16.08.2021 – 22.08.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 1+340 – 1+513 (W1); 1+527 – 1+670 (W2); 1+527,08 – 1+680 P (W2), 2+100  - 2+409,4 (W1); 2+427 – 2+650 L (W1); 5+820 – 5+876,92 (W4, W3); DJ8 0+360 – 0+520 (W2);  DJ11 0+100 – 0+150 (W3); DJ11 0+070 – 0+160 (W2); DJ11 0+060 – 0+170 (W1); DG 101620B 0+310 – 0+410 (W1); MOP B-Z: L04 0+350 – 0+460 W2; MOP B-W L01 W3, L10 W6; DG 20 W1, W7.
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; CPR 0+000 – 0+673; DG 101620B 0+000 – 0+629,84; MKP; TG 22+600 - 22+720; MOP B-W L17; MOP B-Z parking 1.
 • Wymiana gruntu, km. DG11.
 • Podłoże pod nasyp, km. 0+752 – 0+800; DJ11 0+060 – 0+180,5.
 • GWN, km. 2+100 – 2+409,4; 15+840 – 15+960; 15+990 – 16+370.  
 • WUP, km. UTPU 21+900 – 22+320; TG 22+350 – 22+700 JL; JZR.
 • Warstwa mrozoochronna, km. TG 22+350 – 22+500; TG 22+500 – 22+625; JZR.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 12+200 – 12+900 JL; 12+250 – 12+920 JL; 13+820 – 14+870 JL.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 10+440 – 10+860; 14+660 – 15+080.
 • Podbudowa KŁSM C50/30, km. UTPU 17+550 – 17+750 P; 22+200 – 22+300 P; DW 651.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8/10 gr.20 cm., km. 9+350 – 10+440 P; 9+800 – 10+440 L; 15+170 – 15+430.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L06 0+200 – 0+350.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna – Rondo WSP-L04 – WSP-L02.
 • Prace brukarskie – obrzeża, km. DK8 0+020 – 0+350.
 • Prace brukarskie – obrzeża betonowe 8x30 cm (chodnik), km. DW 651; MBZ L06 0+250 – 0+350.
 • Prace brukarskie – ściek trójkątny, km. 0+520 – 0+715,52.
 • Humusowanie poboczy i skarp, km. DW 651.

3. Roboty mostowe:

 • ED-3 – Roboty zbrojarskie fundamentów w osi P1, P2.
 • PZM-5 – Wykonano fundament kruszywowy.
 • PZM-5 – Beton płyty rozpraszającej.
 • PZM-5 – Zbrojenie płyty rozpraszającej.
 • PZDG-5A – Wykop pod fundamenty w osi P3 i P4.
 • PZDG-5A – Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty w osi P3 i P4.
 • PP-6 – Wzmocnienie podłoża pod fundamentami.
 • WD-7 – Beton kap chodnikowych – skrzydła.
 • WD-7 – Montaż barier ochronnych z poręczą.
 • WD-8 – Zasypka.
 • ED-9 – Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P1 JL.
 • ED-9 - Zasypka.
 • WS-12 – Zbrojenie ław fundamentowych.
 • WS-12 - Beton ław fundamentowych.
 • WS-15 – Obrukowanie wieńców żelbetowych JL.
 • WD-17 – P1 Skrzydło etap II Strona Budzisko – Beton.
 • WD-17 – P1 Skrzydło etap II Strona Suwałki – Beton.
 • WD-17 – P3 Ścianka zapleczna – Beton.
 • WD-19 – Nawierzchnia jezdni z SMA – gr. 4 cm – w. ścieralna.
 • WD-19 – Montaż barier mostowych.
 • WD-19 – Próbne obciążenie.
 • WS-21 – Obrukowanie wieńców żelbetowych JP.
 • WS-22 – Zbrojenie ław fundamentowych.
 • WS-24 – Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.
 • WS-24 – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm.
 • WS-24 – Kapy chodnikowe A Segment 1.4 – Montaż desek gzymsowych (Skrzydła P2).
 • WS-24 – Hydrofobizacja.
 • WS-24 – Montaż kolektorów.
 • WS-24 – P2 Skrzydła etap III – Beton.
 • WS-24 – Kapy chodnikowe D Segment 1.4 – Montaż desek gzymsowych (Skrzydła P2).
 • WD-25 – Kapy chodnikowe KP-5, KP-4 - Beton.
 • PZDd-26 – P2 Zbrojenie płyt przejściowych.
 • PZDd-26 – P2 Płyty przejściowe JP JL – Beton.
 • PZDd-26 – P2 Nisza dylatacyjna JP, JL – Zbrojenie.
 • WS-30 – Roboty ziemne – poszerzenie wykopu, wzmocnienie drogi najazdowej.
 • WS-30 – Zbrojenie fundamentów A1, A3, A4, A5.
 • WS-30 – Zbrojenie fundamentów B1, B3, B5.
 • WS-30 – Beton fundamentów A1, A3, A5.
 • WS-30 – Beton fundamentów B1.
 • WD-32 – Zasypka.
 • WD-33 – Zbrojenie poprzecznic P1, P5.
 • WD-33 – Zbrojenie skrzydeł P5.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Wykop ZB 8, km. 4+800.
 • Wykop ZB 9, km. 4+800.
 • Wykop ZB 10, km. 5+100.
 • Drenaż ZB 28, km. 12+750.
 • Umocnienie ZB 29, km. 13+550.
 • Umocnienie ZB 53.1, km. 23+250.

     Kanalizacja deszczowa:

 • Wpusty, km. 1+600.
 • KD 36, km. 4+770.
 • KD 39, km. 4+770.
 • KD 40, km. 4+775.
 • KD 79, km. 10+350.
 • KD 105, km. 13+580.
 • KD 133, km. 16+150.
 • MOP Budzisko Parking Wschód 1.

Melioracje:

 • Układanie kabla oświetleniowego – MOP Żubryn.
 • Układanie kabla oświetleniowego – MOP Budzisko Zachód.

Drenaż:

 • Wykonanie drenażu, km. 17+800 – 18+500.

     Sieć wodociągowa:

 • W-16 Montaż wodociągu, km. 23+650.

     Przepusty:

 • Przepust PE-3.1, km. 7+930.
 • Przepust PE-8, km.14+000.
 • Przepust PZDd-23, km. 16+660.
 • Przepust PE-11, km. 20+140.

     Kanał technologiczny:

 • Kanał technologiczny od studni 223/01 – 230 wraz z odejściami, km. 23+500 – 23+740.

     Kolizja TT:

 • Przebudowa kolizji 19 EXATEL i 14 ORANGE odc. 14.7 – 14.11, km. 23+400 – 23+700.

5. Roboty kubaturowe:

 • Betonowanie ścian fundamentowych – MOP Budzisko Wschód.
 • Otok fundamentowy – MOP Budzisko Zachód

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).