11.10.2021 – 17.10.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DJ2 0+200 – 0+440 (W1); 5+910 – 5+950 (W3, W4); TG 21+120 – 21+150 (W4); TG 20+430 – 20+480 (W1); W-SZ L-04 0+020 – 0+410 (W5); W-SZ L-01 0+000 – 0+310 (W5); DG 101629B (W5) 0+420 – 0+470; MOP B-W L10 0+130 – 0+263 (W1); 0+000 – 0+130 (W4); L-07 (W4), Pd-33 (W9); DG 20 (W8).
 • Wykop, km. 3+000 – 3+590; CPR; DP 1139B 0+000 – 0+225 SL; TG 22+760 – 22+780, DJ16.
 • GWN, km. MOP BW P2.
 • WUP, km. MOP BW P2, 22+750 – 22+780 JP; DW 651 0+420 – 0+525.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 0+750 – 0+955.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. 10+442 – 10+860; 14+662 – 15+077.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 na PT, km. 13+100 – 13+700; 13+900 – 13+800.
 • Podbudowa z KŁSM C50/30, km. MOP BW P2; 22+750 – 22+780 JP.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 1+720 – 2+650 LP.
 • Podbudowa z kruszywa CNR gr. 20cm – Plac rekreacyjny MBZ.
 • Podbudowa C16/20 gr. 24 cm – Rondo MBW.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP BW P2, 22+750 – 22+780 JP.
 • Wał akustyczny, km. S61 13+730 – 13+805 str. P; S61 16+324 – 16+530 str. L.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny, km. MBZ wyspa 4 L05-L09, Rondo MBW.
 • Roboty brukarskie – obrzeże betonowe, km. MOP_W L01 0+080 – 0+650.
 • Roboty betonowe 8x30 – Plac rekreacyjny MBZ.
 • Roboty brukarskie – nawierzchnia z kostki betonowej, km. MOP_W L01 0+080 – 0+650.
 • Roboty brukarskie – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. - Plac rekreacyjny MBZ.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. 7+100 – 7+300.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG5 0+060 – 0+373 P i L; DG6 0+484 – 0+798 P i L; S61 10+450 – 10+600 P; S61 21+080 – 21+120 L.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. DG7 0+140 – 0+160 P i L.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; DG20 19+000 – 19+500.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 20+824 – 21+080 L.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Schody skarpowe w osi P3.
 • WS-2 – Beton Kap chodnikowych KP-3, KP-6, KP-9.
 • WS-2 – Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JP.
 • ED-3 – Beton korpusu w osi P2 JP.
 • ED-3 - Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JP.
 • ED-3 – Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P1 JL.
 • ED-3 – Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P2 JL.
 • PZM-5 – Beton niekonstrukcyjny.
 • PZM-5 – Beton gurtu – etap I.
 • PZDG-5A – Wykop pod fundament.
 • PZDG-5A - Beton niekonstrukcyjny pod fundament w osi P2.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie fundamentu w osi P2.
 • PZDG-5A – Beton ścian w osi P4 – segment 4.2.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie ścian w osi P3 – segment 3.3.
 • PZDG-5A – Beton ścian w osi P3 – segment 3.3.
 • PP-6 – Osadzanie znaków wysokościowych na podporach i na wieńcach.
 • PP-6 – Izolacja cienka.
 • PP-6 – Zasypki.
 • PP-6 – Montaż konstrukcji SuperCor.
 • WD-8 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.
 • WD-8 – Schody skarpowe w osi P1 i P3.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie kap chodnikowych KP-2; KP-8; KP-5; KP-6.
 • ED-9 – Prefabrykowane deski gzymsowe.
 • ED-9 – Beton kap chodnikowych KP-2; KP-8; KP-5; KP-6.
 • ED-9 - Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm – w. wiążąca.
 • WS-11 – Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
 • WS-12 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WS-12 – Zasypka konstrukcji stalowej.
 • WS-12 – Drenaże.
 • WD-14 – Hydrofobizacja betonów.
 • WD-16A - Nawierzchnia z asfaltu twardolanego.
 • WD-17 – Beton podkładowy pod płytę przejściową.
 • WD-17 – Montaż desek gzymsowych.
 • WD-17  - Montaż krawężników kamiennych.
 • WD-17 – Beton kap chodnikowych.
 • WD-19 – Montaż balustrad przy schodach.
 • WS-22 – Beton przyczółka P1 JL.
 • WS-24 – Betonowanie III etapu skrzydła P1L.
 • WS-24 – Montaż schodów skarpowych.
 • WD-25 – Montaż krawężników przy skrzydłach.
 • WD-25 – Hydrofobizacja.
 • PZDd-26 – Nawierzchnia z asfaltu lanego.
 • PZDd-26 – Hydrofobizacja.
 • WS-28 – Izolacja gruba na ściankach zaplecznych.
 • WS-28 – Zbrojenie niszy dylatacyjnej.
 • WS-28 – Betonowanie niszy dylatacyjnej.
 • WS-28 – Montaż krawężników na ustroju JP.
 • WS-28 - Kotwy kap JP.
 • WS-30 – Zasypka.
 • WS-30 – Montaż parasola.
 • WD-32 – Izolacja gruba pod kapami.
 • WD-33 – Zbrojenie ustroju.
 • WD-33 – Izolacja cienka.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienie ZB 30, km. 13+856 P.
 • Umocnienie ZB 33, km. 14+222 P.
 • Umocnienie ZB 48, km. 19+728 L.

Melioracje:

 • Montaż studni melioracji Mel 10, km. 9+300.

     Oświetlenie:

 • Układanie poprzeczki oświetleniowej – L01 0+480.
 • Układanie poprzeczki oświetleniowej, km. 1+600.
 • Układanie poprzeczki oświetleniowej – DW 651 Węzeł Szypliszki.

Zasilanie:

 • Układanie poprzeczki zasilania – L02 0+290.
 • Układanie poprzeczki zasilania – L03 0+300.

     Kanalizacja sanitarna:

 • KS-1 MOP Budzisko Wschód – montaż kanału, km. 23+380.
 • KS-3 przy MOP Budzisko Wschód, km. 23+380.

     Sieć wodociągowa:

 • Zw-1 – MOP Budzisko Wschód – montaż wodociągu, km. 23+400.

     Drenaż:

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, km. 15+960 – 17+150.
 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, km. 21+200 – 22+100.
 • Drenaż przykrawężnikowy MOP Budzisko Wschód, km. 23+700.

     Kanalizacja deszczowa:

 • Wpusty łącznica L03, km. 0+710.
 • KD5, km. 0+800.
 • KD27, km. 3+150.
 • KD Węzeł Szypliszki kdQ1, km. 17+200.
 • KD154 przed WS-28, km. 20+300.
 • KD160, km. 21+200.
 • KD171
 • KD189, km. 23+500.
 • KD194, km. 23+400.
 • KD201, km. 23+600.

     Teletechnika:

 • Poprzeczka przy WS-2, km. 0+730.
 • Przepinka kolizji ORANGE 14, km. 23+850.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścian zewnętrznych - MOP Budzisko Wschód.

6. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E4.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E3.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP4 P i L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – E5.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).