05.07.2021 – 11.07.2021 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 1+520 - 1+670 L i P (W7); 2+420 – 2+675 L i P (W5); 5+850 – 5+877 L i P (W8); 5+840 – 5+877 L i P (W7); 10+320 – 10+350 (W1); 10+320 – 10+360 (W1); 10+327 – 10+341 (W3, W2); 15+840 – 15+960 (W1); DG5 0+330 – 0+420 (W2); DG5 0+320 – 0+420 (W1); DG101620B 0+340 – 0+410 (W2); DG101620B 0+510 – 0+590 (W5); DG9  0+040 – 0+270 (W1); DG9  0+360 – 0+570 (W1); DG9  0+670 – 0+745,33 (W6, W5, W4); TG 16+560 – 16+670 (W2); TG 18+960 – 19+000 (W9, W8, W7); TG 20+270 – 20+380 (W2); DG 20 0+650 – 710 (W9); MOP B-Z; L02A (W6); L23 (W5); MOP B-W: L 04 (W2); L06 (W2); L07 (W5); TG 22+910 – 23+010 (W4).
 • Wykop, km. 3+000 - 3+590; 11+400 – 11+450; 11+960 – 12+590; DG5 0+220 – 0+320; DG7 0+000 – 0+260; CPR; TG 22+500 – 22+700; DW 651 0+420 – 0+525; DG14; MOP B-Z.
 • WUP, km. DG9 0+000 – 0+040; DG9 0+270 – 0+350; DG101618B 0+000 - 0+070; 12+300 – 12+600 L; PTP 18+000 – 18+500; PTP 19+400 – 19+800.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG9 0+000 - 0+040; DG9 0+270 – 0+350; DG9 0+570 – 0+670; DG 101618B 0+000 – 0+070; 9+860 – 10+110 L.
 • GWN, km. 4+170 – 4+390 L i P; 7+200 – 7+980 L; 8+560 – 8+830; DG9 0+040 – 0+270; DG9 0+350 – 0+570; DG9 0+670 – 0+745,33; 10+110 – 10+330 P; 13+830 – 14+010 P; 15+140 – 15+420 P.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. TG 20+450 – 21+120.
 • Podbudowa pomocnicza, km. 7+200 – 7+980 L; 13+830 – 14+010 P; 15+140 – 15+420 P.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. DG9 0+000 – 0+745,33; DG 101618B 0+000 – 0+640; 10+900 – 11+400 PT L; 11+450 – 12+160 PT L i P.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20cm, km. S61 21+360 – 22+320 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki C50/30, km. PTL 17+600 – 18+300.
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na pcp 1:4, km. DW 651 + Rondo.
 • Prace brukarskie – krawężnik kamienny - DK8 + Rondo, DW 651 + Rondo; DW 651 0+160 – 0+195 L i P.
 • Prace brukarskie – kostka kamienna – DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie – stabilizacja pod kostkę kamienną – DK8 + Rondo.
 • Prace brukarskie - krawężnik betonowy, km. DG 101618B 0+205 – 0+450.
 • Humusowanie skarpy, km. 0+000 – 0+715; 7+980 – 16+560.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.
 • WS-2 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – chlorki.
 • WS-2 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – hydrofobizacja.
 • WS-2 - Beton kap chodnikowych JP,JL Segmenty 1.1.
 • WS-2 – Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P3 JL.
 • WD-7 – Montaż krawężników.
 • WD-7 – Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi P1.
 • WD-7 – Roboty zbrojarskie płyt najazdowych P1.
 • WD-7 – Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową w osi P3.
 • WD-7 – Roboty zbrojarskie płyt najazdowych P3.
 • ED-9 – Beton ustroju JP.
 • ED-9 – Zasypka.
 • WS-11 – Roboty zbrojarskie wieńców.
 • WD-14 – Betonowanie skrzydeł III Etap P3.
 • PZDd-16 – Beton płyt przejściowych.
 • PZDd-16 – Montaż dylatacji P2 JP.
 • WD-16A – Zasypka pod płyty przejściowe.
 • WD-17 – Szalowanie ustroju nośnego.
 • WD-17 – Zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-17 – Zasypka inżynierska.
 • PZDs-20 – Betonowanie płyt przejściowych.
 • PZDs-20 – Zbrojenie płyt przejściowych.
 • WS-24 – Montaż dylatacji.
 • WD-25 – Montaż dylatacji P3.
 • WD-25 – P1 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe.
 • PZDd-26 – Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe P1.
 • WD-27 – P1 Poprzecznica – Beton.
 • WS-28 – P2 Skrzydło JL Etap I – Beton.
 • WS-28 – Zasypka.
 • WD-32 – P5 Poprzecznica – Zbrojenie.
 • WD-32 – P5 Poprzecznica – Beton.

4. Roboty branżowe:

    Zbiorniki:

 • Umocnienia ZB 15, km. 5+950.
 • Umocnienia ZB 17, km. 7+300.
 • Umocnienia ZB 19, km. 8+700.
 • Wymiana gruntu ZB 24, km. 10+800.
 • Wymiana gruntu ZB 33, km. 14+200.
 • Umocnienie ZB 49, km. 20+200.
 • Umocnienia ZB 56, km. 24+000.

    Kanalizacja deszczowa:

 • Układanie kanału KD 36, km. 4+800.
 • Układanie kanału KD 44, km. 5+550.
 • Układanie kanału KD 83, km. 10+600.
 • Układanie kanału KD 84, km. 10+600.
 • Układanie kanału KD 85, km. 10+600.
 • Układanie kanału KD 112, km. 13+800.
 • Układanie kanału KD 113, km. 13+800.
 • Montaż wpustów wp745, wp747, km. 14+000.
 • Układanie kanału KD 115, km. 14+000.
 • Układanie kanału KDQ2 – WS24.
 • Wpusty KDQ2 – WS24.
 • Układanie kanału KD 154, km. 20+150.
 • Układanie kanału KD 182 - MOP Budzisko.
 • Układanie kanału KD 191 - MOP Budzisko.
 • Układanie kanału KD 198 - MOP Budzisko.
 • Układanie kanału KD 201 - MOP Budzisko.
 • Układanie kanału KD 202 - MOP Budzisko.
 • Montaż wpustów MOP Budzisko zachód parking 2 - MOP Budzisko.

    Drenaż:

 • Układanie drenażu w pasie rozdziału, km. 6+500 - 7+100.

    Sieć wodociągowa:

 • W16 Montaż wodociągu, km. 23+650.
 • W16 Próba ciśnieniowa, km. 23+200.
 • Zw-2 Próba ciśnieniowa, km. 23+680.

    Kanał technologiczny:

 • Budowa kanału technologicznego  - MOP Budzisko.

    Oświetlenie:

 • Układanie kabla oświetleniowego - Łącznica WSP-L02.
 • Układanie kabla oświetleniowego – Węzeł Szypliszki DW 651.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 19+020 – 19+410.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 19+450 – 19+600.

5. Roboty kubaturowe:

 • Zbrojenie ścian fundamentowych – MOP Budzisko Zachód.
 • Betonowanie ław fundamentowych – MOP Budzisko Zachód.
 • Betonowanie ścian fundamentowych – MOP Budzisko Zachód.

6.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie STWiORB (drogowe, mostowe, branżowe).
 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).