04.10.2021 – 10.10.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP-L02 0+112 – 0+340; DG2 0+030 – 0+120; DG2 0+020 – 0+120; TG 20+430 – 20+470 (W1); DG 101629B (W5) 0+420 – 0+470; DG 101632B; MOP B-W L10 (W3).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR; DP 1139B 0+000 – 0+225 SL; MOP B-W L01; L11; L17+rondo W; DG 101632B; DJ16.
 • GWN, km. 0+750 – 0+955; WSP-L02 0+112 – 0+340; DG2 0+020 – 0+120; DG2 0+210 – 0+360.
 • WUP, km. UTPU P 17+200 – 17+500; UTPU P 18+400 – 18+600; TG 23+700 – 23+900 JP.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 0+750 – 0+955.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. DG 11 0+000 – 0+740; DJ11 0+000 – 0+180,5; DG11 0+240 – 0+769,92.
 • Podbudowa z KŁSM C50/30, km. UTPU P 17+200 – 17+500; UTPU P 18+400 – 18+600; MOP B-W P2.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 16+560 – 16+960 L; S61 16+860 – 16+960 P; S61 22+300 – 22+775 LP.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP_W L01 0+080 – 0+300; MOP_W L01 0+340 – 0+650; TG 23+450 – 23+700 JP; MOP B-W P2.
 • Wał akustyczny, km. S61 16+324 – 16+530 str. L.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny, km. MOP_W L01 0+080 – 0+650.
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy 15x30, km. DG5 0+000 - 0+437; DG13 0+065 – 0+112 P; 0+079 – 0+112 L; 0+186 – 0+0326 L; DG12 0+390 – 0+403 P; 0+421 – 0+490 P.
 • Roboty brukarskie – opornik betonowy, km. MOP_W L01 0+080 – 0+650.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG7 0+120 – 0+193 P i L.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. DG13 0+045 – 0+060 L; 0+240 – 0+260 P; DG12 0+048 – 0+100 L; 0+038 – 0+115 P; 0+235 – 0+288 P.
 • Ściek trójkątny, km. DG7 0+014 – 0+070 L.
 • Humusowanie skarp, km. 0+000 – 7+980; S61 7+980 – 16+560; TG 16+800 – 17+100; W. Szypliszki; TG 18+900 – 19+400; 22+500 – 22+650 L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45, dyblowana i kotwiona, km. 0+000 – 0+520 L; 0+280 – 0+520 P; 0+955 – 1+310 L i P.
 • Makroniwelacja, km. MOP BW P2.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu przy wylocie ścieku skarpowego, km. S61 18+980 – 19+246 LP; 20+824 – 20+960 P.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 – Balustrady schodów skarpowych i przejść serwisowych.
 • WS-2 – Balustrady na obiektach mostowych.
 • ED-3 – Beton korpusu w osi P1 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JL.
 • ED-3 – Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P1 JP.
 • ED-3 – Montaż łożysk w osi P1 JP.
 • PZDG-5A – Beton fundamentu w osi P1.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie fundamentu w osi P1.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie ścian w osi P4 – segment 4.2 i 4.4.
 • PZDG-5A – Beton ścian w osi P4 – segment 4.2 i 4.4.
 • PP-6 – Beton ścian w osi P1.
 • PP-6 – Roboty zbrojarskie ścian w osi P1.
 • PP-6 – Beton ścian w osi P2.
 • PP-6 – Roboty zbrojarskie ścian w osi P2.
 • WD-7 – Balustrady.
 • WD-8 – Izolacja gruba.
 • WD-8 – Beton kap chodnikowych KP-2, KP-4 segment 1.1.
 • ED-9 – Izolacja gruba.
 • ED-9 – Krawężnik mostowy.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie kap chodnikowych KP-2; KP-8; KP-5; KP-6.
 • WS-12 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WS-13 – Hydrofobizacja betonów.
 • PZDd-16 – Nawierzchnia z asfaltu twardolanego.
 • WD-16A – Betonowanie kap chodnikowych.
 • WD-16A – Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej pod jezdnią.
 • WD-17 – Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej pod kapami.
 • WD-17 – Beton płyty przejściowej na podporze P3.
 • WD-17 – Beton ścianki zaplecznej P1.
 • WD-17  - Montaż dylatacji.
 • WD-18 – Montaż balustrad przy schodach.
 • PZDs-20 – Prace antykorozyjne – hydrofobizacja betonu.
 • WS-22 – Beton przyczółka P3 JL.
 • WS-22 – Beton filarów P2 JL.
 • WS-24 – Izolacja gruba na ściance zaplecznej P1.
 • WD-25 – Nawierzchnia z asfaltu lanego.
 • PZDd-26 – Izolacja gruba na jezdniach.
 • PZDd-26 – Betonowanie kap na ustroju.
 • WD-27 – Zbrojenie ustroju.
 • WS-28 – Zbrojenie płyt przejściowych P1.
 • WS-28 – Betonowanie płyt przejściowych P1.
 • WS-28 – Izolacja gruba pod kapami.
 • WS-28 – Betonowanie niszy dylatacyjnej P1 JP.
 • WS-28 – Montaż dylatacji P1 JL.
 • WS-28 – Zbrojenie niszy dylatacyjnej P1 JP.
 • PZDd-29 – Uciąglenie nawierzchni.
 • WS-30 – Zasypka.
 • WS-30 – Drenaż.
 • WS-30 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WD-32 – Montaż dylatacji.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 10, km. 5+083 P.
 • Umocnienia ZB 33, km. 14+222 P.
 • Roboty ziemne ZB 48, km. 19+728 L.
 • Układanie bentomaty ZB 48, km. 19+728 L.
 • Dociążenie ZB 48, km. 19+728 L.

Sieć wodociągowa:

 • W-16 – Próba szczelności, przygotowania pod przepinkę, km. 23+400.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD27, km. 3+150.
 • KD44, km. 5+500.
 • KD116, km. 14+170.
 • KDr5, KDq4
 • s194 do sw190/3, km. 23+400.
 • sw201/18-s201/14, km. 23+730.
 • MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+400.
 • Wpusty MOP Żubryn strona lewa, km. 7+100.
 • Wpusty, km. 3+200 – 3+600.
 • KD159 przy obiekcie WS30 wraz z wpustami, km. 21+200.
 • KD161 przy obiekcie WS30 wraz z wpustami, km. 21+200.

Teletechnika:

 • Przepinka kolizji ORANGE 14, km. 23+850.

5. Roboty kubaturowe:

 • Szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu w osi A-B, i C-D - MOP Budzisko Zachód.
 • Murowanie ścian zewnętrznych - MOP Budzisko Wschód.

6. Ekrany akustyczne:

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP11-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP11-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP12-L.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP12-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E15.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0m – E16.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,5m – EP10 L i P.

7. Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).