Budimex S.A. informuje, iż z dniem 26.04.2024 r. nastąpi oznakowanie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem pn. "Uproszczony projekt organizacji ruchu na potrzeby wykonania przeglądów gwarancyjnych, badań, inspekcji oraz wykonania robót związanych z usunięciem usterek Oddział GDDKiA w Białymstoku"  na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze ewidencyjnym 3146c/2023 r. Prace będą polegały na montażu wysięgników i znaków B1 z tabliczką "Nie dotyczy kontroli pojazdów" na MKP Szypliszki i MKP Żubryn oraz na zaklejeniu tablic MOP Żubryn.

"Roboty szybko postępujące - zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie w km. od 195+000 do 210+800 na jezdni prawej.