06.09.2021 – 12.09.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+750 – 0+800 (W8, W7); 1+527 – 1+680 (W1); MZW L01 0+090 – 0+300 (W1);  MZW L01 0+350 - 0+650 (W1); MZZ L01 0+080 - 0+480 (W1); TG 20+430 – 20+470 (W5); DG 101629B (W8) 0+420 – 0+470; MOP B-Z: L02A; L16; L22; L23 (W2); MOP B-W L10 (W4); DG 20.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; DW 651 0+425 – 0+525; TG 22+650 - 22+720; MOP B-W L17+rondo W; MOP B-Z parking 1.
 • Wymiana gruntu, km. DG11.
 • GWN, km. 1+520 – 1+680; S61 10+880 – 10+940 JP; TG 16+560 – 18+760.  
 • WUP, km. TG 22+650 – 22+740+JZR+MK; MOP B-W L17 0+260 – 0+390; TG 23+020 – 23+450 P.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 1+700 – 2+200 L; 2+200 – 2+400; 10+940 – 11+460 JP; 11+400 – 11+460 JL.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C50/30, km. 0+518 – 0+715; UTPU 4+150 - 5+450 LiP.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. 12+250 – 13+420 L; 12+250 – 12+940 P.
 • Wał akustyczny, km. 16+324 – 16+530 str. L.
 • Uzupełnienie pasów rozdziału i poboczy, km. 8+500 – 10+660.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. DG101618B; 20+190 – 20+300 P; 21+040 – 21+090; 21+710 – 21+750 P.
 • Umocnienie dna rowu brukiem, km. DG101618B.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. DG101618B; 21+000 – 21+080 P; 21+350 – 21+510 P; 21+550 – 21+767 P.
 • Humusowanie skarp, km. DG101618B, TG 21+200 – 21+400 P; 22+350 – 22+650 P.

3. Roboty mostowe:

 • WS-2 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm. - w. wiążąca JL, JP.
 • WS-2 – Drenaż zasypki (Rurka drenarska fi50-150 z obsypaniem).
 • WS-2 – Drenaż zasypki (geokompozyt drenażowy).
 • WS-2 – Izolacja cienka.
 • WS-2 – Zasypka.
 • ED-3 – Beton fundamentów w osi P2 JP, JL.
 • ED-3 – Roboty zbrojarskie korpusu w osi P2 JL.
 • PZDG-5A – Betonowanie ławy fundamentowej w osi P4.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie ścian w osi P4.
 • PZDG-5A – Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P3.
 • PZDG – 5A – Wykop.
 • PP-6 - Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P1.
 • PP-6 - Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P2.
 • WD-7 – Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 gr. 4 cm. – w. wiążąca.
 • WD-7 – Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą.
 • WD-8 – Montaż krawężnika mostowego.
 • WD-8 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WD-8 – Montaż desek gzymsowych.
 • WD-8 – Kotwy kap.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie płyt najazdowych oś P3 JL, JP.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie płyt najazdowych oś P1 JL, JP.
 • WS-12 – Beton – Oś A Korpus Segment 1.2; 1.4.
 • WS-12 – Beton – Oś A Korpus Segment 1.1.
 • WS-12 – Beton – Oś B Korpus Segment 1.2; 1.4.
 • WS-12 – Beton – Oś B Ława fundamentowa Segment 1.1.
 • PZDd-16 – Krawężniki na dojazdach.
 • PZDd-16 – Izolacja gruba pod jezdnią.
 • WD-16A –  Montaż krawężników i desek gzymsowych.
 • WD-17 – Izolacja gruba pod kapami.
 • PZDs-20 - Izolacja gruba pod jezdnią.
 • WS-22 – Beton – P3 Ława fundamentowa JL.
 • WS-22 – Beton – P1 Ława fundamentowa JP.
 • WS-22 – Beton – P1 Ława fundamentowa JL.
 • WS-24 -  Izolacja gruba na jezdni JL, JP.
 • WS-24 – Zbrojenie kap na skrzydłach – podpora P2.
 • WS-24 – Krawężniki na kapach skrzydeł – podpora P2.
 • WS-24 – Uciąglenie nawierzchni.
 • WS-24 – Hydrofobizacja.
 • WD-25 – Izolacja gruba na jezdni.
 • WD-25 – P1, P3 Skrzydła etap III – Zbrojenie.
 • WD-25 – P1, P3 Skrzydła etap III – Betonowanie.
 • WS-28 – Zbrojenie ustroju JL.
 • WS-30 – Betonowanie korpusów – A3; B3.
 • WS-30 – Zbrojenie Korpusów  - A1; B5; A5.
 • WS-30 – Betonowanie korpusów – B1; A1.
 • WD-32 – Drenaż za przyczółkiem P1, P5.
 • WD-32 – Zasypka.
 • WD-32 – Zbrojenie płyty ustroju.
 • WD-33 – Montaż belek przęsło P1-P2.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 8, km. 4+789 L.
 • Wykop ZB 10, km. 5+083 P.
 • Wykop ZB 48, km. 19+728 P.
 • Umocnienia ZB 53, km. 12+332 L.

     Melioracje:

 • Mel 4 – wykonanie robót ziemnych, km. 5+800.
 • Mel 4 – umocnienia rowu, km. 5+800.
 • Mel 6 – umocnienia oraz konserwacja rowów, km. 6+750.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu podłużnego, km. 10+000 – 24+000.

     Przepusty:

 • P/DG11/0+195, km. DG11/0+195.
 • P/DG13/0+073/RL, km. DG13/0+073.
 • P/DG13/0+095, km. DG13/0+095.
 • P/Dj8/0+915, km. Dj8/0+915.
 • P/Dj8/0+980, km. Dj8/0+980.
 • P/DG9/0+495, km. DG9/0+495.
 • P/DG9/0+652/RP, km. DG9/0+652/RP.
 • P/DG9/0+680, km. DG9/0+680.
 • P/DG9/0+495, km. DG9/0+495.
 • P/DG9/0+652/RP, km. DG9/0+652/RP.
 • P/DG9/0+680, km. DG9/0+680.
 • P/Dj9a/0+128, km. Dj9a/0+128.
 • PD-34, km. Dj nr 9/0+360.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 0+950 – 1+500 JL.

     Zasilanie:

 • Układanie kabla zasilającego, km. 0+260.
 • Układanie kabla zasilającego, km. 5+500.

     Teletechnika:

 • Exatel 19 – przepięcie światłowodu – MOP Budzisko.
 • Przebudowa kolizji Orange 14 – MOP Budzisko.

     Sieć wodociągowa:

 • Zw-1 – Montaż wodociągu, km. 23+400.

Kanalizacja sanitarna:

 • KS-1 – Montaż kanału, km. 23+420.

     Kanalizacja deszczowa:

 • KD 18.2, km. 2+400.
 • KD 19.1, km. 2+450.
 • KD 40, km. DP 1154B.
 • KD 47, km. 5+850.
 • KD 63 - MOP Żubryn Wschód.
 • KD 64 - MOP Żubryn Wschód.
 • KD 79, km. 10+380.
 • KD 80, km. 10+320.
 • KD 137, km. 17+110.
 • KD 148, km. 19+450.
 • KD 169, km. 22+350.
 • KD 169.2, km. 22+600.
 • Wpusty, km. 16+700 – 17+100.
 • MOP Budzisko Wschód 1 – MOP Budzisko.
 • MOP Budzisko Wschód 2 – MOP Budzisko.

5. Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścian zewnętrznych – MOP Budzisko Zachód.
 • Chudy beton pod posadzkę - MOP Budzisko Zachód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).