01.08.2021 – 31.08.2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

 

1.    Projekt Wykonawczy:

·         Ponownie przedłożenie KZSR. Opracowanie zatwierdzone warunkowo.

·         Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

 

2.    Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

·         PTOR - Tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych dowiązaniu drogi powiatowej nr 1154B do obiektu WD-7.

·         PTOR - Tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych na drodze gminnej nr 101618B - obiekt WD-19.

·         PTOR - czasowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi gminnej nr 101621B w związku z budową obiektu WD-16A.

 

3.    Projekt Budowlany:

·         W dniu 16.08.2021 r. została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego.

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze:

·         Nadzór archeologiczny.

·         Nadzór przyrodniczy.

·         Nadzór saperski.

·         Nadzór geotechniczny.

·         Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. MOP ZZ L01 0+000 – 0+700; MOP ZW L01 0+000 – 0+700; 0+750 – 0+955; 1+340 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+100 – 2+409; 2+420 – 2+900; 5+710 – 5+876; 5+919 – 5+960; DJ2 0+000 – 0+050; DJ2 0+200 – 0+440; DJ4 0+260 – 0+360; DJ8 0+070 – 0+120; DJ8 0+200 – 0+320; DJ8 0+350 – 0+520; Wał akustyczny: 13+730 – 13+805; 16+324 – 16+530; 16+560 – 17+100; W. Szypliszki L01; L04; MKP; DG 20; MOP B-W i Z.
 • Podłoże pod nasyp, km. DJ 11 0+060 – 0+180,5.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; CPR 0+000 – 0+673; DW 651; MKP; 22+500 – 22+750; MOP B-W L17, L11; MOP B-Z JZR 0+000 – 0+200; DG 18.
 • Wymiana gruntu, km. DG 11.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, km. 22+350 – 22+700; DG 20 0+300 – 0+600; UTPU 22+350 – 22+700; MOP B-W L05, L06 + S.C.
 • GWN, km. 1+340 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+100 – 2+409; 5+710 – 5+876; DJ2 0+000 – 0+050; DJ2 0+200 – 0+440; DJ4 0+260 – 0+360; DJ8 0+070 – 0+120; DJ8 0+200 – 0+320; DJ8 0+350 – 0+520; 13+820 – 14+310 JL; DG5 0+190 – 0+230; DG5 0+320 – 0+420; DG6 0+040 – 0+100; DG6 0+670 – 0+750; DJ10 0+260 – 0+590; DJ10 0+610 – 0+769,92; DG 101621B 0+140 – 0+250; 16+560 – 17+100; 22+910 – 23+010; MOP B-W: L03; L04; L05; L06+SC; DG 20.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 0+518 – 0+710 LiP; 1+340 – 1+513 LiP; 1+527 – 1+680 LiP; 2+100 – 2+409 LiP; 16+560 – 17+100; 22+350 – 22+700; DG20; MOP B-W P2.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm, km. S61 8+460 – 8+840 L; S61 8+530 – 10+435 P; S61 9+800 - 10+435 L; S61 15+077 – 15+760.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 0+518 – 0+710 LiP; DJ 2 0+000 – 0+542; DJ 8 0+000 – 0+600.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0-31,5, km. 10+860 – 11+460; 12+140 – 12+920 JL;
 • 13+680 – 14+870 JL;
 • Podbudowa zasadnicza z KLSM, km. 10+440 – 10+860; 14+660 – 15+080.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. UTPU 20+850 – 21+150; WSZ-L03, L02.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DP 1154B; 11+400 – 11+460; 12+140 – 12+920; 13+680 – 13+820; DG5 0+230 – 0+320; DG5 0+420 – 0+437,24; DG6 0+000 – 0+040; DG6 0+110 – 0+670; DG6 0+750 – 0+797,78; DG7 0+000 – 0+260; DJ10 0+590 – 0+610; DG 101621B 0+250 – 0+282,21; 22+350 – 22+500; DG 20 0+300 – 0+600.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; DW 651.
 • Prace brukarskie, km. DK8 0+030 – 0+500, S61 0+000 – 0+750.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna, km. Rondo WSP-L04 – WSP-L02.
 • Krawężniki kamienne; krawężniki betonowe, km. MOP B-W P2.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4 – DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – ściek trójkątny, km. 0+520 – 0+715,52; S61 18+629 L; 18+669 L; 18+709 L.
 • Ściek skarpowy wraz z umocnieniem dna rowu, km. 17+600 - 18+300 P; 18+115 - 18+235 L.
 • Obrzeże betonowe, km. DW 651; MOP B-W P2.
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – warstwy niebitumiczne, km. DW 651.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P – 10 cm., km. DW 651.
 • Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – 6 cm., km. DW 651.
 • Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – 4 cm., km. DW 651.
 • Prace brukarskie – stabilizacja pod kostkę kamienną, km. DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – kostka betonowa, km. DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – kostka betonowa gr. 8 cm, km. DW 651, wyspy dzielące.
 • Prace brukarskie - krawężnik betonowy, km. DG101618 0+205 – 0+450; DG101618; DJ9; DG9.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. S61 18+600 – 18+680 L; S61 18+700 – 18+800 P.

3. Roboty mostowe:

·         WS-2

-  Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P3 JP, JL.

-  Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – Jednowarstwowa.

·         ED-3

-  Beton fundamentów w osi P1.

·         WS-4

-  Zasypka.

-  „Parasol” z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.

·         WD-7

-  Roboty zbrojarskie kap chodnikowych.

-  Beton kap chodnikowych.

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

·         WD-8

-  Beton niekonstrukcyjny pod płytę najazdową w osi P1.

-  Roboty zbrojarskie płyty najazdowej w osi P1.

-  Beton płyty najazdowej w osi P1.

-  Beton ścianki zaplecznej w osi P1.

-  Montaż dylatacji w osi P1.

·         ED-9

-  Beton ścianki zaplecznej w osi P1 JP.

-  Montaż dylatacji w osi P1 JP.

-  Montaż dylatacji w osi P3 JP.

·         WS-12

 -  Zbrojnie ław fundamentowych.

-  Beton ław fundamentowych.

·         PZDd-13

-  Oczepy wieńców.

·         WD-14

-  Schody skarpowe.

-  Montaż kolektora odwodnieniowego.

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm.

·         WS-15

-  Oczepy wieńców.

-  Schody skarpowe.

·         PZDd-16

-  Hydrofobizacja betonu.  

·         WD-16A

-  Montaż kolektora odwodnieniowego.

·         WD-17

-  Beton ścianki zaplecznej na P3.

-  Skrzydełka przy P1 - 2 Etap.

·         PZDs-18

-  Oczepy wieńców.

·         WD-19

 -  Nawierzchnia SMA.

 -  Bariery na obiekcie.

 -  Hydrofobizacja betonu.

 -  Próbne obciążenie.

·         PZDs-20

-  Beton kap chodnikowych.

·         WS-22

-  Zbrojenie ław fundamentowych.

-  Beton ław fundamentowych.

·         WS-24

-  Montaż desek gzymsowych  (do 100%).

-  Betonowanie kap na ustroju.

-  Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych P1.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P1.

-  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.

-  Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.

-  Betonowanie płyt przejściowych.

-  Montaż kolektora.

-  Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P2.

·         WD-25

-  Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu.

-  Zbrojenie kap KP-2, KP-4.

-  Betonowanie kap KP-2, KP-4.

-  Montaż kolektora.

·         PZDd-26

-  Montaż dylatacji.

-  Montaż rur osłonowych.

-  P2 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych.

-  P2 Zbrojenie płyt przejściowych.

-  P2 Beton płyt przejściowych.

-  Izolacja gruba pod kapami.

-  Montaż kotew.

-  Betonowanie niszy dylatacyjnej.

·         WD-27

-  Montaż belek.

·         WS-28

-  Zbrojenie ustroju nośnego JP.

-  Drenaż P2.

-  Zasypka.

·         WS-30

-  Zbrojenie fundamentów oś A i B.

-  Beton fundamentów oś A i B.

·         WD-32

-  Montaż belek.

·         WD-33

-  Montaż łożysk.

-  Zbrojenie poprzecznic P4.   

-  Betonowanie poprzecznic P4.

-  Zbrojenie skrzydeł P5.

-  Beton skrzydeł P5.

-  Zbrojenie ścianki zaplecznej P5.

-  Zbrojenie poprzecznic P1, P5.

-  Betonowanie ścianki zaplecznej.

-  Betonowanie poprzecznicy P1.

 

4.    Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:

-  KD 16, km. 2+200.

-  KD 130, km. 15+900.

-  KD 131, km. 16+000.

-  Wpusty, km. 16+000 – 16+350.

-  KD 133, km. 16+550 – 16+850.

-  KD 135, km. 16+900.

 

Sieć Wodociągowa:

-  Wykonanie wodociągu W-16, przepinka (bez odcinka W76 – W77) – MOP Budzisko.

 

Kanalizacja sanitarna:

-  KS1 i kanalizacja sanitarna MOP – MOP Budzisko Wschód, km. 23+400.

 

Drenaż podłużny:

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 5+500 – 5+850.

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 6+080 – 6+580. 

-  Drenaż w pasie rozdziału, km. 17+200 – 21+800.

 

Zbiorniki:

-  Wykop ZB 9, km. 4+800.

-  Wykop ZB 10, km. 5+100.

-  Umocnienie ZB 29, km. 13+500.

-  Umocnienie ZB 32, km. 13+900.

-  Wykop ZB 48, km. 19+700.

-  Umocnienie ZB 49, km. 20+200.

-  Umocnienie ZB 53.1, km. 23+250.

-  Umocnienie ZB 55.1, km. 23+750.

 

Melioracje:

-  Kolizja 6 rów – roboty ziemne + umocnienie, km. 6+750.

-  Mel 39 - zarurowanie, km. 23+600.

 

Przepusty:

-  Przepust PE-3.1, km. 7+930.

-  Przepust PE-8, km. 14+000.

-  Przepust PZDd-23, km. 16+600.

-  Przepust PE-11, km. 20+140.

-  P/WSP-DK8/0+133/RL, km. DK8 0+133.

-  P/WSP-DK8/0+309/RP, km. DK8 0+309,42.

-  P/WSP-DK8/0+309/RL, km. DK8 309,42.

-  P/WSP-DK8/0+440/RL, km. DK8 0+440.

-  P/WSP-DK8/0+490/RL, km. DK8 0+490,03.

-  P/DG3/0+591/RP, km. DG3/0+591.

-  P/DG3/0+767/RL, km. DG3/0+767.

-  P/DG5/0+062.5, km. DG5/0+062.5.

-  P/DG5/0+263/RP, km. DG5/0+263.

-  P/DG5/0+300/RL, km. DG5/0+300.

-  P/DG5/0+400/RP, km. DG5/0+400.

-  PD-24 – DG101618B 100.

-  P/DG11/0+195, km. DG 11 0+195.

 

Zasilanie:

-  Układanie rur osłonowych, km. 22+900.

-  Układanie rur osłonowych, km. 23+800.

 

Oświetlenie:

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 6+720 – 8+380.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 17+150.

-  Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+800.

-  Układanie rur osłonowych - Budzisko.

 

5.    Roboty kubaturowe:

-  Ławy fundamentowe – MOP Budzisko Wschód.

-  Ściany fundamentowe – MOP Budzisko Wschód.

-  Izolacja fundamentów – MOP Budzisko Wschód.

-  Izolacja podposadzkowa - MOP Budzisko Zachód.