26.07.2021 – 01.08.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 0+910 – 1+040 L i P (W3); 0+920 – 1+050 L i P (W2); 0+930 – 1+060 L i P (W1); 1+220 – 1+513 L i P (W1); 1+527 - 1+670 (W4, W3); 2+420 – 2+675 L i P (W3); 2+675 – 2+920 (W3); TG 16+560 – 16+670 (W1); MOP B-Z; L04 0+350 – 0+460 (W3, W2); MOP B-W: L01 1+280 – 1+400 (W4); L12; L13, L14; L15; L17; L18 (W2); L10 0+000 – 0+080 (W6, W5); DG 20 0+660 – 0+700 (W9, W8); TG 22+910 – 23+010 (W1).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+600; DW 651 0+420 – 0+525; DG14; TG 22+500 – 22+700; MOP B-Z.
 • GWN, km. 0+940 – 1+060 L i P; 1+220 – 1+513 L i P; TG 20+090 – 20+360; MOP B-Z L06 0+180 – 0+349; L07; L11.  
 • Warstwa mrozoochronna, km. TG 22+780 – 22+900; MOP B-Z L06 0+000 – 0+180; L08; L09.
 • Podbudowa pomocnicza, km. 0+955 – 1+310; TG 20+090 – 20+360.  
 • Podbudowa z kruszywa CNR gr.10 cm, km. DW 651 0+200 – 0+420.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. S61 8+560 – 10+110 P; S61 9+860 – 10+330 L; S61 15+420 – 15+840 P.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20cm, km. S61 0+955 – 1+310; S61 11+460 – 12+140 P; 13+850 – 14+662 P.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. DW 651; UTPU P 20+000 – 20+400; UTPU L 20+450 – 20+740; 20+850 – 21+150; MOP B-Z L06 0+180 – 0+349; L07; L11.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L06, L07, L08.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna – Rondo WSP-L04 – WSP-L02.
 • Prace brukarskie - kostka betonowa gr.8 cm, km. DW 651 0+200 – 0+420.
 • Prace brukarskie – ścieki skarpowe, km. 0+000 – 0+800.
 • Obrzeże 8x30, km. DW 651 CPR 0+070 – 0+195 L.
 • Rów umocniony elementami betonowymi, km. S61 18+700 – 18+800 P.
 • Mieszanka asfaltowo mineralna AC16W, km. DK8.
 • Mieszanka asfaltowo mineralna AC11S, km. DK8.
 • Humusowanie skarp, km. 7+980 – 16+560.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr.5mm.
 • WS-2 – Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr.5mm.
 • WS-4 - Zasypka.
 • WD-7 – Betonowanie kap chodnikowych.
 • WD-8 – Roboty zbrojarskie płyty przejściowej w osi P3.
 • WD-8 – Beton płyty przejściowej w osi P3.
 • ED-9 – Zasypki.
 • ED-9 – Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P1 JP.
 • ED-9 – Betonowanie ścianki zaplecznej w osi P3 JP.
 • ED-9 – Krawężnik mostowy 18x20 JL, JP.
 • WD-14 – Nawierzchnia z asfaltu twardolanego.
 • WS-15 – Schody skarpowe.
 • PZDd-16 – Montaż desek, ustawienie krawężnika.
 • PZDd-16 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WD-16A – Beton nisz dylatacyjnych.
 • WD-17 – Beton ustroju nośnego.
 • WD-19 – Nawierzchnia z asfaltu twardolanego.
 • WD-19 – Schody skarpowe.
 • WD-19 – Chodnik z kostki betonowej na dojściach.
 • PZDs-20 – Montaż desek, ustawienie krawężnika.
 • PZDs-20 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WS-24 – Montaż krawężników.
 • WS-24 – Zbrojenie kap chodnikowych (na długości ustroju).
 • WS-24 – Montaż desek gzymsowych – nitka prawa (kapa D).
 • WS-24 – Rury osłonowe.
 • WD-25 – P3 Płyta przejściowa – Beton.
 • WD-25 – Zbrojenie płyty przejściowej P3.
 • WD-25 – Montaż kotew kap.
 • WD-25 – Montaż krawężników.
 • WD-27 – P1 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe.
 • WD-27 – Zbrojenie płyty przejściowej P1.
 • WD-27 – Zasypka.
 • WS-28 – Zasypka.
 • WS-28 – Drenaż P1.
 • WD-32 – Zasypka.
 • WD-33 – P5 Korpus – Beton.
 • WD-33 – P1, P5 Ciosy podłożyskowe – Beton.

4. Roboty branżowe:

     Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 20, km. 8+850.
 • Wykop ZB 22, km. 9+800.
 • Wykop ZB 29, km. 13+550.
 • Umocnienie ZB 32, km. 13+900.
 • Umocnienie ZB 49, km. 20+200.
 • Zasypka zbiornika ZB P 55, km. 23+900.
 • Umocnienia ZB 56, km. 24+000.

     Kanalizacja deszczowa:

 • Przykanaliki, km. 1+350 – 1+500.
 • KD 80, km. 10+320.
 • KD 92, km. 11+450.
 • Węzeł Szypliszki – Regulacje.
 • KD 201 - MOP Budzisko.
 • KD 202 – MOP Budzisko.

Wodociąg:

 • ZW-1, km. 23+900.

Drenaż podłużny:

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+600 - 9+450.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 9+850 - 10+100.

     Kanał technologiczny:

 • Poprzeczka przez drogę, km. 23+080.

     Kanalizacja sanitarna:

 • KS-2 MOP Budzisko Zachód – montaż kanału, km. 23+920.
 • Oczyszczalnia ścieków BO1 – zbiorniki bez wyposażenia, km. 23+530.

     Oświetlenie:

 • Montaż naświetlaczy obiekt WS-2, km. 0+710.

Zasilanie:

 • Układanie rury osłonowej, km. 22+900.

5. Roboty kubaturowe:

 • Izolacja pionowa ścian fundamentowych - styropian – MOP Budzisko Zachód.
 • Wykonanie chudego betonu pod ławy fundamentowe – MOP Budzisko Wschód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie STWiORB (drogowe, mostowe, branżowe).
 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).