20.09.2021 – 26.09.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+750 – 0+810 (W6, W5, W4, W3, W2, W1); TG 20+430 – 20+470 (W4, W3); DG 101629B (W7, W6) 0+420 – 0+470; MOP B-Z: L02A; L16; L22; L23 (W2).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR; DW 651 0+425 – 0+525; MOP B-W L11; L17+rondo W; MOP B-Z parking 1.
 • Wymiana gruntu, km. DG11; DG18.
 • GWN, km. 2+400 – 2+650; DG 101620B 0+000 – 0+130; DG13 0+175 – 0+329; MOP B-W P1.  
 • WUP, km. DG101620B 0+420 – 0+470.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 1+700 – 2+200 P; 15+840 – 15+970.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG 101620B 0+000 – 0+240.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. DJ8 0+000 – 0+730; DG13; MOP B-W parking 1.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 10+860 – 11+540 P; S61 11+250 – 11+450 L; S61 16+290 – 16+560 L,P.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 16+900 – 17+100 JL; TG 22+625 – 22+740.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG 101620B 0+130 – 0+240; TG 22+625 – 22+740, MOP B-W Parking 1.
 • Wał akustyczny, km. S61 16+324 – 16+530 str. L; DG 101620B 0+310 – 0+420 (W1).
 • Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na pcp 1:4, km. MOP Budzisko Wschód wyspy dzielące L17-L18; L12-L18; L12-L15.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MOP Budzisko Wschód L12; L15; L14; L13.
 • Rów umocniony elementami betonowymi, km. 1+300 – 2+400.
 • Odwodnienie do rowu, km. 1+300 – 2+400
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 8+200 – 8+700.
 • Humusowanie skarp, km. S61 7+980 – 16+560; TG 21+200 – 22+400 L; 22+500 – 22+650 P.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Beton niekonstrukcyjny pod płyty najazdowe w osi P3.
 • WS-2 – Roboty zbrojarskie płyt najazdowych w osi P3.
 • WS-2 – Beton płyt najazdowych w osi P3.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P1 JP.
 • ED-3 – Beton ścianki zaplecznej w osi P1 JP.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie ścian w osi P3.
 • PZDG-5A – Wykop.
 • PZDG-5A – Beton niekonstrukcyjny pod fundament w osi P1.
 • PZDG-5A – Zasypka fundamentów w osi P4 i P3.
 • PP-6 – Roboty zbrojarskie ścian w osi P2.
 • WD-7 - Schody skarpowe.
 • WD-7 – Ściek skarpowy.
 • WD-7 – Próbne obciążenie obiektu.
 • WD-8 – Beton kap chodnikowych KP-2, KP-4.
 • WS-12 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WD-16A – Montaż krawężników i desek gzymsowych.
 • WD-16A – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WD-17 – Zasypka przyczółków.
 • WS-22 – Szalowanie przyczółków, beton przyczółka P3 JP.
 • WD-25 – Hydrofobizacja belek prefabrykowanych.
 • PZDd-26 - Montaż desek gzymsowych.
 • PZDd-26 – Betonowanie uciąglenia nawierzchni.
 • WS-28 – Zbrojenie ustroju.
 • WS-28 – Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P2.
 • WS-28 – Montaż dylatacji P1 JP.
 • WS-30 – Zasypka.
 • WS-30 – Montaż konstrukcji stalowej.
 • WS-30 – Izolacja cienka fundamentów.
 • WD-32 - Betonowanie ustroju.
 • WD-33 – Montaż belek.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 1, km. 0+880 L.
 • Umocnienia ZB 8, km. 4+789 L.
 • Umocnienia ZB 9, km. 4+806 P.
 • Umocnienia ZB 14, km. 5+831 L.
 • Roboty ziemne ZB 48, km. 19+728 L.

Melioracje:

 • Mel 4 – wykonanie robót ziemnych oraz umocnienie rów b.n.1, km. 5+800.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu, km. 10+700 – 24+000.

     Przepusty:

 • PD-27, km. Dj nr 10/0+398.
 • PD-26, km. Dj nr 11/0+120.
 • P/DG12/0+360, km. DG12/0+360.
 • P/S61/2+130, km. S61/2+130.
 • P/S61/3+660, km. S61/3+660.
 • P/WSZ-L03/0+200/RP, km. WSZ-L03/0+200.
 • P/DG101620B/0+189/RL, km. DG101620B/0+189.
 • P/DG101620B/0+189/RP, km. DG101620B/0+189.
 • P/DG7/0+200/RP, km. DG7/0+200.
 • P/DG7/0+200/RL, km. DG7/0+200.
 • P/DG101620B/0+442/RL, km. DG101620B/0+442.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+400.
 • Układanie rur osłonowych, km. 23+400.
 • Demontaż słupów oświetleniowych, km. 23+800.

     Zasilanie:

 • Układanie rur osłonowych, km. 17+150.

     Sieć wodociągowa:

 • W-16 – Montaż wodociągu, km. 23+700.

     Kanalizacja sanitarna:

 • KS-1 - Montaż kanału, km. 23+380.
 • KS-3 - Montaż kanału, km. 23+700.

Kanalizacja deszczowa:

 • KD 4, km. 0+500.
 • Wpusty 62, 56, 54, 61, 65, 52, 52a, km. 0+900.
 • KD 10, km. 0+950.
 • Wpusty 223, 225, 227, km. 3+600.
 • KD 29, km. 3+700.
 • KD 61, km. 7+600.
 • KD 80, km. 10+300.
 • KD 147, km. 18+950.
 • KD 180, km. 22+900.
 • KD 189, km. 23+500.
 • KD 195/KD194, km. 23+400.
 • KD 201, km. 23+600.
 • KD Q1, km. 17+000.
 • Wpusty MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+500.
 • Zbiorniki na substancje niebezpieczne ZB2, km. 23+600/ MOP B-Z L13.

     Teletechnika:

 • MOP Budzisko Wschód 2, km. 23+500.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścian zewnętrznych – MOP Budzisko Zachód.
 • Szalowanie stropu w osi A-B i C-D - MOP Budzisko Zachód.
 • Kanalizacja podposadzkowa – MOP Budzisko Wschód.
 • Uziom otokowy - MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).