – 17+300.
 • Drenaż na MOP B-W, km. 22+750 – 23+500.

Sieć wodociągowa:

 • Zw-2 – montaż wodociągu, km. 23+900.

Melioracje:

 • Mel 4 – wykop rowu melioracyjnego, km. 5+900.

Kanalizacja deszczowa:

 • KDq-6, km. 17+000.
 • KDq-1, km. 17+000.
 • KD 156, km. 20+400.
 • KD 189 Wpusty Budzisko, km. 23+500.

5. Roboty kubaturowe:

 • Szalowanie i zbrojenie stropu w osi A-B i C-D - MOP Budzisko Wschód.
 • Murowanie ścian działowych - MOP Budzisko Zachód.

6. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=5,0m – E17.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E5.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=5,0m – E12.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).