13.09.2021 – 19.09.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 5+919 – 5+950 (W4, W3); MZW L01 0+480 – 0+630 (W1); TG 20+430 – 20+470 (W5, W4); DG 13 (W1) L; W4 P; DG 101629B (W7) 0+420 – 0+470; MOP B-Z: L02A; L16; L22; L23 (W2); MOP B-W L10 (W4).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR; DW 651 0+425 – 0+525; TG 22+650 - 22+720; MOP B-W L17+rondo W; MOP B-Z parking 1.
 • Wymiana gruntu, km. DG11; DG18.
 • GWN, km. 10+660 – 10+820; 15+840 – 15+970; 15+990 – 16+370; DG5 0+190 – 0+230; DG5 0+320 – 0+420; DG6 0+040 – 0+110; DG6 0+670 – 0+750; TG 16+775 – 17+100 L.  
 • WUP, km. DG7 0+000 – 0+100; DG13 0+329 – 0+470; TG 22+650 – 22+740+JZR+MK; TG 23+450 – 23+600 P.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 1+700 – 2+200 P; 15+990 – 16+560.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. DJ8 0+000 – 0+730; 4+750 – 5+450 P, L; 4+150 – 4+780 P, L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm., km. S61 11+450 – 12+600 L; S61 12+160 – 12+860 P.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 16+560 – 17+100 JP; 16+560 – 16+900 JL.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 16+370 – 16+560; DG5 0+230 – 0+320; DG5 0+420 – 0+437,24; DG6 0+000 – 0+040; DG6 0+110 – 0+670; DG6 0+750 – 0+797,78; DG7 0+000 – 0+260; TG 22+625 – 22+740, MOP B-W Parking 1.
 • Wał akustyczny, km. S61 16+324 – 16+530 str. L.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBW L17 0+270 – 0+392 P, wyspy dzielące MBW L17-L18.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. DG9; S61 21+195 – 21+235 L; 22+230 – 22+280 L.
 • Umocnienie dna rowu brukiem, km. DG101618B.
 • Rów umocniony brukiem kamiennym, km. 0+955 – 1+300; S61 21+940 – 21+990 L.
 • Ścieki skarpowe, km. 0+955 – 1+300.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. DG101618B; DG9; DJ9; S61 8+200 – 8+700; S61 21+228 – 21+430 L; 22+196 – 22+231 L.
 • Humusowanie skarp, km. S61 7+980 – 16+560; TG 21+200 – 21+400 P; 22+350 – 22+650 P.
 • Warstwa podbudowy z AC22P, km. DP1154B 0+000 - 0+240; WSP-L04 0+200 – 0+350.
 • Warstwa wiążąca z AC16W, km. DP1154B 0+000 - 0+240; WSP-L04 0+200 – 0+350; DJ1 0+000 – 0+470; UTPU 0+320 – 0+750 L; UTPU 4+150 – 4+750 L, P; UTPU 4+850 – 5+450 L, P.
 • Warstwa ścieralna z AC11S, km. DP1154B 0+000 – 0+240.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm.- w. wiążąca JL, JP.
 • WS-2 – Roboty zbrojarskie kap KP-1, KP-6.
 • WS-2 – Zasypka.
 • WS-2 – Rura osłonowa w gruncie.
 • WS-2 – Beton kap KP-1, KP-6.
 • ED-3 – Beton korpusu w osi P1 JP.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P1 JP.
 • PZDG-5A – Beton fundamentów w osi P3.
 • PP-6 – Beton fundamentów w osi P1.
 • PP-6 - Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P2.
 • PP-6 – Beton fundamentów w osi P2.
 • PP-6 – Roboty zbrojarskie ścian w osi P1.
 • WD-7 – Nawierzchnia jezdni  - w. ścieralna.
 • WD-7 -  Schody skarpowe.
 • WD-7 – Ściek skarpowy.
 • WD-7 – Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.
 • WD-8 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WD-8 – Montaż desek gzymsowych.
 • WD-8 – Beton wnęki dylatacyjnej w osi P1.
 • ED-9 – Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P1 i P3 JP, JL.
 • ED-9 – Beton płyt najazdowych w osi P1 i P3 JP, JL.
 • WS-12 – Oś B Korpus Segment 1.5.
 • WS-12 – Izolacja cienka ław fundamentowych.
 • WS-12 – Zasypka ław fundamentowych.
 • WD-16A –  Montaż krawężników i desek gzymsowych.
 • WD-16A – P1, P3 Skrzydła etap III.
 • WS-22 – Zbrojenie przyczółków.
 • WS-24 -  Warstwa wiążąca.
 • WD-25 – Montaż desek gzymsowych na skrzydłach.
 • PZDd-26 – Zbrojenie uciąglenia nawierzchni.
 • PZDd-26 – Zbrojenie kap na ustroju.
 • PZDd-26 – Hydrofobizacja belek prefabrykowanych.
 • WD-27 – Zbrojenie ustroju.
 • WS-28 – Zbrojenie ustroju.
 • WS-28 – Zasypka.
 • WS-30 – Betonowanie korpusów – A1; B2; B4.
 • WS-30 – Zbrojenie korpusów  - A2; A4; B2; A4.
 • WD-32 – Zasypka.
 • WD-33 – Montaż belek.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 1, km. 0+880 L.
 • Roboty ziemne ZB 10, km. 5+083 P.
 • Roboty ziemne ZB 48, km. 19+728 L.
 • Bentomata ZB 48, km. 19+782 L.
 • Dociążenie ZB 48, km. 19+782 L.

Melioracje:

 • Mel 4 – wykonanie robót ziemnych, km. 5+800.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu, km. 4+780 – 5+880.
 • Wykonanie drenażu, km. 14+800 – 15+500.

     Przepusty:

 • P/DG6/0+135, km. DG6/0+135.
 • P/DG6/0+660/RP, km. DG6/0+660.
 • P/DG13/0+270/RP, km. DG13/0+270.
 • P/DG8/0+330, km. DG8/0+330.
 • P/DG101621B/0+265/RP, km. DG101621B/0+265.
 • P/DG101621B/0+275, km. DG101621B/0+275.
 • P/DG101620B/0+020, km. DG101620B/0+020.
 • P/Dj9/0+416/RL, km. Dj9/0+416.
 • P/Dj9/0+454/RL, km. Dj9/0+454.
 • P/Dj9/0+571/RL, km. Dj9/0+571.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+950 – 1+500 JL.

     Zasilanie:

 • Układanie kabla zasilającego, km. 2+250.
 • Układanie kabla zasilającego, km. 7+500.

     Sieć wodociągowa:

 • Zw-1 – Montaż wodociągu, km. 23+400.
 • W-16 – Montaż wodociągu, km. 23+250.

Kanalizacja deszczowa:

 • KD 29, km. 3+230.
 • KD 30, km. 3+700.
 • KD 146, km. 18+860.
 • KD 147, km. 18+950.
 • MOP Budzisko Wschód 1 – MOP Budzisko, km. 22+850.
 • MOP Budzisko Wschód 2 – MOP Budzisko, km. 23+300.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścian zewnętrznych (mury, słupy, belki) – MOP Budzisko Zachód.
 • Zasypki fundamentów – MOP Budzisko Wschód.
 • Uziom otokowy - MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).