12.07.2021 – 18.07.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 1+520 - 1+670 L i P (W6); 2+420 – 2+675 L i P (W4); 2+675 – 2+920 L (W6); 2+675 – 2+920 L i P (W5); 5+710 – 5+830 (W2, W1); 5+850 – 5+877 L i P (W7); DG9  0+670 – 0+745,33 (W3); TG 16+300 – 16+670 (W2); TG 18+960 – 19+000 (W5, W4, W3); TG 20+100 – 20+350 (W1); DG 20 0+000 – 0+240 (W2); MOP B-Z; L02A (W5); L04 (W5); L22 (W3); L23 (W4); MOP B-W: L01 1+280 – 1+400 (W6); L12; L13, L14; L15; L17; L18 (W4); TG 22+910 – 23+010 (W3); TG 23+575 – 23+700 JP (W6).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; 11+400 – 11+460; TG 22+500 – 22+700; DW 651 0+420 – 0+525; DG14; MOP B-Z.
 • WUP, km. 12+200 – 12+300 L; 12+200 – 12+600 P.
 • GWN, km. DJ1; DG9 0+000 – 0+656,97; DG9 0+670 – 0+745,33.
 • Podbudowa pomocnicza, km. 7+200 – 7+980 P; DK8 + Rondo; L04; 9+650 – 10+110 L; 12+600 – 12+920.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20cm, km. S61 6+560 – 7+260 L i P.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. UTPU L 17+200 – 17+600; UTPU P 18+000 – 18+200; 22+340 – 22+750.
 • Podbudowa z kruszywa C50/30, km DW 651 CPR 0+195 – 0+350.
 • Podbudowa C16/20, km. DW 651 0+208 Rondo.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 0+391 Rondo; DW 651 0+208 Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny - DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna – DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – stabilizacja pod kostkę kamienną – DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie - krawężnik betonowy, km. DG101618; DJ9; DG9.
 • Humusowanie skarpy, km. 0+000 – 0+715; L04.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. S61 18+600 – 18+680 L.
 • Ściek skarpowy, km. S61 18+629 L; 18+669 L; 18+709 L.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 - Montaż schodów skarpowych.
 • WS-1 - Ściek skarpowy prefabrykowany.
 • WS-2 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - chlorki.
 • WS-2 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - hydrofobizacja.
 • WS-2 - Beton ścianki zaplecznej oś P3 JL.
 • WS-2 – Zasypki.
 • WD-7 – Montaż krawężnika.
 • WD-7 – Beton płyty przejściowej w osi P1.
 • WD-7 – Beton płyty przejściowej w osi P3.
 • WD-7 – Montaż kotew - kapy chodnikowe.
 • WD-7 – Montaż dylatacji w osi P1.
 • WD-7 – Betonowanie wnęki dylatacji w osi P1.
 • WD-7 – Betonowanie wnęki dylatacji w osi P3.
 • WD-7 - Montaż zbrojenia kap chodnikowych KP-8.
 • WD-8 – Montaż dylatacji w osi P3.
 • WD-8 – Przygotowanie podłoża pod izolację grubą – kapy chodnikowe.
 • WD-8 – Montaż rury osłonowej.
 • ED-9 – Beton ustroju nośnego str. lewa.
 • ED-9 – Przygotowanie podłoża pod izolację grubą JP, JL – kapy.
 • WS-11 – Beton wieńca żelbetowego str. P i L.
 • WD-14 - Beton płyty przejściowej za P3.
 • WD-14 – Beton wyrównawczy pod płytę przejściową  P1.
 • WD-14 – Beton – Kapy chodnikowe KP-1, KP-3.
 • WD-14 – Zbrojenie płyty przejściowej P1.
 • WD-14 – Zasypka inżynierska przyczółka P1.
 • PZDd-16 – Beton – Nisza dylatacyjna P2 JP.
 • PZDd-16 – Montaż dylatacji P2 JL.
 • WD-16A – Zasypka pod płyty przejściowe.
 • WD-16A – Beton podkładowy pod płyty przejściowe.
 • WD-16A – Montaż dylatacji P1, P3.
 • WD-17 – Szalowanie ustroju nośnego.
 • WD-17 – Zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-19 – Montaż kotew pod bariery.
 • PZDs-20 – Beton – Nisza dylatacyjna P1 JP, JL.
 • PZDs-20 – Beton - Płyty przejściowe P1 JP, JL.
 • WS-24 – Izolacja pod kapami A,B,C,D.
 • WS-24 – Montaż kotew kap.
 • WS-24 – Przygotowywanie powierzchni betonowej do hydrofobizacji.
 • WD-25 – Izolacja pod kapami KP-2, KP-4.
 • WD-25 – P1 Płyta przejściowa – Zbrojenie.
 • PZDd-26 – Ustrój JL, JP – Beton.
 • WS-28 – Zbrojenie skrzydła P2 L Etap II.
 • WD-32 – P5 Skrzydło strona Suwałki – Beton.
 • WD-32 – Zasypka P1.

4. Roboty branżowe:

    Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 14, km. 5+850.
 • Umocnienia ZB 20, km. 8+850.
 • Wymiana ZB 28, km. 12+800.
 • Wymiana ZB 30, km. 13+850.
 • Wymiana ZB 32, km. 13+900.
 • Umocnienie ZB 49, km. 20+200.
 • Umocnienia ZB 56, km. MOP Budzisko.

     Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa kanału KD 90, km. 11+450.
 • Budowa kanału KD 154, km. 20+300.
 • Budowa kanału KDQ2 – WS24.
 • Budowa kanału KD 200 - MOP Budzisko.

     Melioracje:

 • Mel 8 – Wykop rowu, km. 7+950.
 • Mel 10 – Zahumusowanie oraz obsianie rowu, km. 9+400.
 • Mel 10 – Montaż rurociągu, km. 9+400.

Drenaż podłużny:

 • Układanie drenażu w pasie rozdziału, km. 8+730 - 9+850.
 • Układanie drenażu krawędziowego – Węzeł Szypliszki.
 • Układanie drenażu – MOP Budzisko.

     Sieć wodociągowa:

 • W16 Przepinka odcinka W71- W79, km. 23+200.

     Kanał technologiczny:

 • Budowa kanału technologicznego - MOP Budzisko.

     Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 21+900.
 • Układanie poprzeczki oświetleniowej, km. 22+000.
 • Układanie poprzeczki oświetleniowej – MOP Budzisko.

     Zasilanie:

 • Układanie poprzeczki zasilania, km. 17+450.
 • Układanie poprzeczki zasilania, km. 22+000.

5. Roboty kubaturowe:

 • Betonowanie ścian fundamentowych – MOP Budzisko Zachód.
 • Izolacja ścian fundamentowych – MOP Budzisko Zachód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie STWiORB (drogowe, mostowe, branżowe).
 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).