01.04.2024 – 30.04.2024 r.

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona Rada Budowy oraz nie odbywały się Narady Techniczne.

Na koniec miesiąca wrzesień 2023 r. Inspektorzy przeprowadzili szczegółowe przeglądy Budowy celem weryfikacji prowadzonych Robót związanych z usuwaniem usterek. W trakcie w/w przeglądu Inspektorzy potwierdzili usunięcie usterek.

 

1.  Branża drogowa:

  • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.  

2.  Branża mostowa:

  • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

  • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

   - Potwierdzenie usunięcia usterek.

3.  Roboty branżowe:

  • Potwierdzenie usunięcia usterek.

4.  Roboty kubaturowe:

  • Potwierdzenie usunięcia usterek.

5.  Dokumentacja powykonawcza

  • Potwierdzenie usunięcia usterek

 

   Protokoły z dokonanych przez Inspektorów Nadzoru przeglądów budowy w miesiącu kwiecień 2024 r. załączono do Raportu Konsultanta. W protokołach z przeglądu miesięcznego robót przejętych Inspektorzy odnoszą się również do stanu usuwania usterek wskazanych w protokołach z poprzednich miesięcy. W dniach 8-12 kwiecień 2024 r Wykonawca  przystąpił do usuwania usterek wykazanych w Protokole z Przeglądu Gwarancyjnego nr 1, który odbył się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Konsultanta w dniach 16-20.10.2023 r. W zakresie robót mostowych dotyczących usunięcia usterek z Protokołu z Przeglądu Gwarancyjnego nr 1 należy naprawa nawierzchnio-izolacji oraz wymiana i retyfikacja łożysk (wkładek elastromerowych) na obiektach ED-9 i PZDd-16. Wykonawca został zobligowany do przedstawienia sprawozdania z wykonanych napraw na w/w obiektach. Na przyczółkach i podporach pośrednich zostały naklejone folie do dalmierza celem monitorowania zachowania się przyczółków.

Przedłożony przez Wykonawcę program naprawczy dotyczący spękań i wykruszeń na jezdni LO1 MOP Żubryn Zachód został przez Inżyniera zwrócony do poprawienia i uzupełnienia. Naprawa powyższej usterki możliwa będzie dopiero w okresie wiosennym 2024 r. Powyższa usterka została ujęta w Wykazie Wad i Usterek z Przeglądów Gwarancyjnych. W dniu 25.03.2024 r. Inżynier wystawił Zlecenie na wykonanie badań sczepności warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą na L01 MOP Żubryn Zachód. W dniu 26.03.2024 r. laboratorium Zamawiającego wykonało odwierty przez nawierzchnię bitumiczną. Badanie wskazuje jednoznacznie brak sczepności warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą na całej długości L01 MOP Żubryn Zachód. W dniu 04.04.2024 r. Inżynier wystawił Zlecenie na wykonanie badań sczepności warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą na L01 MOP Żubryn Wschód. Na podstawie przeprowadzonych badań odwiertów wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego w dniu 09.04.2024 r. stwierdzono brak sczepności warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą oraz brak sczepności warstwy wiążącej z warstwą podbudowy na miejscach postojowych. W dniu 18.04.2024 r. Inżynier wystąpił do Wykonawcy o przedstawienie programu naprawczego.

W dalszym ciągu procedowana jest w Ministerstwie Infrastruktury sprawa ustalenia nowych linii brzegowych rzek Czarna i rzeki Kamionka. W przypadku rzeki Czarna I Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia 22 lutego 2024 r. zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu cieku naturalnego i wezwał wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie charakteru wód na działce ew. nr 73/1. W dniu 05.03.2024 r. Wykonawca wystąpił do Ministra Infrastruktury z prośbą o potwierdzenie stanowiska wskazującego, iż na działce 73/1 występujący ciek stanowi meliorację wodną. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w odpowiedzi z dnia 08.04.2024 r poinformowało, że nie posiada wystarczającej dokumentacji, żeby jednoznacznie stwierdzić rodzaj obiektu hydrologicznego, tj. cieku. W związku z powyższym Wykonawca wystąpił do RZGW Białystok – Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami o udzielenie informacji, czy w/w ciek jest tzw. rzeką będącą na ewidencji Wód Polskich.

W przypadku rzeki Kamionka, Minister Infrastruktury ustali linię brzegu rzeki Kamionka z wyłączeniem odcinka na wysokości przepustu PZM 5, w przypadku którego Wykonawca wystąpił do Gminy Suwałki o opinię w sprawie proponowanego nowego podziału działki. W dniu 15.03.2024 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii podziału działek, Wykonawca złożył wniosek do Ministra Infrastruktury o rozgraniczenie gruntów, które były pokryte wodami cieku przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów cieku naturalnego pn. „Kamionka”. Z dniem 26.04.2024 r. Minister Infrastruktury zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia gruntów, określając przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 30.06.2024 r.

Wykonawca opracował i uzgodnił z Zamawiającym projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminy Suwałki, Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Gminy Szypliszki, celem uzgodnienia warunków przejęcia dróg obsługujących przyległy teren.

W przypadku Gminy Suwałki została wydana ostateczna decyzja podziałowa. Gmina Szypliszki pozytywnie zaopiniowała wstępny projekt podziału i wydała ostateczną decyzję podziałową.

W przypadku miasta Suwałki, Prezydent miasta negatywnie zaopiniował przedstawiony wstępny projekt podziału nieruchomości. W dniu 15.02.2024 r. Prezydent Miasta Suwałki ponownie negatywnie zaopiniował uzupełniony wniosek – wstępnego projektu podziału nieruchomości. Dnia 29.02.2024 r. Wykonawca wniósł Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na Postanowienie Prezydenta Miasta Suwałk. W dniu 08.04.2024 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach wezwało do usunięcia braków formalnych w zakresie pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania GDDKiA oraz wyznaczyło nowy termin załatwienia sprawy na dzień 08.05.2024 r.

W dniu 25.01.2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, zawiadomił o przystąpieniu do przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych. Oględziny w terenie odbyły się w dniu 13.03.2024 r. W dniu 25.03.2024 r. zostały pobrane próbki ścieków z oczyszczalni biologicznych na MOP Budzisko Wschód i Zachód celem pracy oczyszczalni ścieków. Sprawozdania z badań z dnia 08.04.2024 r. wykazały prawidłowość pracy oczyszczalni. W Dniu 15.04.2024 r. PGW Wody Polskie sporządziło Protokół z Przeglądu Ustaleń Pozwolenia Wodnoprawnego, w którym stwierdzono przestrzeganie obowiązków wynikających z treści udzielonego pozwolenia.